• Bless Wish

พระราชวังเก่าในอดีต "Istana Dalam Loka"@Indonesia


พระราชวังเก่าในอดีต "Istana Dalam Loka"

ตั้งอยู่ที่ Sumbawa Besar ใน West Nusa Tenggara ประเทศอินโดนีเซีย สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1885 โดยสุลต่านที่ 16 ของราชวงศ์ Dewa Dalam Bawa ใช้เวลาในการก่อสร้าง 9 เดือน 10 วัน
พระราชวังนี้สร้างขึ้นด้วยไม้สัก มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ โดยถูกสร้างขึ้นตามหลักการปรัชญาของศาสนาอิสลามในแต่ละรายละเอียด คือรูปร่างการวัด เค้าโครง และเครื่องประดับ ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในอดีต อาคารนั้นมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถทนรับแรงสะเทือกจากแผ่นดินไหวได้ค่ะPhoto by adikabuto : Ig

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.