ReadyPlanet.com
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


ZTBW010201:MIRACLE GERMANY EAST EUROPE 8D5N BY EY

MIRACLE GERMANY EAST EUROPE 8D5N BY EY

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี

15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่สอง อาบูดาบี-สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – นูเรมเบิร์ก

02.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงแฟรงก์เฟิร์ต ด้วยเที่ยวบินที่ EY001 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากนี้แฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของเยอรมณีและเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกด้วยนำท่านแวะชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral)มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งนครแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมันคริสตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่19 เป็นต้นมา  นำท่านแวะถ่ายรูป ณ โรเมอร์เบิร์ค (Romerberg) ซึ่งหมายถึงคำว่าโรมันในภาษาเยอรมัน บ้านที่ซื้อโดยสภาเมืองใน1405 จากครอบครัวพ่อค้าเศรษฐี บ้านหลังกลางกลายเป็นศาลากลางจังหวัดในเวลาต่อมาและมีการเชื่อมต่อในภายหลังกับอาคารข้างเคียงรวมจำนวน 9 หลังเป็นย่านตลาดเก่าหรือComplex ของนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยในอดีต Complex แห่งนี้ถูกทำลายพินาศย่อยยับโดยระเบิดในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ได้ถูกฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพดีดั่งเดิม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 225 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสัมพันธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แต่ชาวเมืองก็ได้ร่วมมือกันบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz) วิหารสวยประจำเมือง มีเวลาให้ท่านได้อิสระเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่สวยงาม รวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึก หรือ สินค้าแฟชั่นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ไส้กรอกเยอรมัน

นำคณะเข้าสู่ที่พัก NH  HOTEL, NUREMBERG หรือเทียบเท่า

วันที่สาม นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี – ปราก – ย่านเมืองเก่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) (ระยะทาง 204 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ นำเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญท่านทดลองดื่มน้ำแร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ จากนั้นเชิญเดินเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับเมืองน้อยน่ารัก หรือ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ได้เวลาสมควร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูเป็ดโบฮีเมียน

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

จากนั้นนำท่านเดินเล่นบน สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนำท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝากที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ อาทิ เช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำคณะเข้าสู่ที่พัก DUO HOTEL , PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ปราสาทปราก – วิหารเซนต์วิตุส – เชสกี้ ครุมลอฟ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14   นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก  ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ  พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชม ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจำหน่ายอยู่มากมา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่ง โบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก 

นำชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำคณะเข้าสู่ที่พัก OLD INN HOTEL , CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า

**เนื่องจากโรงแรมภายในเมืองเก่าครุมลอฟมีจำนวนจำกัดและแต่ละโรงแรมจะมีห้องพักไม่เยอะอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักเป็นเมืองเชสกี้ บูเดโจวิช หรือเมืองใกล้เคียงแทน**

วันที่ห้า เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังเชินบรุนน์ – โบสถ์สเตเฟ่นส์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย ถึงขนาดได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2009 (ระยะทาง 202 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 ผ่านชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส 

จากนั้นนำชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปปิ้งสินค้าในย่าน ถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวียนนา สินค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่ และ ช๊อคโกแลตที่เก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

นำคณะเข้าสู่ที่พัก ARION CITY HOTEL , VIENNA หรือเทียบเท่า

วันที่หก ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 308 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 278 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย  ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ พร้อมๆกับชื่นชม ชมเมืองฟุสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแต่ล่ะแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำคณะเข้าสู่ที่พัก EURO PARK HOTEL, FUSSEN หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นครมิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – สนามบินมิวนิค

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นำท่านเดินทางขึ้น ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์  ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เข้าสู่ นครมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 159 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชม.) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นำชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรำ เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่ เป็นต้น

19.00 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

22.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY004 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

วันที่แปด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

***************************************

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

13 – 20 เมษายน 2561

55,999

55,999

54,999

10,000

33,999

21 – 28 พฤษภาคม 2561

49,999

49,999

48,999

9,000

29,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

**ไม่รวมค่าวีซ่าเยอรมัน**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่ม เติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน) 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2. มัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนเดินทาง  โดยชำระผ่านทางบัญชีดังรายละเอียดดังนี้

3. กรณีกรุ๊ปเหมาชำระมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือชำระ 45 วันก่อนเดินทาง

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ 

ธนาคาร    :กสิกรไทย            หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน/ระบุชื่อ นามสกุล/เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

