ReadyPlanet.com
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


WSBW240302 Taiwan-Rainbow 5D3N BY BR

 Taiwan-Rainbow 5D3N BY BR

 

วันแรก สุวรรณภูมิ-ไต้หวัน-เถาหยวน

23.00น. พร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR (BR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

01.45น. เดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 206 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง

วันที่สอง หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ร้านเห็ดหลินจือ-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ย

06.35น. ถึงสนามบินเถาหยวนประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองผูหลี่ 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ

นำท่านเดินทางเที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านจำนวนมากที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทหาร และครอบครัวของพรรคก๊กมินตั๋งที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ไต้หวัน สร้างขึ้นแบบง่ายๆ และรวดเร็วจึงมีสภาพที่ไม่ค่อยน่าอยู่นัก โดยเกือบจะทั้งหมดได้ถูกทำลายและปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยจนเกือบจะหมดแล้ว โดยในระหว่างที่ได้เริ่มมีการรื้อถอนนั้นได้มีทหารเก่าที่ชื่อว่า Huang Yung-Fu ได้ออกมาวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใส ตามผนังและกำแพงของหมู่บ้านที่เกือบจะร้างผู้คน มีทั้งตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน และลวดลายอื่นๆ ที่ดูเหมือนการวาดของเด็กๆ แต่กลับให้อารมณ์เหมือนงานศิลปะ จนมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอ และมีการบอกต่อกันไปจนมีชื่อเสียงในระดับประเทศ จึงมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เอาไว้ ปัจจุบันจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พาท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา และนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทราจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง นำท่านแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตจากเห็ดหลินจือ และทำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฝ่งเจี่ย เมืองไถจง เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไต้หวัน โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ฝ่งเจี่ยเป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าครบครันทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอาง  และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก กุนเชียง และเต้าหู้เหม็น นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆได้อย่างพอใจ

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก 

พักที่CITY SUITE TAICHUNG หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ไทเป-ร้านพายสับปะรด-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ร้านชา-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวันซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคนไทเปเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม นำท่านเลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ร้านเหว่ยเก๋อ และยังมีขนมอื่นๆ เช่น ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ...ชาบูหม้อไฟไต้หวัน

จากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE TAIWANให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศอาทิปราด้า, ชาแนล, เฟอร์รากาโม่เป็นต้นจากนั้นนำท่านแวะชิมชา และสินค้าโอทอปของไต้หวัน

นำท่านช้อปปิ้งซือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือเต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็นก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีสินค้ามากมาย เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก 

พักที่GREEN WORLD SANSUI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้แห่งราชวงศ์ชองมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากจึงเป็นที่นำมาของการท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมอุทยานเหย่หลิว (YehliuGeopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันมีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาแต่งดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด แต่ที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ...อาหารทะเล+กุ้งมังกร

นำท่านเดินทางกลับตัวเมืองไทเป แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม GERMANIUM มีทั้งแบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ ซึ่งเป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพการช่วยในการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวันและปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตึกไทเป 101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร นำท่านขึ้นชมวิวที่ชั้น 89 ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่นการตกแต่งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน

หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่นการตกแต่งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวันมีสินค้ามากมายหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ เช่น Onitsuka Tiger, Nike, Puma

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก 

พักที่GREEN WORLD SANSUI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า วัดหลงซานซื่อ-วัดจูหลินซาน-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดหลงซานซื่อ (Longshansi) หรือวัดเขามังกร สถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า "หมงเจี๋ย"ปัจจุบันถูกเรียกว่า "เขตวั่นหัว" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง และเสร็จในปี 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปกว่า 260 ปีนั้นได้มีการบูรณะใหม่หลายครั้ง แต่ยังคงความเป็นศิลปะโบราณดังเช่นเดิม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายแต่พระโพธิสัตว์กวนอิมที่สถิตอยู่ด้านในนั้นไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธากันมากขึ้น และนอกจากวัดหลงซันซื่อนี้จะมี "พระโพธิสัตว์กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ ซึ่งเป็นวัดที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่ง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษเมนู...เสี่ยวหลงเปา

นำท่านเดินทางสู่วัดจูหลินซาน กวนอิมซื่อ ZhulinshanGuanyin ตั้งอยู่บนที่ราบสูงหลินกั๋วLinkouซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญสำหรับชาวเมืองนิวไทเป และเมืองเถาหยวน ภายในวิหารประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ และเทพเจ้าองค์อื่นๆ ซึ่งทุกท่านจะได้กราบไหว้และขอพรในเรื่องโชคลาภ ความรัก การทำงาน การเรียน หรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

นำท่านสู่กลอเรียเอาท์เล็ตส์ GOLRIA OUTLET ห้างแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เฟสซึ่งชณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรกประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ในจำนวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นครั้งแรก 24 แบรนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

20.45น. เหิรฟ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 205 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.30น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

24-28 เม.ย.

20,999

20,999

20,999

4,500

8-12 พ.ค.

20,999

20,999

20,999

4,500

15-19 พ.ค.

20,999

20,999

20,999

4,500

29 พ.ค.-2 มิ.ย.

20,999

20,999

20,999

4,500

5-9 มิ.ย.

20,999

20,999

20,999

4,500

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ไทเป-กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 1,200 NT$*** / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันกรณีที่สถานทูตประกาศให้ยื่นปกติ
 • เงื่อนไขการให้บริการ

1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2.มัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนเดินทาง  โดยชำระผ่านทางบัญชีดังรายละเอียดดังนี้

3.กรณีกรุ๊ปเหมาชำระมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือชำระ 45 วันก่อนเดินทาง

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ 

ธนาคาร    :กสิกรไทย            หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน/ระบุชื่อ นามสกุล/เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งล่วงหน้า 15-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 1-14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี 
 • ไต้หวันประกาศยกเลิกการตรวจลงตราวีซ่าไต้หวันสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2561พำนักได้ 30 วัน
 • เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 •  กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมโรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
 • เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • การท่องเที่ยวประเทศไต้หวันนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 
แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

ZTBW140402 TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N BY XW
BITBW110402 Taipei Taiwan 5D3N BY SL
WDTBW310302 MIRACLE TAIWAN 4D3N BY TG
BITBW220302 Taipei Taiwan 5D3N BY SL
ZTBW120301 T-DED GRAND TAIWAN 5D4N BY TG
BITBW0124TW:ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน BY BR