ReadyPlanet.com
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


HGBW0495CN:มองโกลเลีย ทรานไซบีเลีย เอียร์คุต 6D4N BY OM

มองโกลเลีย ทรานไซบีเลีย เอียร์คุต 6D4N BY OM

อูลาบาตอร์(มองโกเลีย) –รถไฟทรานส์มองโกเลีย – อูลันอูเด(รัสเซีย) 

รถไฟทรานส์ไซบีเรีย -เอียร์คุต(รัสเซีย) 6วัน  4 คืน

โดยสายการบิน มองโกเลียแอร์ไลน์และเอสเซเว่น แอร์ไลน์                       

รายการทัวร์เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียเป็นเส้นทางรถไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดระดับโลก ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมหัวเมืองสำคัญๆของรัสเซียเข้าด้วยกัน เป็นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาว 9,289กิโลเมตร โดยเริ่มที่เมืองมอสโคว์ไปถึงเมืองวลาดิวอสต๊อค(VLADIVOSTOK)ซึ้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของรัสเซีย และยังยังเชื่อมต่อเมืองสำคัญของเขตไซบีเรียรวมทั้งหมด 11เมืองเข้าด้วยกันรายการพาเที่ยวเริ่มที่ประเทศมองโกลเลีย(อูลานบาตอร์)ไปยังประเทศรัสเซีย ณ เมือง เอียร์คุต(ประเทศรัสเซีย) เป็นเมืองสำคัญในแค้วนไซบีเรียทางตอนใต้ติดเขตชายแดนรัสเซีย และมองโกเลียซึ้งเป็นศุนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร สัมผัสทะเลสาบไบคาล ทีมีชื่อเสียง เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใสที่สุดและมีปริมาณน้ำจืดมากที่สุดของปริมาณน้ำจืดของโลก

ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงต้นมีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งที่มีความหนากว่า 1 เมตรนั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบก แล่นบนพื้นน้ำแข็ง ชมความงามของทะเลสาบไบคาล ชมปรากฏการณ์ตามธรรมชาติบลูไอซ์มีแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียง 40วันในรอบปี

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก โดยมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนร้บและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน

22.40น. เดินทางสู่เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบินมองโกเลียแอร์ไลน์...OM702.....

*หมายเหตุ* : บนเครื่องมีเสริฟอาหารร้อน+เครื่องดื่ม, ที่นั่งแบบ 3:3, เป๋าโหลด 1ท่าน/1ใบ=20kg.

วันสอง สนามบินเจงกิสข่าน – มองโกลเลีย - อูลานบาตอร์ - วนอุทยาน Gorkhi – Terelj            (B/ L/ D)  

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร จากนั้น พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ/จีน) 

เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

นำคณะเดินทางสู่ “Gorkhi – Terelj National Park” อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศมองโกเลีย ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พื้นที่ทั้งหมด 1ล้าน 2แสนเอเคอร์ ลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกับเทือกเขาแอลป์ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด มีเทือกเขาที่มีลักษณะคล้ายเต่า  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย        เพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ขี่ม้าสไตล์มองโกเลีย มวยปล้ำ และอื่นๆ ในแบบฉบับการแสดงพื้นเมือง

ค่ำ            รับประทานอาหารอาหารค่ำ พร้อมโชว์ระบำพื้นเมืองในแบบชาวมองโกล

พักที่โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า              

วันที่สาม อูลานบาตอร์ - วัดกานดาน – พระราชวังฤดูร้อน - จตุรัสซัคบาทาร์   -รถไฟทรานส์มองโกเลีย – อูลัน อูเด        (B/ L/ D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะชม วัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของเมืองอูลานบาตอร์ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย 

จากนั้น นำท่านชมพระราชวังฤดูหนาวของกษัตริย์โบลข่าน (Winter Palace of bogd Khaan) บนถนนไซซาน ปัจจุบันนี้รัฐบาลใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมทรัพย์สินและของมีค่าต่างๆ และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระราชวังนี้เหลืออยู่เพียงด้านเดียวเท่านั้นที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์โบลข่านแห่งมองโกเลีย ประกอบด้วยวัด 6 วัด พร้อมทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ของกษัตริย์โบลข่าน เช่น บัลลังค์ เตรียงนอน รถม้าที่ใช้ในวโรกาสต่างๆ พร้อมทั้งรองเท้าที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆ ของจักรพรรดิ์ที่ประเทศรัสเซียได้เคยถวายเอาไว้

นำคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตุรัสซัคบาทาร์  (Sukhbaatar Square)   ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย ที่เป็นประดิษฐ์สถานของรูปปั้นซัคบาทร์ ผู้ประกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลียในปี ค.ศ.1921  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมือง ULAANBAATAR  ประเทศมองโกลเลียเดินทางสู่เมืองอูรัน อูเด (Ulan Ude) 

