• Bless Wish

วิถีชีวิตและศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย@Indonesia


วิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซีย

ประชากรในประเทศนั้นมีหลากหลายเชื้อชาติและหลากหลายเผ่าพันธุ์ จึงมีวิธีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมก็มีความหลากหลาย

ประชาชนชาวอินโดนนีเซีย แบ่งออกเป็น สามกลุ่ม

กลุ่มแรกนั้น เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะชวา และบาหลี คนเหล่านี้นั้น จะนับถือศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ เป็นกลุ่มคนที่เน้นคุณธรรมในการใช้ชีวิต ปฏิบัติตามหลักจริยะธรรมเคารพบุคคลอื่นกลุ่มที่สอง กลุ่มนี้จะาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล มีอาชีพประกกอบการค้า นับถือศาสนาอิสลาม และค่อนข้างเคร่งในเรื่องศาสนา เป็นกลุ่มของนักธุรกิจ ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องกฎหมายกลุ่มที่สาม อาศัยอยู่ตามเทือกเขา วิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้นั้น คือการล่าสัตว์ ทำเกษตรกรรม เป็นกลุ่มที่มีความล่าหลังอินโดนีเซียนั้น ที่ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และผู้คนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยยึดตามหลัก "โกตองโรยอง" คืนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่เดียว

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.