กรณี ยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 35-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 20-34 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์และตามเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน
 • แจ้งล่วงหน้า 1-19 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • ** กรณีเจ็บป่วย ** จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี **

ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
 9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังมิได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัทหรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี)

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น

3. หลักฐานการทำงาน/การเรียน

กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า: หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า

กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน

กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานภาษาอังกฤษ

กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงานเป็นภาษาอังกฤษ

กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ (จดหมายรับรองการทำงาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้

เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า 

***ผู้ที่มีการประกอบอาชีพมีหน้าที่การงานทำต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ***

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

8. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง

เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอำเภอ และให้ระบุในจดหมายว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก

เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอำเภอและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอำเภอ และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

สำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา

สำเนาทะเบียนมรณะบัตร

 

กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า 

***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***

เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร

หมายเหตุ:

ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ สถานทูตเยอรมัน เพื่อสแกนลายนิ้วมือ

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน โดยประมาณ 7 วันทำการ

หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตเยอรมันแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทำการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์

การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม

แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

สถานที่ยื่นคำร้องวีซ่า: สถานทูตเยอรมัน ถนนสาทรใต้

การเดินทาง: MRT สถานีลุมพินี 

ถนนสาทรใต้ ถัดจากซอย สาทร ซอย 1 ประมาณ 100 เมตร

 

ใบกรอกข้อมูลคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น เยอรมนี

!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด และนำส่งก่อนหรือพร้อมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า !!!

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน ...................................................................................................................

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................

3. วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................................................................................

4. เพศ        ชาย          หญิง

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หย่า        หม้าย        แยกกันอยู่

6. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................

7. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................

วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง).............................................................................................

......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตำแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุด้วย....................................................................................................

11. ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา และที่อยู่...........................................................................

.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................

เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้รับ    ประเทศ.........................ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..................ถึงวันที่......................

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้สมัคร

ตัวผู้สมัครเอง

มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์..........................

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

หมายเหตุ ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
แพคเกจทัวร์เยอรมัน

ZTBW120201 SPRING LOVER GERMAN FRANCE SWITZERLAND 8D5N BY EY
CTBW310101 Grand Germany 7 Days BY EK
ZTBW020201:ROMANTIC EAST EUROPE 8D5N BY SQ
CTBW230103:Germany Austria Swiss 7 Days BY EK
CTBW190101:Germany Austria Czech 8 Days BY EK
WQBW060105 เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส 8 วัน BY QR
WCBW040101 เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน BY TG
CTBW0624EU:เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน BY EK
CTBW0620EU:เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8D BY EK
EPCBW0614EU:เจาะลึกเยอรมัน 10 วัน BY TG
EPCBW0610EU:เจาะลึกเยอรมัน 10D 7N BY TG
EPCBW0609EU:Flower-Benelux(เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ลักเซมเบอร์ก) 10D 8N BY TG
VTGBW0589EU:EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES 8D5N BY TG
WCBW0578EU:เยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน TG
WCBW0577EU:EUROPE KEUKENHOF 8 DAYS PRO TG
WCBW0576EU:ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา) BY TG
WCBW0575EU:เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน BY QR
WCBW0571EU:BENELUX-KEUKENHOF 8 DAYS BY QR
WCBW0570EU:เยอรมัน-สวิสฯ(ทิตลิส)-ฝรั่งเศส 8 วัน BY QR
WCBW0569EU:เยอรมัน-สวิสฯ(ริกิ)-ฝรั่งเศส 7 วัน BY QR
WCBW0565EU:EUROPE KEUKENHOF 9 DAYS
SGBW0564EU:EASTERN EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8D5N BY QR
ZTBW0559EU:BLOSSOM IN BENELUX 7D5N BY BR
CTBW0556EU:แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน BY EK
CTBW0554EU:เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน BY EK
CTBW0549EU:เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8D5N BY EK
GOBW0541EU:เยอรมนี[เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน BY EK
GOBW0539EU:เยอรมนี เชก ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน BY EK
WCBW0525EU:EUROPE BENELUX 8 DAYS PRO BY QR
WCBW0523EU:ยุโรปตะวันออก 8 วัน QR BY QR
WCBW0520EU:เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิสฯ(ทิตลิส) 8 วัน EK
WCBW0518EU:ยุโรปตะวันออก 10 วัน TG เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี
WCBW0517EU:ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี BY QR
VCBW0513EU:เยอรมัน-ออสเตรีย-เชก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9D6N BY EK