มาละเว้ย Morocco 6D3N BY EK SEP - DEC 20

มาละเว้ย Morocco 6D3N BY EK SEP - DEC 20

SKU: VTGBW1700701

ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - คาซาบลังก้า (โมรอคโค) - มาราเกช - สวนมาจอร์เรลหรือสวน Yves Saint Lauren - จัตุรัสกลางเมือง- 


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 6 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง : ก.ย. - ธ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น   39,900  บาท
สายการบิน  Emirates Airlines (EK)


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF 

 • วันแรก

  • 23.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines  เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

  วันที่สอง

  • 02.25 น.ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK-371
  • 05.35 น.เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
  • 07.25 น.ออกจากเดินทางสู่สนามบินคาซาบลังก้า  โดยสายการบินเอมิเรตคส์ เที่ยวบินที่ EK-751
  • 12.45 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค 
  • เมืองคาซาบลังก้า Casablanca - แวะถ่ายรูปกับ Sidi Abderrahman Islet - ชมภายนอกสุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2  Hassan II Mosque
  • ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สาม

  • เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
  • เมืองมาราเกช Marrakech - ถ่ายรูปกับสวนเมนารา Menara Garden - ชมและถ่ายรูปภายนอกมัสยิดคูตูเบีย Koutoubia Mosque
  • กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • เข้าชมพระราชวังบาเฮีย Bahia Palace 
  • ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สี่    

  • เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  • ชมสวน Jardin Majorelle หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์
  • กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จัตุรัสกลางเมือง Djemaa El Fna Square - กลับสู่เมืองคาซาบลังก้า
  • ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ห้า    

  • เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
  • อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
  • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคาซาบลังก้า 
  • 14.45  น.นำท่านออกเดินทางจากสนามคาซาบลังก้า โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK-752

  วันที่หก    

  • 01.15 น.เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 03.40 น.เดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-376
  • 13.15 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ.. 

   

  รายละเอียดเพิ่มเติมPDF 

฿39,900.00ราคา

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.