• Bless Wish

กัวเก่า ( Velha Goa )@India


กัวเก่า ( Velha Goa )

เป็นเมื่องเก่าที่ตั้งอยู่ในอำเภอกัวเหนือ รัฐกัว ในประเทศอินเดีย มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองนี้สร้างขึ้นในสมัยของ สุลต่านแห่งบิจาปูร์ (Bijapur Sultanate) ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในปัจจุบันนั้นกัวเก่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมโปรตุเกสในอินเดีย (Portuguese India)
จนกระทั้งเกิดโรคระบาดในคริสต์ศตวรรษที่ 18 จึงถูกยุบลง จุดประสงคืของการสร้างเมืองนี้ขึ้นมานั้นเพื่อใช้เป็นเมืองท่าริมฝั่งแม่น้ำมันดาวี ในการปกครองของสุลต่านแห่งบิจาปูร์ เพื่อทดแทนเมืองโกวาปุริ (Govapuri) ซึ่งตั้งอยู่ถัดไปทางใต้ไม่กี่กิโลเมตร กัวเก่านั้นได้ถูกผนวกเข้ากับสาธารณรัฐอินเดียในปีค.ศ. 1961 พร้อมกันกับเมืองในปกครองทั้งหมด
ดู 10 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.