dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


VTGBW110401 HOKKAIDO FLOWERS Lavender Season 5D3N BY XJ

HOKKAIDO FLOWERS Lavender Season 5D3N BY XJ

วันแรก สนามบินดอนเมือง

21.00น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

23.55น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ620

วันที่สอง สนามบินชินชิโตเสะ - อาซาฮีคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - อิออน มอลล์

08.40น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองที่ได้ชื่อว่ามีโอโซนที่ดีที่สุดบนเกาะฮอกไกโดฝั่งตะวันตก เพื่อนำท่านเข้าชมหมู่บ้านราเม็ง หมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอาร้านราเม็งชื่อดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1996 ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี้เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ จนในที่สุดก็เป็นที่ยอมรับ

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง

บ่าย นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสวนสัตว์ทั้งหมดของญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อันกว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิดอาทิเช่น หมีขั้วโลกเหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน้ำ, ลิงอุรังอุตัง, เสือดาวหิมะและยังมีสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยือน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย อาทิเช่น ชาเขียว กาแฟ ขนมต่างๆ ของใช้ในบ้าน เครื่องสำอางค์ ฯลฯ  

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ROUTE IN GRAND HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม อาซาฮีคาว่า - บิเอ -สวนชิคิไซ-บ่อน้ำสีฟ้า - ฟูราโน่ - สวนโทมิตะ - ยูบาริ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small town of the most beautiful hills” เป็นเมืองที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีจุดชมวิวชื่อ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมืองมี Panorama Road ทั้ง 2 แห่งเป็นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะสำหรับการถ่ายรูปมุมกว้าง 360 องศา ภาพถ่ายที่ออกมาจะมองเห็นเนินเขา ปกคลุมด้วยฟาร์มดอกไม้สีสันสวยงาม รวมทั้งมองเห็นท้องฟ้ากว้างไกล นอกจากนั้นบางบริเวณถูกจัดทำเป็นที่พักชมวิว มีร้านขายของและห้องน้ำอำนวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้สีสันสดใสบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสายตา นำท่านเข้าชมเนินดอกไม้สายรุ้ง เพื่อชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองบิเอะ ความอัศจรรย์ของบ่อน้ำแห่งนี้ก็คือน้ำในบ่อจะมีสีฟ้าที่สดและสวย อันมีสาเหตุมาจากการที่น้ำในบ่อน้ำมีสารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจือปนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากเหมือนกับชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้สะท้อนกับแสงขาวกลายเป็นสีฟ้าออกมาให้เราได้เห็นกัน ซึ่งอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นั้นมาจากการปะทุของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ และสีฟ้าที่เราได้เห็นนั้นจะสดมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดที่ส่องลงมาในวันนั้นๆ และจุดที่เราไปยืนมองด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ เมืองที่ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร และดอกไม้ 

นำท่านชมสวนโทมิตะ สถานที่บุกเบิกการปลูกลาเวนเดอร์และดอกไม้สารพัดชนิดหลากหลายสีสัน โดยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ท่านจะได้พบกับทุ่งลาเวนเดอร์ที่พร้อมใจกันออกดอกสีม่วงสดใสไปทั่วทั้งบริเวณ ราวกับมีพรมสีม่วงมาปูไว้ท่ามกลางทุ่งหญ้า กลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกลาเวนเดอร์   ฟุ้งไปทั่วบริเวณ นอกจากนี้ยังมีแปลงดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์ที่ปลูกสลับสีจนถูกเรียกจนติดปากว่าทุ่งดอกไม้สีรุ้ง อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ทอดยาวไปไกลจนสุดสายตาตัดกับท้องฟ้าในฤดูร้อนที่แสนสดใส ภายในบริเวณสวนโทมิตะยังมีสินค้าที่ระลึกมากมายที่เกี่ยวกับดอกลาเวนเดอร์ อาทิเช่น สบู่ โลชั่น ครีมทามือ หมอน น้ำหอมฯ และท่านสามารถลิ้มลองซอฟท์ครีมและชีสเค้กลาเวนเดอร์ได้อีกด้วย นอกจากลาเวนเดอร์แล้วยังมีเมล่อน ผลไม้ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโดให้ท่านได้เลือกลิ้มลองอีกด้วย **การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ กรณีที่ดอกลาเวนเดอร์โรยแล้วจะนำท่านชมสวนดอกไม้ชนิดอื่นแทน** ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ เมืองที่มีชื่อเสียงในการปลูกเมล่อนยูบาริ เมล่อนสีโอลด์โรส เนื้อเนียน กลิ่นหอมละมุน รสหวานฉ่ำ เนื่องจากมีความพิถีพิถันในการปลูก ทำให้ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวต่างอยากลิ้มลองความหอมหวานของเมล่อนยูบาริสักครั้งในชีวิต

