• Bless Wish

Picturesque of Chichen Itza @Mexicoเมืองชิเชนอิตซาพัฒนาขึ้นช่วงปี 750-900 ในศตวรรษที่ 10 ที่นี่เป็นเมืองที่ปกครองตั้งแต่ยูกาตันตอนกลางไปจนถึงชายฝั่งทางเหนือ และขยายไปทางตะวันออกและตะวันตกของชายฝั่งด้วย และเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายของอาณาจักรมายาก่อนล่มสลาย
ในพื้นที่ชิเชนอิตซาเก่า Old Chichen หรือ Chichén Viejo สร้างขึ้นด้วยสถาปัตกรรมแบบ Puuc ส่วนโครงสร้างในกลุ่ม Nunnery Group ซึ่งสร้างขึ้นมาในช่วงหลังมีโครงสร้างแบบ Akab Dzib นอกจากนี้โครงสร้างในกลุ่ม Las Monjas Group ยังมีด้านหน้าและทางเข้าแบบจีนด้วย
ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.