ReadyPlanet.com
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


HNBW090303 THAI SUMMER IN HOKKAIDO 4D3N BY XW

THAI SUMMER IN HOKKAIDO 4D3N BY XW

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) -ซับโปโร – โอโดริปาร์ค – หอนาฬิกา – ทานุกิโคจิ – โรงแรม (-/D)

03.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT (XW) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)

06.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน  NOKSCOOT (XW) เที่ยวบินที่ XW931

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...      

 ***สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ ***

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) จากนั้นพาท่านไปยัง สวนสาธารณะโอโดริ(Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นที่ตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร  นำท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย 

ให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านทานูกิโคจิอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสําอาง, เสื้อผ้าแฟชั่น,กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้น ช๊อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (1) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู  พร้อมขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  TMARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่สอง เมืองบิเอะ  – Sunagawa Highway Oasis – บ่อน้ำสีฟ้า - น้ำตกชิโรฮิเงะ – เมืองฟูราโน่ – โรงบ่มไวน์ฟูราโน่ –

โรงงานชีส – หมู่บ้านในเทพนิยาย Ningle Terrace - โรงแรม (B/L/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

เดินทางสู่เมืองบิเอะ ระหว่างทางแวะ จุดพักรถ Sunagawa Highway Oasis  และยังมีร้านขนม ของฝาก ไอศกรีม ร้านอาหาร ให้เลือกลองลิ้มชิมรสได้อย่างเต็มที่  ชมบ่อน้ำมหัศจรรย์ Blue pond ที่น้ำในบ่อเป็นสีฟ้า ที่สวยงามของน้ำในบ่อนี้เกิดจากการสร้างเขื่อนขึ้นในบริเวณนั้นเพื่อให้น้ำทั้งหมดถูกกักไว้ไม่ให้ออกจากบ่อจะได้ป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟ อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟแถวนั้นนั่นเองที่ทำให้น้ำในบ่อทั้งหมดกลายเป็นสีฟ้าเช่นนี้ และชมน้ำตกชิโรฮิเงะ นั้นยังมีมีความโดดเด่นของสีของแม่น้ำที่เป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดขึ้นจากแร่โคบอลต์นั่นเอง และในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองแดงตัดกับน้ำสีฟ้า สวยงามมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)   เซทอาหารญี่ปุ่น

เดินทางสู่เมืองฟูราโน ชมโรงบ่มไวน์ฟูราโน่(Furano Winery) มีฟาร์มปลูกองุ่นชั้นดี ที่นำมาผลิตไวน์ชั้นเลิศได้ สามารถลองชิมและเลือกซื้อไวน์ฟุระโนะและน้ำองุ่นได้ ไม่ไกลกันมีร้านอาหาร Furano Wine House สามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามของเมืองฟุระโนะจากเนินเขา นอกจากนี้ยังมีทุ่งลาเวนเดอร์เล็กๆ อยู่ด้านหลังอีกด้วย

จากนั้นชมโรงงานชีสฟูราโน่ (Furano Cheese Factory) เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมขั้นตอนการผลิตชีสท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท (camaembert) ผ่านทางกระจก และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสีดำ ที่ทำจากหมึกของปลาหมึก พาชม นิงเกิ้ลเทอเรส Ningle Terrace เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจำพวกงานฝีมือต่างๆ สินค้าไอดีเก๋ๆ ที่อยู่ในร้านที่ทำเป็นกระท่อมไม้เล็กๆท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ ภายในร้านก็จะมีคนทำงานฝีมือให้ชมพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าไปด้วย 

นำท่านเดินกลับเข้าสู่เมืองซับโปโร  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  TMARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม - โนโบริเบทซึ - ทะเลสาบโทยะ (B /-/-)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

**อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน** ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้ มีไกด์แนะนำการเดินทาง 

**ให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสําอาง, เสื้อผ้าแฟชั่น,กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้น ช๊อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี     อิสระตามอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย

ทัวร์เสริม KURUKURU’S BUS HOKKAIDO 2018 (ฮอกไกโด) โนโบริเบทซึ - ทะเลสาบโทยะ (2,900 บาท)  ****โปรแกรมวันเดียวก็เที่ยวได้ โดยรถบัสพิเศษ  แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ****

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  TMARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่สี่ โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -  ถนนซาไคมาจิ - สนามบินซับโปโร – กรุงเทพ(ดอนเมือง) (B/L/-)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรปจากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูก ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)   เซทปลาย่างฮอกเกะญี่ปุ่น

บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลิน แต่ที่โอตารุนี้เป็นแห่งแรกและมีนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ยังใช้การได้ดี เป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ด้านหน้าตึกกับเสียงเพลงจาก “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก  

ถนนซาไกมาจิเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด ๆ ที่ภูมิใจนำเสนอเมนูจากร้านของหวานสุดอร่อยของซาไกมาจิ ร้านที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ LeTAO ซึ่งมีเมนูเค้กและของหวานละลานตาถึง 50 อย่าง และถนัดในเรื่องชีสชวนติดใจ พนักงานที่คึกคักของร้านจะให้คุณลองชิมอย่างเต็มใจก่อนจะซื้อ และ LeTAO ยังมีบริการห่อและส่งขนมหวานตรงถึงหน้าบ้านคุณด้วย แต่ถ้าเกิดคุณอยากนั่งผ่อนคลายที่นี่ ก็มีคาเฟ่อยู่ที่ชั้น 2 และอย่าลืมไปชมวิวชั้น 3 แบบฟรี ๆ ซึ่งคุณจะเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของซาไกมาจิ

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินซับโปโร เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต NOKSCOOT (XW) เที่ยวบินที่ XW932 

21:05 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*******************************************

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

เมษายน 2561

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ2ท่าน)

เด็กเสริมเตียง

(พักผู้ใหญ่2ท่าน)

พักเดี่ยว

ทารกอายุ

(ไม่เกิน2ปี)

วันที่ 04 - 07 เมษายน 2561

31,900

31,900

7,500

6,900

วันที่ 07- 10 เมษายน 2561

31,900

31,900

7,500

6,900

วันที่ 10 - 13 เมษายน 2561

32,900

32,900

7,500

6,900

วันที่ 13- 16 เมษายน 2561

33,900

33,900

7,500

6,900

***ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง 

***หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะ
 5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 6. มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2. มัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระ 35 วัน ก่อนเดินทาง  โดยชำระผ่านทางบัญชีดังรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ 

ธนาคาร    :กสิกรไทย            หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน/ระบุชื่อ นามสกุล/เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

3. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 50 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 36-49 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21-35 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 20,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 1-20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • ** กรณีเจ็บป่วย ** จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี **

ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

 

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง

จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน
 2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

VTGBW210301 HOKKAIDO BLOSSOM 5D3N BY XJ article
HNBW160301 THAI SUMMER PICNIC IN JAPAN 4D3N BY XW
SFWBW050302:HOKKAIDO FURANO SAPPORO 5D3N BY XJ
JGBW020303:HOKKAIDO ICE WINTER 6D4N BY TG
DCKBW280202:HASHTAG HOKKAIDO 4D3N BY XW
DCKBW280201 MAGIC CHERRY BLOSSOM 5D3N BY TG
SFWBW220201 HOKKAIDO ASAHIKAWA SAPPORO 5D3N BY XJ
ZTBW090202 FLORA BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N BY XJ
ZTBW050201 TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N BY XJ
TTNBW210102:ซุปตาร์ มหาชน 5D3N BY XJ
ZTBW210101:SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 6D4N BY XJ
VTGBW120101:KANAZAWA SAKURA 6D4N BY TG
SGBW0592JP:KYOTO KOBE OSAKA 5D3N BY TG
SGBW0589JP:NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 6D3N BY TG
SGBW0586JP:CHECK IN สุดชิค...โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 7D4N BY TG
SGBW0585JP:TOKYO FUJI IBARAKI SAWARA 6D3N BY TG
SGBW0584JP:CHIC CHILL IN KAWAGOE KARUIZAWA FUJI TOKYO 6D3N BY TG
SGBW0583JP:โตเกียว นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า 6D4N BY TG
SGBW0582JP:SAKURA TIME IN IBARAKI 6D3N BY TG
SGBW0581JP:SONGKRAN IN KYUSHU 7D5N BY TG
SGBW0580JP:HANAMI IN SAPPORO HAKODATE 6D4N BY TG
VTGBW0578JP:SAKURA PARTY OSAKA – TOKYO 7D4N BY TG
VTGBW0577JP:CHARMING SAKURA 7D4N BY TG
VTGBW0576JP:AMAZING GOLDEN ROUTE 7D4N BY TG
VTGBW0575JP:KANAZAWA SAKURA 5D3N BY TG
VTGBW0574JP:KANSAI – FLOWERS LEGO LAND 5D3N BY TG
VTGBW0573JP:HOKKAIDO •HAKODATE 6D4N BY TG