ReadyPlanet.com
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


HCBW230202 ฮ่องกง - เซินเจิ้น 3D2N BY CX

ฮ่องกง - เซินเจิ้น 3D2N BY CX

 วันแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ 

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 

ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ                                                              

06.45 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616 

(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน  เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**

10.30 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Check Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

นำท่านไปยังเซินเจิ้นโดยรถโค๊ชผ่านด่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซินเจิ้น” ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือ หลอหวู่ มอลล์ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ Amani ,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior Fendi ,Louis Vuitton, Chole ฯลฯ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***

ที่พัก Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า (เซิ่นเจิ้น)

วันที่สอง เซินเจิ้น -ร้านผ้าไหม ร้านหยก -ร้านบัวหิมะ –จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์ –ช้อปปิ้งตงเหมิน- โชว์น้ำแบบ 3 D  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ ร้านผ้าไหม ,หยก และร้านบัวหิมะ จาก ร้านโรงงานผลิตชั้นนำของเซินเจิ้น จากนั้นนำท่านชมและถ่ายภาพกับจำลองหมู่บ้านฮอลแลนด์ ชมดอกทิวลิปจำลอง ดอกไม้ประจำชาติฮอลแลนด์นอกจากนี้ยังมีอาคารและสถานที่ตกแต่งให้เหมือนอยู่ในประเทศฮอลแลนด์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ (ซีฟู้ด+ไวน์แดง)

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดตงเหมิน เป็นเเหล่งรวมสินค้าเเฟชั่นมีหลากหลายให้เราได้เลือกตามคุณภาพที่เราต้องการราคาแบบต่อรองได้ตลาดแห่งนี้ยังมีอาหารอร่อยๆ ให้เลือกชิมเยอะ หรือจะเป็น อาหารพื้นเมือง ที่น่าสนใจมากๆ ก็น่าจะเป็นอาหารประเภทปิ้งย่างที่ถือเป็นไฮไลท์ ยอดนิยมกันเลย อร่อยและราคาไม่เเพง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชมโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า “ปีกแห่งความรัก” เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก

ที่พัก Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า  (เซิ่นเจิ้น)

วันที่สาม เซินเจิ้น – วัดแชกุง –ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน- สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปฮ่องกงโดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม   จากนั้นนำท่านชม โรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 (อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย

21.25 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่  CX617

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

**รายละเอียดไฟลท์บินแต่ละวันที่รบกวนดูตามตารางท้ายโปรแกรมอีกครั้ง** 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***

***อัตราค่าบริการสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนทำการจอง***

**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง**

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี**

**ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถทำการเลื่อนวันไป-กลับได้ผู้เดินทางต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น**

กรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนติดในเล่มพาสปอร์ตและวีซ่าจีนยังไม่หมดอายุ ทางตม.จีนจะใช้วีซ่าในเล่มก่อน  กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนสำรองที่นั่ง

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และ ประเทศจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกำหนดไว้ ทางบริษัทใคร่ขอเก็บค่าใช้จ่ายร้านละ 600 RMB / คน

 

******************************************************

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ไฟลท์บิน

ผู้ใหญ่

เด็ก

เสริมเตียง

เด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

20-22 เม.ย.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX703(19.50-21.45)

9,999

9,999

9,999

4,000

21-23 เม.ย.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)

9,999

9,999

9,999

4,000

27-29 เม.ย.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)

12,999

12,999

12,999

4,500

28-30 เม.ย.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)

12,999

12,999

12,999

4,500

04-06 พ.ค.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX703(19.50-21.45)

9,999

9,999

9,999

4,000

05-07 พ.ค.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)

9,999

9,999

9,999

4,000

11-13 พ.ค.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX709(22.25-00.15+1)

9,999

9,999

9,999

4,000

18-20 พ.ค.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX703(19.50-21.45)

9,999

9,999

9,999

4,000

31 พ.ค.-02 มิ.ย.61

ขาไป    CX616(06.40-10.25)

ขากลับ  CX617(21.15-23.15)

9,999

9,999

9,999

4,000

1-3 มิ.ย.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX617(21.15-23.15)

9,999

9,999

9,999

4,000

15-17 มิ.ย.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX617(21.15-23.15)

9,999

9,999

9,999

4,000

22-24 มิ.ย.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX617(21.15-23.15)

9,999

9,999

9,999

4,000

29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61

ขาไป    CX700(08.20-12.10)

ขากลับ  CX617(21.15-23.15)

9,999

9,999

9,999

4,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
 •  ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 •  ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 •  ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชั่วโมง และ ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 •  ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย+ไกด์ท้องถิ่น+ และคนขับรถ 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่าผู้ใหญ่)
 • ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าวีซ่าเพิ่มเติมจากราคาทัวร์ ดังนี้ 
 1. วีซ่าเดี่ยวแบบปกติ 4 วันทำการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูตจีน เข้า-ออกครั้งเดียว ท่านละ 1,500 บาท 
 2. วีซ่าเดี่ยวเเบบด่วน 2 วันทำการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูตจีน เข้า-ออกครั้งเดียว ท่านละ 2,550 บาท

 

เอกสารยื่นวีซ่าจีนใช้ดังนี้

 1. พาสปอร์ตเล่มจริง
 2. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนตามกฎของทางสถานฑูตกรุณาสอบถามกับพนักงานขายทุกครั้ง

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2. ชำระเต็มจำนวน หลังการจองภายใน 24 ชั่วโมง  โดยชำระผ่านทางบัญชีดังรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ 

ธนาคาร    :กสิกรไทย            หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน/ระบุชื่อ นามสกุล/เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

3. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

ยกเลิกการเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่   นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการนำเสนอเท่านั้นเมื่อทำการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน 
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหรบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณธไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
 • ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเข้าเมือง  ผู้เดินทางที่ ชื่อเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ
 

 
แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

WSBW200302 ฟินเฟ่อ ฮ่องกง-เซืนเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4D 3N article
WSBW200302 ฟินเฟ่อ ฮ่องกง-เซืนเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4D B article
HCBW170301 ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีเเลนด์ 3D2N BY CX
HCBW150301 ฮ่องกง - เซินเจิ้น 3D2N BY CX
WSBW โปรป๋า ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3D BY HX
PHDBW190102:ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง 4D BY EK
CPHBW0454HK:HONGKONG MACAU 4D3N BY EK
CPHBW0453HK:HONGKONG EXCLUSIVE 3D 2N BY EK
CPHBW0452HK:HONGKONG MACAU 4D3N BY CX
CPHBW0451HK:HONGKONG DISNEYLAND 3D2N BY EK
CPHBW0450HK:HONGKONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N BY EK
CPHBW0449HK:HONGKONG-MACAU 3D2N BY CX