ReadyPlanet.com
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


VTGBW110401 HOKKAIDO FLOWERS Lavender Season 5D3N BY XJ

HOKKAIDO FLOWERS Lavender Season 5D3N BY XJ

วันแรก สนามบินดอนเมือง

21.00น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

23.55น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ620

วันที่สอง สนามบินชินชิโตเสะ - อาซาฮีคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - อิออน มอลล์

08.40น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองที่ได้ชื่อว่ามีโอโซนที่ดีที่สุดบนเกาะฮอกไกโดฝั่งตะวันตก เพื่อนำท่านเข้าชมหมู่บ้านราเม็ง หมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอาร้านราเม็งชื่อดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1996 ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี้เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ จนในที่สุดก็เป็นที่ยอมรับ

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง

บ่าย นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสวนสัตว์ทั้งหมดของญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อันกว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิดอาทิเช่น หมีขั้วโลกเหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน้ำ, ลิงอุรังอุตัง, เสือดาวหิมะและยังมีสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยือน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย อาทิเช่น ชาเขียว กาแฟ ขนมต่างๆ ของใช้ในบ้าน เครื่องสำอางค์ ฯลฯ  

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ROUTE IN GRAND HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม อาซาฮีคาว่า - บิเอ -สวนชิคิไซ-บ่อน้ำสีฟ้า - ฟูราโน่ - สวนโทมิตะ - ยูบาริ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small town of the most beautiful hills” เป็นเมืองที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีจุดชมวิวชื่อ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมืองมี Panorama Road ทั้ง 2 แห่งเป็นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะสำหรับการถ่ายรูปมุมกว้าง 360 องศา ภาพถ่ายที่ออกมาจะมองเห็นเนินเขา ปกคลุมด้วยฟาร์มดอกไม้สีสันสวยงาม รวมทั้งมองเห็นท้องฟ้ากว้างไกล นอกจากนั้นบางบริเวณถูกจัดทำเป็นที่พักชมวิว มีร้านขายของและห้องน้ำอำนวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้สีสันสดใสบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสายตา นำท่านเข้าชมเนินดอกไม้สายรุ้ง เพื่อชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองบิเอะ ความอัศจรรย์ของบ่อน้ำแห่งนี้ก็คือน้ำในบ่อจะมีสีฟ้าที่สดและสวย อันมีสาเหตุมาจากการที่น้ำในบ่อน้ำมีสารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจือปนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากเหมือนกับชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้สะท้อนกับแสงขาวกลายเป็นสีฟ้าออกมาให้เราได้เห็นกัน ซึ่งอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นั้นมาจากการปะทุของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ และสีฟ้าที่เราได้เห็นนั้นจะสดมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดที่ส่องลงมาในวันนั้นๆ และจุดที่เราไปยืนมองด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ เมืองที่ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร และดอกไม้ 

นำท่านชมสวนโทมิตะ สถานที่บุกเบิกการปลูกลาเวนเดอร์และดอกไม้สารพัดชนิดหลากหลายสีสัน โดยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ท่านจะได้พบกับทุ่งลาเวนเดอร์ที่พร้อมใจกันออกดอกสีม่วงสดใสไปทั่วทั้งบริเวณ ราวกับมีพรมสีม่วงมาปูไว้ท่ามกลางทุ่งหญ้า กลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกลาเวนเดอร์   ฟุ้งไปทั่วบริเวณ นอกจากนี้ยังมีแปลงดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์ที่ปลูกสลับสีจนถูกเรียกจนติดปากว่าทุ่งดอกไม้สีรุ้ง อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ทอดยาวไปไกลจนสุดสายตาตัดกับท้องฟ้าในฤดูร้อนที่แสนสดใส ภายในบริเวณสวนโทมิตะยังมีสินค้าที่ระลึกมากมายที่เกี่ยวกับดอกลาเวนเดอร์ อาทิเช่น สบู่ โลชั่น ครีมทามือ หมอน น้ำหอมฯ และท่านสามารถลิ้มลองซอฟท์ครีมและชีสเค้กลาเวนเดอร์ได้อีกด้วย นอกจากลาเวนเดอร์แล้วยังมีเมล่อน ผลไม้ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโดให้ท่านได้เลือกลิ้มลองอีกด้วย **การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ กรณีที่ดอกลาเวนเดอร์โรยแล้วจะนำท่านชมสวนดอกไม้ชนิดอื่นแทน** ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ เมืองที่มีชื่อเสียงในการปลูกเมล่อนยูบาริ เมล่อนสีโอลด์โรส เนื้อเนียน กลิ่นหอมละมุน รสหวานฉ่ำ เนื่องจากมีความพิถีพิถันในการปลูก ทำให้ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวต่างอยากลิ้มลองความหอมหวานของเมล่อนยูบาริสักครั้งในชีวิต

