ReadyPlanet.com
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


ZTBW120201 SPRING LOVER GERMAN FRANCE SWITZERLAND 8D5N BY EY

SPRING LOVER GERMAN FRANCE SWITZERLAND 8D5N BY EY

วันแรก กรุงเทพ ฯ – อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

15.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

18.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่สอง อาบูดาบี – แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงก์เฟิร์ต ด้วยเที่ยวบินที่ EY001 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

นำท่านออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากนี้แฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของเยอรมนีและเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกด้วย นำท่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งนครแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมันคริสตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่19 เป็นต้นมา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) เมืองอันแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเยอรมันอีกด้วย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทหินทรายแดง อายุกว่า 900 ปีที่สร้างอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำคณะเข้าสู่ที่พัก LEONARDO HOTEL, HEIDELBURG หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก – ทิทิเซ่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของทวีปยุโรป นำท่านชมย่านเมืองเก่า หรือที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเธอดาม มหาวิหารศิลปะโกธิคที่ก่อสร้างด้วยหินทรายแดง ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำ (Black Forest) ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนนับหมื่นไร่สุดลูกหูลูกตา จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ (Lake Titisee) ทะเลสาบขนาดเล็ก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 840 เมตร อีกทั้งทะเสลาบแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในแถบป่าดำ มากว่า 100 ปี (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินกรณีสภาพดิน ฟ้า อากาศ หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ทำให้ไม่สามารถล่องเรือได้) จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น งานไม้แกะสลัก, นาฬิกากุ๊กกู สัญลักษณ์ของป่าดำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำคณะเข้าสู่ที่พัก DORMERO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ทิทิเซ่ – แองเกิลเบิร์ก (สวิสเซอร์แลนด์) – ขึ้นกระเช้าโรแตร์ชมเขาทิตลิส – ลูเซิร์น    

ช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ (Rotair) ที่มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis)  เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto)ที่ไม่เคยละลายมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร  บันทึกภาพภายในถ้ำน้ำแข็งท่ามกลางอุณหภูมิ1-2 องศา เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี  สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง  ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  ชั่วโมง)  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง ลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

ค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

นำคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ลูเซิร์น – วาดุซ – อินส์บรูค – หลังคาทองคำ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ นำท่านผ่านชม มหาวิหารแห่งวาดุซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 โดยใช้เป็นศุนย์กลางของคริสตจักรโรมันคาทอลิก จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck)เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชม หลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเท่า

วันที่หก อินส์บรูค – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – มิวนิค – จตุรัสมาเรียน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นำท่านเดินทางขึ้นชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์  ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เข้าสู่ นครมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นำชม จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรำ เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่ เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำคณะเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN MUNICH SUD HOTEL, MUNICH หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด มิวนิค – สนามกีฬา Allianz Arena – Ingolstadt Outlet Village – สนามบินมิวนิค

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามกีฬา Allianz Arena ที่ตั้งสโมสรฟุตบอลบาเยิร์น มิวนิค ยอดทีมแห่งเยอรมัน เจ้าของแชมป์ลีกสูงสุดประเทศ (บุนเดสลีกา) และแชมป์สโมรยุโรป (UEFA Champions League) ฤดูกาล 2012-2013 ตัวสนามจุผู้ชมได้ประมาณ 80,000 คน สร้างด้วยเทคโนโลยี่อันทันสมัยสุดของโลก โครงสร้างด้านนอกเป็นวัสดุประเภทเดียวกับยานอวกาศนาซ่า มีความเงามันสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เชิญท่านถ่ายรูปสนามด้านนอก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Outlet Village ท่านจะพบกันเอาท์เลทขนาดใหญ่ มีสินค้าแบรนด์เนมส์ชั้นนำหลากหลาย อาทิเช่น Burberrly, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ ***อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

19.00 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

22.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY004 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

วันที่แปด อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

*********************************************************

อัตราค่าบริการ  

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

13 – 20 เมษายน 2561

64,900

64,900

63,900

9,000

33,900

21 – 28 พฤษภาคม 2561

57,900

57,900

57,900

9,000

26,000

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

**ไม่รวมค่าวีซ่าเยอรมัน**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่ม เติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน) 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2. มัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนเดินทาง  โดยชำระผ่านทางบัญชีดังรายละเอียดดังนี้

3. กรณีกรุ๊ปเหมาชำระมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือชำระ 45 วันก่อนเดินทาง

