• Bless Wish

Gaochang โอเอซิสอันเก่าแก่กลางทะเลทราย @China

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 9


Photograph : Laika ac

เมืองโบราณเกาชาง เป็นโอเอซิสอันเก่าแก่กลางทะเลทรายทากลามากัน (Taklamakan) ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าที่คึกคักแห่งหนึ่งในเส้นทางสายไหม ต่อมาในศตวรรษที่ 14 เมืองนี้ถูกทำลายในสงครามระหว่างชาวมองโกเลียและอุยกูร์ เหลือไว้แค่ซากเมืองให้เห็นจนถึงทุกวันนี้


Photograph : Laika ac

Photograph : Laika ac

เมืองนี้ครอบคลุมพื้นที่ 2,200,000 ตารางเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

  • เมืองชั้นนอก ล้อมรอบด้วยกำแพงหน้า 12 เมตรและสูง 11.5 เมตร สร้างจากดิน มีประตูเข้าเมือง 9 แห่ง ประตูฝั่งตะวันตกยังคงสภาพได้สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ยังมีวิหาร ลานว่าง หอคอย และที่พักของพระด้วย

  • เมืองชั้นใน ตั้งอยู่ถัดจากเมืองชั้นนอก กำแพงเมืองชั้นในฝั่งตะวันตกและใต้ยังมีสภาพดีอยู่ แต่ฝั่งตะวันออกและเหนือถูกทำลายไปเยอะ ส่วนสิ่งก่อสร้างก็พอมีให้เห็นบ้าง

  • พระราชวัง ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองชั้นใน มีพวกหินเสาหลักเหลืออยู่จำนวนมาก และมีพระราชวังดิน Khan's Castle สำหรับพวกราชวงศ์ตั้งอยู่ด้วย


Photograph : Laika ac

นอกจากที่นี่จะเป็นเมืองการค้าที่สำคัญในเส้นทางสายไหมแล้ว ยังเป็นเมืองที่สำคัญในพระพุทธศาสนาด้วย ครั้งหนึ่งพระในราชวงศ์ถังได้หยุดพักที่นี่และส่งผู้เผยแพร่ศาสนาไปยังอินเดีย ปัจจุบันยังมีสิ่งก่อสร้างนั้นเหลืออยู่ ให้เราได้ระลึกว่าเมืองนี้เคยสวยงามและยิ่งใหญ่ขนาดไหน


Photograph : Laika ac


Photograph :

Laika ac

ดู 18 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.