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม YUBARI SHUPARO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

พิเศษ !! ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูและบุฟเฟต์ยูบาริเมล่อน

วันที่สี่ ยูบาริ - โอตารุ - คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ซัปโปโร- ร้านค้าปลอดภาษี - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและซูซูกิโน่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00น. ออกเดินทางสู่เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอน้ำโบราณตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นำท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี อิสระให้ท่านได้เดินซื้อสินค้าปลอดภาษีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเสริมความงามแบรนด์ญี่ปุ่นชั้นนำ ขนมขึ้นชื่อมากมาย ฯลฯ จากนั้นนำท่านชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องสำอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋าและรองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมายที่เปิดบริการตั้งแต่ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซูซูกิโน่นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า ซัปโปโร-สนามบินชินชิโตเสะ -สนามบินดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ

09.55 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ621

15.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

กรุ๊ปไซส์

22-26 มิถุนายน

30,900.-

8,900.-

34+1

27มิถุนายน - 1กรกฎาคม

32,900.-

8,900.-

34+1

29มิถุนายน - 3กรกฎาคม

32,900.-

8,900.-

34+1

4-8 กรกฎาคม

33,900.-

8,900.-

34+1

6-10 กรกฎาคม

33,900.-

8,900.-

34+1

11-15 กรกฎาคม

35,900.-

8,900.-

34+1

13-17 กรกฎาคม

36,900.-

8,900.-

34+1

18-22 กรกฎาคม

35,900.-

8,900.-

34+1

20-24 กรกฎาคม

36,500.-

8,900.-

34+1

25-29 กรกฎาคม

36,500.-

8,900.-

34+1

27-31 กรกฎาคม

36,500.-

8,900.-

34+1

1-5 สิงหาคม

31,900.-

8,900.-

34+1

3-7 สิงหาคม

31,900.-

8,900.-

34+1

8-12 สิงหาคม

36,900.-

8,900.-

34+1

10-14 สิงหาคม

36,900.-

8,900.-

34+1

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 1,000 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

หมายเหตุ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 • การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 • ไม่มีราคาเด็ก

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
 •  เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว 
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 

เงื่อนไขการให้บริการ

1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2.มัดจำ 18,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนเดินทาง  โดยชำระผ่านทางบัญชีดังรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ 

ธนาคาร    :กสิกรไทย             หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน/ระบุชื่อ นามสกุล/เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

3.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 1-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :

 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศการเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากระหว่างเดินทางอยู่เกิดเหตุภัยพิบัติใดๆ ก็ตามที่ทำให้เกิดผลกระทบกับโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 • ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
 • ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อ แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

JGBW120401 LOVE TAKAYAMA NEW YEAR 6D BY XJ
JGBW030402 HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS NO 2 6D4N BY TG
JGBW280302 WISTERIA KYUSHU 5D BY TG
VTGBW210301 HOKKAIDO BLOSSOM 5D3N BY XJ
SFWBW050302:HOKKAIDO FURANO SAPPORO 5D3N BY XJ
SFWBW220201 HOKKAIDO ASAHIKAWA SAPPORO 5D3N BY XJ
ZTBW090202 FLORA BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N BY XJ
ZTBW050201 TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N BY XJ
TTNBW210102:ซุปตาร์ มหาชน 5D3N BY XJ
ZTBW210101:SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 6D4N BY XJ