• Bless Wish

5 สถานที่อารยธรรมโบราณ Moche culture @Peruอารยธรรมโมเช เป็นอารยธรรมโบราณของเปรู ในช่วงปี ค.ศ.100-700 แรกเริ่มอาศัยอยู่บริเวณทางเหนือของเปรู มีเมืองหลวงอยู่ใกล้กับเมืองโมเชในปัจจุบัน เราแบ่งอารยธรรมโมเชออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้น (ค.ศ.100-300) ช่วงกลาง (ค.ศ.300-600) และช่วงปลาย (ค.ศ.500-750) โดยรวมแล้วครอบคลุมพื้นที่หลายหุบเขาบนชายฝั่งทางเหนือในพื้นที่ La Libertad, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa และ Nepena


ปัจจุบันค้นพบซากโบราณสถานของโมเชอยู่หลายแห่ง คือ El Brujo, Huaca de la Luna, Huaca del Sol, Pañamarka และ Huaca Rajada (หรือ Sipan) ทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี และนักวิจัยกำลังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเมืองเหล่านี้อยู่ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.