• Bless Wish

การจาริกแสวงบุญ@India


การจาริกแสวงบุญ

การแสวงบุญ นั้นคือ การที่เราเดินทางหรือแสวงหาความสำคัญทางจริยธรรม ซึ่งบางครั้งก็จะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่อความเชื่อหรือความศรัทราของบุคคลนั้นๆ


หากพูดถึงการแสวงบุญของชาวพุทธนั้น ก็คือการเดินทางตามรอยของพระพุทธเจ้าในสถานที่สำคัญๆ คือ สังเวชนียสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านั้นเอง ซึ่งประกอบด้วย สถานที่ประสูติ ,ตรัสรู้,แสดงปฐมเทศนา และปรินิพาน โดย

- ลุมพินีวัน ที่ตั้งอยู่ในแคว้นอูธในประเทศเนปาลที่เป็นสถานที่ประสูติ

- พุทธคยา ที่ตั้งอยู่ในรัฐพิหารในประเทศอินเดียที่เป็นสถานที่ตรัสรู้

- สารนาถ ที่ตั้งอยู่เมืองพาราณสีในรัฐอุตตรประเทศในประเทศอินเดียป็นสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา

- กุสินารา ที่ตั้งอยู่ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินครในรัฐอุตตรประเทศในประเทศอินเดียเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน


ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.