dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


BWTG0010:GOLF 32N จางลี่จื่อ

 

 

 

 

ออกรอบประเทศจีน สนามกอล์ฟ Citic Jialize Golf Club  

 

 รายละเอียดสนาม

สนามกอล์ฟ Citic Jailize  Golf Club มีสนามย่อย 2 สนาม

ได้แก่  1.Championships Field  และ 2.Watland  

โดยมีพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่ โครงการปัจจุบันเสร็จไปแล้ว 7,500 ไร่ ของพื้นที่ก่อสร้างรวม 1.15 ล้านตารางเมตร ส่วนของที่อยู่อาศัยมีประมาณ  1 ล้านตารางเมตร และ 16,000 ตารางเมตรของอาคารสาธารณะ รวมทั้ง Dajia Lize Boutique Hotel เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว

อาคารสำนักงานพาณิชย์, ศูนย์ประชุมนานาชาติ, ศูนย์การประมง, สโมสรขี่ม้า และศูนย์กีฬา ครบวงจร

ใน Citic Jailize เป็นพื้นที่เป็นดินเลน มีแม่น้ำ Ze Park ไหลผ่าน และมีระบบนิเวศของฝูงสัตว์ป่าและนกหายากที่มาอาศัยอยู่ที่นี่  ทำให้ที่นี่เปรียบเหมือนแดนสวรรค์ก็ไม่ปาน

 

 

Program Golf Package  3 Days 2 Nights 

 Day 1 รับที่สนามบินคุนหมิง – เดินทางเข้าที่พักที่โรงแรม  

 Day 2 อกรอบที่ สนามกอล์ฟ Citic Jailize Golf Club (Championships Field) 18 หลุม  

Day 3 ออกรอบที่ สนามกอล์ฟ Citic Jailize Golf Club (Watland) 18 หลุม – ส่งสนามบินคุนหมิง

******************************************************************************************************************************************

ราคานี้รวม 

1.ราคารวมโรงแรม ที่พักสองคืน  1 ห้อง พัก 2 ท่าน  ตามรายการที่ระบุคะ

2.ราคานี้รวมรถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม  -  สนามที่ออกรอบ  ตามรายการที่ระบุ

3.ราคานี้รวมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม 

4.ราคานี้ ออกรอบ 1 ก๊วน  4 ท่าน  

5.ราคานี้เป็นราคาที่ออกรอบในวันธรรมดาเท่านั้น 

 

ราคานี้ไม่รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ เดินทาง  ไป -  กลับ  

2. ค่าอาหารเที่ยง  และ อาหารเย็น 

3.หัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ให้บริการ 

4. ค่าใช้จ่ายๆอื่นๆนอกเหนือจากในรายการที่กำหนด

5. ค่าวีซ่า  ค่าทิป  และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าภาษี หัก ณ. ที่จ่าย 

******************************************************************************************************************************************

 

เดินทางตลอดปี  2560

Golfer 14,500 
No Golfer 9,500
Single supplement 4,000

Remark : Weekend Surcharge :   Citic Jalize Golf Club  18 หลุม/990บาท

หมายเหตุ :

ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2.กรณีกรุ๊ปเหมาชำระมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนเดินทาง

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ  

ธนาคาร    :กสิกรไทย                         หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์


กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

3.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

•แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

•แจ้งล่วงหน้า 30-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท

•แจ้งล่วงหน้า 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์และตามเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน

•แจ้งล่วงหน้า 1-15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์

•ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

•** กรณีเจ็บป่วย ** จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี **

 

*************************************************************************************************************************************************** 
แพคเกจทัวร์กอล์ฟ

BWTG0001:Golf Package @ Bali Indonesia 4D 3N 3 Course article
BWTG0009:GOLF 3D2N PROMOTION
BWTG0007:โปรแกรม ออกรอบกอล์ฟที่ เซินเจิ้น ตงก่วน 12 courses
BWTG0006:ไห่โข่ว 10 Courses 4วัน 3คืน
BWTG0005 :โปรแกรม ออกรอบประเทศเวียดนาม 3D 2N
BWTG0004:โปรแกรม ออกรอบกอล์ฟที่ Hainan ประเทศจีน 3วัน 2คืน
BWTG0003:Package Golf Vietnam 3 D 2 N 2 Course
BWTG0002:Package Golf Siem Reap 3D 2N 2 Course