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม YUBARI SHUPARO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

พิเศษ !! ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูและบุฟเฟต์ยูบาริเมล่อน

วันที่สี่ ยูบาริ - โอตารุ - คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ซัปโปโร- ร้านค้าปลอดภาษี - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและซูซูกิโน่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00น. ออกเดินทางสู่เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอน้ำโบราณตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นำท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี อิสระให้ท่านได้เดินซื้อสินค้าปลอดภาษีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเสริมความงามแบรนด์ญี่ปุ่นชั้นนำ ขนมขึ้นชื่อมากมาย ฯลฯ จากนั้นนำท่านชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องสำอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋าและรองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมายที่เปิดบริการตั้งแต่ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซูซูกิโน่นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า ซัปโปโร-สนามบินชินชิโตเสะ -สนามบินดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ

09.55 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ621

15.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

กรุ๊ปไซส์

22-26 มิถุนายน

30,900.-

8,900.-

34+1

27มิถุนายน - 1กรกฎาคม

32,900.-

8,900.-

34+1

29มิถุนายน - 3กรกฎาคม

32,900.-

8,900.-

34+1

4-8 กรกฎาคม

33,900.-

8,900.-

34+1

6-10 กรกฎาคม

33,900.-

8,900.-

34+1

11-15 กรกฎาคม

35,900.-

8,900.-

34+1

13-17 กรกฎาคม

36,900.-

8,900.-

34+1

18-22 กรกฎาคม

35,900.-

8,900.-

34+1

20-24 กรกฎาคม

36,500.-

8,900.-

34+1

25-29 กรกฎาคม

36,500.-

8,900.-

34+1

27-31 กรกฎาคม

36,500.-

8,900.-

34+1

1-5 สิงหาคม

31,900.-

8,900.-

34+1

3-7 สิงหาคม

31,900.-

8,900.-

34+1

8-12 สิงหาคม

36,900.-

8,900.-

34+1

10-14 สิงหาคม

36,900.-

8,900.-

34+1

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 1,000 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

หมายเหตุ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 • การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 • ไม่มีราคาเด็ก

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
 •  เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว 
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 

เงื่อนไขการให้บริการ

1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2.มัดจำ 18,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนเดินทาง  โดยชำระผ่านทางบัญชีดังรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ 

ธนาคาร    :กสิกรไทย             หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน/ระบุชื่อ นามสกุล/เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

3.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 1-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :

 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศการเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากระหว่างเดินทางอยู่เกิดเหตุภัยพิบัติใดๆ ก็ตามที่ทำให้เกิดผลกระทบกับโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 • ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
 • ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อ แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

ZTBW050702 NAGOYA TAKAYAMA ELITE OF KORANKEI 5D3N BY JL
ZTBW270601 COLOUR LEAVES IN HOKKAIDO 5D3N BY TG
ZTBW230601 HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE 6D 4N BY XJ
ZTBW150601 TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6D3N BY XJ
ZTBW060605 TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้ง ใบไม้เปลี่ยนสีสี 5D3N BY XJ
EJBW300502 Tokyo Shopping Guru 5D3N BY TR
ZTBW260503 ต๊ะต่อนยอน นครโอซาก้า 5D3N BY XJ
EJBW260502 Tokyo Shopping Chic 5D3N BY TR
SFWBW120502 HOKKAIDO ASAHIKAWA SAPPORO 5D3N BY XJ
JGBW070501 LOVE NEW YEAR 6D BY XJ
JGBW240401 LOVE AUTUMN 6D3N BY XJ
JGBW120401 LOVE TAKAYAMA NEW YEAR 6D BY XJ