เย็น รับประทานอาหารเย็นบนรถไฟ

หมายเหตุ ข้อมูลที่ควรทราบสำหรับผู้โดยสารรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (รถไฟเป็นตู้นอน สามารถล๊อคประตูด้านในได้สำหรับ 4ท่าน) บนขบวนรถไฟจะปิดHEATERในโบกี้และตู้นอนของผู้โดยสารในฤดูหนาว ห้องผู้โดยสารรถไฟขบวนนี้ถูกออกแบบให้เป็นห้องๆที่สามารถนอนค้างแรมบนรถไฟได้ โดยห้องโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็นตู้นอนที่มี 4 เตียงนอน แบ่งเป็น 2 เตียงบนและเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชั้นล่างสามารถปรับเป็นเบาะนั่งได้ ภายในตู้นอนมีที่เก็บสัมภาระทั้งบนหิ้ง และใต้ที่นอนมีประตูปิดล๊อคห้องจากด้านในเพื่อให้ผู้โดยสารนอนหลับได้ อย่างปลอดภัย อีกทั้งมีโต๊ะที่พับเก็บได้ภายในห้อง มีตู้เสบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนที่วิ่งทางไกล ในรัสเซีย) ห้องน้ำบนรถไฟสมารถใช้ได้ทุกโบกี้ (ล้างหน้าแปรงฟันได้ แต่ไม่แนะนำสำหรับอาบน้ำ)

หมายเหตุ: รถไฟจะจอดตามสถานีต่างๆ หากลูกทัวร์ต้องการไปเดินเล่นยืดเส้นสายหรือเลือกซื้อสินค้า ควรสอบถามเวลารถจอดให้แน่นอน เพื่อจะได้คำนวณเวลาได้ถูกต้อง

วันสี่   รถไฟทรานมองโกล – วัด Hambo Lama – รถไฟทรานไซบีเรีย   (B/ L/ D)  

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารบนรถไฟ

เดินทางถึงเมืองอูรัน อูเด เมืองหลวงของประเทศ “Buryat Autonomous Republic” of the Russian Federation เมืองนี้มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมาย โดยวัฒนธรรมจะผสมผสานระหว่างชาวมองโกล ไซบีเรีย และรัสเซีย 

นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย “Ivolginsky Datsan” ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบไบข่าล ด้านทิศตะวันออกของประเทศไซบีเรีย สถานที่แห่งนี้เปิดให้เข้าชมในปี 1945 ที่นี่เป็นที่เก็บรักษาร่างของ Dashi –Dorzho itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์สัญชาติรัสเซีย ซึ่งมรณะในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างของท่านยังไม่เน่าเปื่อยและยังคงนั่งอยู่ในท่าทำสมาธิลักษณะดอกบัว ในปัจจุบันท่านได้รับการขนานนามว่า “Hambo Lama” องค์ที่ 12 และเป็นผู้นำศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งยังช่วยเหลือประเทศในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศรัสเซีย ท่านเกรงว่าอาจเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์ ท่านจึงให้บรรดาศิษย์อพยพไปอยู่ธิเบต แต่ตัวท่านยังอยู่ที่ไซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 ท่านจึงละสังขาร ในขณะที่มีอายุ 75 ปี สานุศิษย์ได้เก็บรักษาร่างท่านไว้ในโรงไม้ในท่านั่งตามคำสั่งของท่านก่อนมรณภาพ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันหลังอาหารกลางวันเดินทางสู่ถนนPEDESTRIAN STREETเป็นถนนคนเดิน

บ่าย ณ เมืองอูรัน อูเดนี้ เราจะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถจากรถไฟสายทรานมองโกเลีย สู่เส้นทางสายโรแมนติกหลัก ทรานไซบีเรีย เพื่อเดินทางต่อสู่เมืองเอียคุตส์ ประเทศรัสเซีย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางพร้อมพักผ่อนบนขบวนรถไฟสายที่ยาวและสวยที่สุดในโลกสู่เมืองเอียคุตส์ ประเทศรัสเซีย

วันที่ห้า    ทะเลสาบไบคาล – เมืองเอียคุตส์      (B/ L/ D)  

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารบนรถไฟ

นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป้นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง 1,640 เมตร ทะเลสาบไบข่าลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อประมาณ 25 ล้านปีก่อน มีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 23,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึ่งในมรดกที่ครั้งหนึ่งในชีวิต้องไปเยือน!! ปริมาณน้ำในทะเลสาบนี้ คิดเป็น 25% ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ทั่วโลก และเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดและสามารถใช้บริโภคได้ ทะเลสาบแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่หลังหุบเขาจึงไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก จนในปี ค.ศ. 1902 ทางการได้สร้างรถไฟสายทรานไซบีเรียรอบทะเลสาบ นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ยังสามารถพบสัตว์หายากที่ไม่ค่อยได้พบที่ใดในโลกกว่า 200 ชนิด จึงได้รับการขนานนามว่า กาลาปากอสแห่งรัสเซีย (Galapagos of Russia)

