• Bless Wish

Tucume pyramids @Peru


Photograph : carlos destefani

เมืองตุกุเม เป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่บนที่ราบรอบภูเขา La Raya ทางใต้ของแม่น้ำ La Leche ในแคว้น Lambayeque ประเทศเปรู ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2 ตารางกิโลเมตร มีพีระมิดอิฐดินดิบมากถึง 26 แห่ง ถือว่าเป็นเมืองพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก


Photograph : carlos destefani

Photograph : carlos destefani

เมืองนี้ถูกปกครองโดยวัฒนธรรม Sican (ปี 800-1350) วัฒนธรรม Chimu (ปี 1350-1450) และอาณาจักรอินคา (ปี 1450-1532) ปัจจุบันหมอผีพื้นเมืองรับพลังจากพีระมิดตุกุเม และภูเขา La Raya เพื่อประกอบพีธีกรรม ซึ่งชาวบ้านต่างก็เกรงกลัวเมืองนี้ นอกจากหมอผีแล้ว ก็แทบจะไม่มีใครเข้ามาเมืองนี้ตอนกลางคืน


Photograph : carlos destefani

Photograph : carlos destefani

Photograph : carlos destefani


Photograph :

carlos destefani

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.