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ 

ธนาคาร    :กสิกรไทย หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน/ระบุชื่อ นามสกุล/เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. แจ้งล่วงหน้า 20-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์และตามเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน
 3. แจ้งล่วงหน้า 1-19 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 5. ** กรณีเจ็บป่วย ** จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี **

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
 9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังมิได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัทหรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี)
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น
 • หลักฐานการทำงาน/การเรียน
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า: หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 • กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานภาษาอังกฤษ
 • กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ (จดหมายรับรองการทำงาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

 

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้

 • เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า ***ผู้ที่มีการประกอบอาชีพมีหน้าที่การงานทำต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ***
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
 • เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
 • หรือเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
 • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอำเภอ และให้ระบุในจดหมายว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอำเภอและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
 • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอำเภอ และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
 • เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • สำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
 • สำเนาทะเบียนมรณะบัตร

 

กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว  (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า 

***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***

เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร

 

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ สถานทูตเยอรมัน เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน โดยประมาณ 7 วันทำการ
 • หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตเยอรมันแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทำการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
 • แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • สถานที่ยื่นคำร้องวีซ่า: สถานทูตเยอรมัน ถนนสาทรใต้
 • การเดินทาง:  MRT สถานีลุมพินี    ถนนสาทรใต้ ถัดจากซอย สาทร ซอย 1 ประมาณ 100 เมตร

 

ใบกรอกข้อมูลคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น เยอรมนี

!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด และนำส่งก่อนหรือพร้อมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า !!!

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน ...................................................................................................................

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................

3. วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................................................................................

4. เพศ        ชาย          หญิง

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หย่า        หม้าย        แยกกันอยู่

6. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................

7. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................

วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง).............................................................................................

......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตำแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุด้วย....................................................................................................

11. ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา และที่อยู่...........................................................................

.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................

เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

  ไม่เคย

  เคยได้รับ    ประเทศ.........................ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..................ถึงวันที่......................

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

  ไม่เคย   เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้สมัคร

  ตัวผู้สมัครเอง

  มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์..........................

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

หมายเหตุ ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุด 

เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
แพคเกจทัวร์เยอรมัน

CTBW310101 Grand Germany 7 Days BY EK
ZTBW010201:MIRACLE GERMANY EAST EUROPE 8D5N BY EY
ZTBW020201:ROMANTIC EAST EUROPE 8D5N BY SQ
CTBW230103:Germany Austria Swiss 7 Days BY EK
CTBW190101:Germany Austria Czech 8 Days BY EK
WQBW060105 เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส 8 วัน BY QR
WCBW040101 เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน BY TG
CTBW0624EU:เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน BY EK
CTBW0620EU:เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8D BY EK
EPCBW0614EU:เจาะลึกเยอรมัน 10 วัน BY TG
EPCBW0610EU:เจาะลึกเยอรมัน 10D 7N BY TG
EPCBW0609EU:Flower-Benelux(เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ลักเซมเบอร์ก) 10D 8N BY TG
VTGBW0589EU:EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES 8D5N BY TG
WCBW0578EU:เยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน TG
WCBW0577EU:EUROPE KEUKENHOF 8 DAYS PRO TG
WCBW0576EU:ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา) BY TG
WCBW0575EU:เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน BY QR
WCBW0571EU:BENELUX-KEUKENHOF 8 DAYS BY QR
WCBW0570EU:เยอรมัน-สวิสฯ(ทิตลิส)-ฝรั่งเศส 8 วัน BY QR
WCBW0569EU:เยอรมัน-สวิสฯ(ริกิ)-ฝรั่งเศส 7 วัน BY QR
WCBW0565EU:EUROPE KEUKENHOF 9 DAYS
SGBW0564EU:EASTERN EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8D5N BY QR
ZTBW0559EU:BLOSSOM IN BENELUX 7D5N BY BR
CTBW0556EU:แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน BY EK
CTBW0554EU:เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน BY EK
CTBW0549EU:เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8D5N BY EK
GOBW0541EU:เยอรมนี[เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน BY EK
GOBW0539EU:เยอรมนี เชก ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน BY EK
WCBW0525EU:EUROPE BENELUX 8 DAYS PRO BY QR
WCBW0523EU:ยุโรปตะวันออก 8 วัน QR BY QR
WCBW0520EU:เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิสฯ(ทิตลิส) 8 วัน EK
WCBW0518EU:ยุโรปตะวันออก 10 วัน TG เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี
WCBW0517EU:ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี BY QR
VCBW0513EU:เยอรมัน-ออสเตรีย-เชก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9D6N BY EK