ขบวนรถไฟจะแล่นไปช้าๆ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามอันสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ ขบวนรถไฟจะหยุด ณ หมู่บ้านเล็กๆ ให้คณะได้ยืดเส้นยืดสาย และได้ไปลองสัมผัสความเย็นของน้ำบนทะเลสาบ และยังสามารถเยี่ยมชมบ้านไม้โบราณของชนพื้นเมืองได้อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย ล่องเรือจากท่าเรือไบคาล สู่หมู่บ้าน Listvyanka นำท่านเดินชมหมู่บ้าน ผ่านโบสถ์ St. Nicolas เป็นโบสถ์ไม้สไตล์ออเทอด๊อกซ์ สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ เมือง เอียคุตส์ (Irkutsk) เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองในไซบีเรียเป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ588,000คนเป็นแหล่งการศึกษาที่สำคัญ เมืองแห่งธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศทองโกเลียและจีนเป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านเพราะเป็นย่านการค้าขาย เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น นครปารีสแห่งไซบีเรีย(PARIS OF SIBERIA)นำท่านชมบ้านเรือนเก่าที่ยังคงสภาพเดิมๆคือสร้างด้วยไม้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ในเมือง Irkutsk

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมที่ เมือง Irkutskระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก    เมืองเอียคุตส์ – สุวรรณภูมิ      (B/ -/ -)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมoe

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเอียคุตส์ เพื่อ Check-in 

10.10 น.    นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการการบินเอสเซเว่น (S7) โดยเที่ยวบิน S7 761

*หมายเหตุ: บนเครื่องมีเสริฟ Sanck box, กระเป๋าโหลด 1ท่าน/1ใบ=15kg.

14.55 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*****************************************************

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้.   

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

เฉพาะโรงแรม

 

7-12 กุมภาพันธ์ 61

14-19 กุมภาพันธ์ 61

21-26 กุมภาพันธ์ 61

 

 

7-12 มีนาคม 61

14-19 มีนาคม 61

21-26 มีนาคม 61

 

4-9 เมษายน 61

11-16 เมษายน 61

18-23 เมษายน 61

25-30 เมษายน  61

 

2-7พฤษภาคม 61

9-14 พฤษภาคม 61

16-21 พฤษภาคม 61

23-28 พฤษภาคม 61

 

          49,999.-

    55,999.-**

49,999.-

 

 

55,999.-

55,999.-

55,999.-

 

   55,999.-**

   60,999.-**

55,999.-

55,999.-

 

    55,999.-**

55,999.-

55,999.-

55,999.-

49,999.-

    55,999.-**

49,999.-

 

  

55,999.-

55,999.-

55,999.-

 

   55,999.-**

   60,999.-**

55,999.-

55,999.-

 

    55,999.-**

55,999.-

55,999.-

55,999.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

 

 

8,500.-

8,500.-

8,500.-

 

 

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

 

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

** วันหยุดเทศกาล ตรุษจีน ,วันมาฆบูชา,วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน**

เงื่อนไขการให้บริการ

1. แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2. มัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนเดินทาง  โดยชำระผ่านทางบัญชีดังรายละเอียดดังนี้

3. กรณีกรุ๊ปเหมาชำระมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือชำระ 45 วันก่อนเดินทาง

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ 

ธนาคาร    :กสิกรไทย                       หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

แจ้งล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หมายเหตุทางบริษัทฯจำเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น ( ถ้ามี )

แจ้งล่วงหน้า 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท หรือ ตามจริง

แจ้งล่วงหน้า 1-15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

** กรณีเจ็บป่วย ** จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี **

อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง ทั้งในรัสเซียและระหว่างประเทศ 

ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (ที่พักบนรถไฟเป็นแบบห้องละ 4 เตียง)

ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ

ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ

ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัม)

        ค่าทำหนังสือเดินทาง 

ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป // หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการเดินทาง

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่      นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14. โรงแรมที่พักในประเทศรัสเซียและมองโกเลียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศนั้นๆตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

******************************************************************************************* 
แพคเกจทัวร์จีน

ZTBW080202:BEIJING IS AWESOME 5D3N BY HU
SSHBW220102:Shanghai คุกกี้ เสี่ยง ทาย 5D3N BY TG
ZTBW0493CN:ZHANGJIAJIE SPRING FEVER 4D3N BY WE
ZTBW0492CN:ZHANGJIAJIE DREAMS OF NATURE 6D5N BY WE
SSHBW0491CN:Chongqing บริ๊ง บริ๊ง ไบร์ท 3D2N (WE)
GOBW0487CN:คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6D5N BY TG