• Bless Wish

Caral เมืองการัลอันศักดิ์สิทธิ์ @Peruที่ตั้ง : เมืองบาร์รันกา แคว้นลิมา ประเทศเปรู


แคว้นลิมาที่เป็นที่ตั้งของเมืองลิมาก็ไม่ใช่เล่นๆ นะ ห่างออกไป 206 กิโลเมตร มีเมืองการัลอันศักดิ์สิทธิ์ (Caral) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ ที่นี่มีความเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในเปรูและทวีปอเมริกา (ประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว) นอกจากเมโสโปเตเมีย อียิปต์ อินเดีย จีน และเมโสอเมริกาแล้ว ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่อารยธรรมโบราณมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เมืองการัลเป็นลานกว้างที่มีพีระมิดตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการบูชาพระเจ้าและแลกเปลี่ยนสินค้ากันในอดีต

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.