dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


BWTG0007:โปรแกรม ออกรอบกอล์ฟที่ เซินเจิ้น ตงก่วน 12 courses

 


BWTG0007:โปรแกรม ออกรอบกอล์ฟที่ เซินเจิ้น ตงก่วน  มีให้เลือก ถึง12 courses

 

 

แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

 

ราคา 19,800 บาทต่อท่าน

D 1   เจ้าหน้าที่รอรับคณะที่สนามบิน  - นำท่านเดินทางเชคอินที่โรงแรม

D 2  รับประทานอาหารเช้า -  นำคณะออกรอบ 18 หลุม  - นำคณะเดินทางกลับโรงแรม

D 3 รับประทานอาหารเช้า - นำคณะออกรอบ 18 หลุม - นำคณะเดินทางสู่สนามบิน  

ราคานี้รวม

1.รถรับส่งระหว่างสนามบินเซินเจิ้นและโรงแรม Mission Hills ( เซินเจิ้น.ตงก่วน ) ไปกลับส่องเที่ยว

2.โรงแรม Missonion Hills ตงก่วน 2 คืนรวมอาหารเช้า ( 2ท่านต่อ 1 ห้อง Grande Deluxe Room )

    * ถ้ามีท่านใดพักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 4500 บาทต่อท่านต่อสองคืน

    * ถ้าเปลี่ยนพักโรงแรม Mission Hills เซินเจิ้น จ่ายเพิ่มจากดังกล่าวอีก 600 บาทต่อห้องต่อคืน

3.ตีกอล์ฟ 18 หลุม 2 Course ระหว่างวันจันทรืถึงศุกร์ ตีวันละ Course

   ( รวม. กรีนฟี, Caddy 1 คนต่อ 1 ท่าน, รถกอล์ฟ 2 คนนั่ง 1 คัน,Loker Fee )

    * ถ้าตีกอล์ฟวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ จ่ายเพิ่ม 2800 บาทต่อท่านต่อ Course 

    * เลือกตีได้ 10 Course หลัก ยกเว้น Pete Dye Course และ Zhang Lian Wei Course

    * ถ้าตี olazabal Course หรือ World Cup Course จ่ายเพิ่มอีก 1800 บาทต่อท่านต่อ Course

    * ถ้ามีท่านใดนั่งรถกอล์ฟเดี่ยว จ่ายเพิ่ม RMB40 ต่อท่านต่อ Course ( จ่ายตรงหน้าเคาน์เตอร์)

Free Facilities in hotel: WIFI, Gym Room, Yoga Room, Indoor&Outdoor Swimming pool 

 

ราคาไม่รวม 

 

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างเมืองไทยและเมืองจีน ( ไฟล์ทลงสนามบินเซินเจิ้นหรือฮ่องกง )

 2. วีซ่าเข้าประเทศจีน

 3. ค่าทิป Caddy ( แนะนำให้ RMB100/Caddy/Course )

 4. ค่าอาหาร ค่าบันเทิง เช่น SPA Lobby Bar หรือร้านค้าต่างๆในโรงแรม 

 5. Optional Halfday Cityour Shenzhen: 2500บาทต่อท่าน ( รวมไกด์พูดไทย+รถ )

    ( รับจากโรงแรมพาชมความเจริญและความสวยงามของตัวเมืองเซินเจิ้นและชมสินค้า OTOP

     แล้วนำท่านไปช้อปปิ้งตลาดหล่อหวู่ จากนั้น ส่งท่านกลับสู่โรงแรม )

6.ถ้าต้องการอยู่ต่อคืนที่สามหรือบางท่านที่ไม่ตีกอลืฟต้องการจองห้องพักเพิ่มต่างหาก

    Mission Hills Resort ตงก่วน 5000 บาทต่อห้องต่อคืน ( รวมอาหารเช้าอย่างมาก 2 ท่าน )

    Mission Hills Resort เซินเจิ้น 5600 บาทต่อห้องต่อคืน ( รวมอาหารเช้าอย่างมาก 2 ท่าน )

    หากต้องการเตียงเสริม 2100 บาทต่อเตียงต่อคืน ( ไม่รวมอาหารเช้า )

     หากต้องการอาหารเช้าเพิ่มต่างหาก 1000 บาทต่อท่านต่อวัน

7.ถ้าตีกอล์ฟ 18 หลุม เพิ่มอีก 1 Course ( ยกเว้น Pete Dye และ Zhang Lian Wei Course )

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6000 บาทต่อท่าน      วันเสาร์หรืออาทิตย์ 8800 บาทต่อท่าน

     ( รวม กรีนฟี, Caddy 1 คนต่อ 1 ท่าน, รถกอลืฟ 2 คนนั่ง 1 คัน, Locker Fee )

    ถ้าตี Olazabal Course หรือ World Cup Couse จ่ายเพิ่มอีก 1800 บาทต่อท่านต่อ Course

8.ถ้าต้องการจ้างไกด์พูดไทยส่วนตัวดูแลท่าน 4000 บาทต่อไกด์ต่อท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

        1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

        2.กรณีกรุ๊ปเหมาชำระมัดจำ 50% ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนเดินทาง

            ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ                                                            

            ธนาคาร    :กสิกรไทย                                                 หมายเลข  :613-208-78-98

            สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม)    ประเภท    :ออมทรัพย์

    กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณี ยกเลิกการเดินทาง

แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

แจ้งล่วงหน้า 30-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท

แจ้งล่วงหน้า 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์และตามเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน

แจ้งล่วงหน้า 1-15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

** กรณีเจ็บป่วย ** จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี **

***************************************************************************************************************************************** 
แพคเกจทัวร์กอล์ฟ

BWTG0001:Golf Package @ Bali Indonesia 4D 3N 3 Course article
BWTG0010:GOLF 32N จางลี่จื่อ
BWTG0009:GOLF 3D2N PROMOTION
BWTG0006:ไห่โข่ว 10 Courses 4วัน 3คืน
BWTG0005 :โปรแกรม ออกรอบประเทศเวียดนาม 3D 2N
BWTG0004:โปรแกรม ออกรอบกอล์ฟที่ Hainan ประเทศจีน 3วัน 2คืน
BWTG0003:Package Golf Vietnam 3 D 2 N 2 Course
BWTG0002:Package Golf Siem Reap 3D 2N 2 Course