dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


BWTG0009:GOLF 3D2N PROMOTION

 

 

 

ออกรอบสนามกอล์ฟ Kunming Hot Spring Golf Club 

สนามกอล์ฟ Kunming Hot Spring Golf Club เป็นการออกแบบโดยการเอาธีมหลัก 3 อย่างมารวมเข้าไว้ด้วยกัน

นั่นก็คือ ป่า, น้ำพุร้อน, และกีฬากอล์ฟ ดังนั้นการวางตำแหน่งของสนามจึงอยู่บนเนินเขาที่มีธรรมชาติรายล้อมและอากาศบริสุทธิ์

โดยมุ่งเน้นการออกแบบให้เป็นสอดคล้องกับธรรมชาติของสภาพแวดล้อม

นอกจากตีกอล์ฟแล้วคุณยังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศดีๆ อากาศเย็นสดชื่น

มีลมพัดเย็นๆจากธรรมชาติ และความสวยงามพรรณไม้หลากหลายชนิด

Program Golf 3 Days 2 Nights  

Day 1 รับคณะที่สนามบินคุนหมิง –  เดินทางเข้าที่พักที่โรงแรม  

Day 2 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ออกรอบที่สนามกอล์ฟ Kunming Hot Spring Golf Club 18 หลุม  -  นำคณะส่งโรงแรม  

Day 3 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกรอบที่สนามกอล์ฟ Kunming Yulongwan Golf Club 18 หลุม– ส่งสนามบินคุนหมิง

 

เดินทางตลอดปี  2560  

Golfer                      16,900
No Golfer                  8,800
Single supplement 3,000

 

Weekday (4 Pax up)  

Remark : Weekend Surcharge : Kunming Hot Spring Golf Club 18 หลุม/2990บาท, Kunming Yulongwan Golf Club 18 หลุม/1800บาท 

หมายเหตุ :

-ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

-อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าจีน (2000 บาท/ท่าน)

-ไกด์พูดภาษาไทย (ถ้าต้องการเพิ่มค่าบริการ 3,000 บาท/วัน)

- ค่าทิปคนขับรถ (30 RMB/วัน/ท่าน)

- ค่าทิป Caddy 100 RMB/18หลุม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ 

2.กรณีกรุ๊ปเหมาชำระมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนเดินทาง 

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ  

  ธนาคาร    :กสิกรไทย                      หมายเลข  :613-208-78-98  

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์  

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332 

3.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

•แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 

•แจ้งล่วงหน้า 30-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท 

•แจ้งล่วงหน้า 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์และตามเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน 

•แจ้งล่วงหน้า 1-15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์ 

•ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

•** กรณีเจ็บป่วย ** จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี **

*******************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 
แพคเกจทัวร์กอล์ฟ

BWTG0001:Golf Package @ Bali Indonesia 4D 3N 3 Course article
BWTG0010:GOLF 32N จางลี่จื่อ
BWTG0007:โปรแกรม ออกรอบกอล์ฟที่ เซินเจิ้น ตงก่วน 12 courses
BWTG0006:ไห่โข่ว 10 Courses 4วัน 3คืน
BWTG0005 :โปรแกรม ออกรอบประเทศเวียดนาม 3D 2N
BWTG0004:โปรแกรม ออกรอบกอล์ฟที่ Hainan ประเทศจีน 3วัน 2คืน
BWTG0003:Package Golf Vietnam 3 D 2 N 2 Course
BWTG0002:Package Golf Siem Reap 3D 2N 2 Course