• Bless Wish

Plaza Mayor จัตุรัสกลางเมืองลิมา @Peruพลาซ่ามายอร์ จัตุรัสกลางเมืองลิมา ในประเทศเปรู ที่นี่เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์เมืองลิมา ซึ่งเป็นจัตุรัสเก่าแก่จุดกำเนิดของเมือง รอบจัตุรัสนั้นเรียงรายไปด้วยเหล่าอาคารที่มีสำคัญ เช่น ทำเนียบประธานาธิบดี พระราชวังอาร์คบิชอป วิหารแห่งลิมา ศาลาเทศบาลเมือง ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.1535 Francisco Pizarro ทหารสเปนผู้พิชิตอาณาจักรอินคาได้ก่อตั้งจัตุรัสกลางเมืองลิมาขึ้น ตามระเบียบการสร้างเมืองในโลกใหม่ของพระเจ้าการ์โลสที่ 1 แห่งสเปน (Charles I of Spain) ซึ่งเป็นจัตุรัสแห่งแรกของเมืองในยุคอาณานิคมสเปน จัตุรัสแห่งนี้เป็นตลาด สนามกีฬาการสู้วัวกระทิง และสถานที่แขวนคอประหารชีวิตนักโทษ รวมทั้งยังเป็นศาล Auto de fe ซึ่งเป็นการตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนาในปี 1821 José de San Martín ได้ประกาศอิสรภาพของประเทศเปรูที่จัตุรัสแห่งนี้ มีการติดธงเปรูใหม่รอบๆจัตุรัส ทั้งวิหารแห่งลิมา (1622) พระราชวังอาร์คบิชอป (1922) และทำเนียบประธานาธิบดี (1938) ที่สร้างขึ้นในอดีตยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน
Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.