• Bless Wish

เจนไน (Chennai) @Indiaเจนไน (Chennai) ชื่อเดิม มัทราส (Madraw) เป็นเมืองหลวงของรัฐทมิฬนาฑูคือหนึ่งในรัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศอินเดีย มีเขตแดนติดกับประเทศศรีลังกา และอ่าวเบงกอล มีประชากร 7.5 ล้านคน ทำให้เป็นเมืองกลุ่มใหญ่อันดับที่ 4 ของประเทศ เจนไนตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยชาวอังกฤษตั้งให้เป็นเมืองหลักและฐานทัพเรือ ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 20 เป็นศูนย์กลางการบริหารที่สำคัญในเมืองหลวงของเขตมัทราส (Madras Presidency) ซึ่งเจนไนถูกจัดงานฤดุกาลดนตรีมัทราส (Madras Music Season) เป็นกิจกรรมประจำปีที่มีการแสดงหลายร้อยคน และยังเป็นศูนย์กลางสำคัญของนาฏศิลป์ชั้นสูงของอินเดียอีกด้วย


ดู 16 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.