Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

ทัวร์แสวงบุญที่ยอกยาการ์ตา 3D2N SEP18-MAR20

SKU: BWBW070301

ยอกยาการ์ตา - บุโรพุทโธ –ภูเขาไฟเมราปี - วัดเปลาสัน – วัดสัมพิส่าหรี – วัดกะลาสัน
 
ระยะเวลาท่องเที่ยว : 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง: ก.ย. – มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม PDF

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยอกยาการ์ตา  

  • เดินทางถึงสนามบินยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะ หลังจากนั้น นำท่านไปCheck in โรงแรม
  • นำท่าน Check in   Fave Kusumaneg 3*  หรือเทียบเท่า

  วันที่ 2 บุโรพุทโธ –ภูเขาไฟเมราปี

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • หลังจากนั้นทำท่านเที่ยวชม วัดบุโรพุทโธ (Borobudur) เป็นวัดในศตวรรษที่ 8 สร้างโดยกษัตริย์ Samaratungga ซึ่งเป็นหนึ่งของราชอาณาจักรมาตารามเก่า ในราชวงศ์ Sailendra ตั้งอยู่บนเขาใน Kedu Basin ซึ่งเป็นหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ ทางตะวันออกมีภูเขาไฟ Merapi และ Merbabu ทางด้านเหนือมีภูเขาไฟ Sumbing และ Sindoro ส่วนทางใต้และตะวันตกมีเขา Menoreh ล้อมรอบวัดอยู่ ใกล้ๆกับวัดมีจุดที่แม่น้ำ Elo และแม่น้ำ Progo มาบรรจบกัน เชื่อกันว่าแม่น้ำทั้งสองสายเป็นตัวแทนของแม่น้ำ Gangga และแม่น้ำ Yamuna ในหุบเขา Indus ที่ประเทศอินเดีย ส่วนชื่อ Borobudur บางคนบอกว่าหมายถึงภูเขาที่มีระเบียง แต่บางคนก็บอกว่าหมายถึงวัดบนที่สูง หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวัดเมนดุต (Mendut temple) และวัดปะวน (Pawon temple)
  • หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านในแถบภูเขาไฟเมราปี (Merapi Volcano) ซึ่งถูกทำลายตอนภูเขาไฟปะทุไปเมื่อปี 2010 พาไปชมพิพิธภัณฑ์เมราปีและชมภาพยนตร์สั้น
  • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • นำท่านไปส่งโรงแรม Fave Kusumaneg 3* หรือเทียบเท่า

  วันที่ 3 ยอกยาการ์ตา – วัดเปลาสัน – วัดสัมพิส่าหรี – วัดกะลาสัน – สนามบิน

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเข้าชมวัดเปลาสัน (Plaosan temple) เป็นวัดโบราณประกอบด้วย 2 โบสถ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน จึงถูกเรียกว่าวัดแฝด สถาปัตยกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับวัดอื่นๆ ซึ่งผสมเอาสัญลักษณ์ต่างๆของฮินดูและพุทธมาผสมกัน เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักระหว่างกษัตริย์ Rakai Pikatan ที่นับถือศาสนาฮินดู และราชินี Pramodhawardhani ที่นับถือศาสนาพุทธ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 9 แห่งอาณาจักร Medang ของชวากลาง (Central Java)  นำท่านเข้าชมวัดสัมพิส่าหรี (Sambisari temple) ตั้งอยู่ใต้ดินลึก 5 เมตรและไปชมวัดที่เก่าแก่ที่สุดชื่อว่า วัดกะลาสัน (Kalasan temple) เป็นวัดในช่วงศตวรรษที่ 8
  • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินยอกยาการ์ตา
฿10,900.00ราคา