Power of Pyramids Mexico 8D4N BY CZ JUL-OCT20

Power of Pyramids Mexico 8D4N BY CZ JUL-OCT20

SKU: BWBW240403

เมืองเทโอทิวาคาน – พีระมิดแห่งพระอาทิตย์ – พีระมิดแห่งพระจันทร์ – เม็กซิโกซิตี้ – เมริดา – ยูคาทัน – อิซามาล – ชิเซน อิตซา

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 8 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง : ก.ค. 62 – ต.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 99,888 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF

 

 • วันที่ 1 : กรุงเทพมหานคร –  กวางเจา(ประเทศจีน)

  • เวลา 14.55 น คณะเดินทางเจอเจ้าหน้าที่ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์......ตัวอักษร ..... ประตู….
  • เวลา 18.55 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศเม็กซิโก ด้วยสายการบิน China Southern Airlines โดยเที่ยวบินที่ CZ364   
  • เวลา 22.40 น  คณะเดินทางถึงสนามบินกวางเจา (CAN) ประเทศจีน

  วันที่ 2 : กวางเจา – แวนคูเวอร์ – เม็กซิโก – เมืองเทโอทิวาคาน – พีระมิดแห่งพระอาทิตย์ – พีระมิดแห่งพระจันทร์ – Main Square – The Main Temple – The Government Palace

  • เวลา 00.50 น.คณะออกเดินทางไปยังเมืองแวนคูเวอร์ (YVR) ประเทศแคนาดา ด้วยสายการบิน China Southern Airlines โดยเที่ยวบินที่ CZ377
  • เวลา 21.30 น. เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ (YVR) ประเทศแคนาดา  
  • เวลา 23.00 น. คณะออกเดินทางไปยังกรุงเม็กซิโกซิตี้ (MEX) ประเทศเม็กซิโก 
  • เวลา 06.00 น.เดินทางถึงกรุงเม็กซิโกซิตี้ (MEX) ประเทศเม็กซิโก  หลังจากนั้นนำคณะผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ  
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารท้องถิ่น  พร้อมทั้งเติมแต่งความสวยความหล่อ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการชมกรุงเม็กซิโกซิตี้
  • หลังจากนั้น นำคณะเดินทางไป ชมพีระมิดที่มีความเก่าแก่ และสัมผัสพลังแห่งสุริยัน และจันทรา ที่เมืองเทโอทิวาคาน (Teotihuacan)  หรือคนทั่วโลกจะรู้จักกันในนามของ พีระมิดแห่งพระอาทิตย์  (Pyramid Of  The  Sun) และพีระมิดแห่งพระจันทร์ (Pyramid Of  The  Moon)  พลังแห่งความสมดุลของชีวิต   ซึ่งสันนิฐานว่า พีระมิดนี้ มีอายุประมาณ 1,600 กว่าปี เมืองนี้อยู่ห่างจากเม็กซิโกซิตี้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,800ปี  และเป็นเมืองที่มีขนาดมโหฬารที่สุดในอเมริกายุคนั้น หลังจากนั้นอิสระช้อปปิ้งของพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย  
  • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับเข้ามาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปที่ Main Square หรือ โซกาโล่ (Zócalo) คือบริเวณจตุรัสกลางเมืองของกรุงเม็กซิโกซิตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (Palacio Nacional) และมีสิ่งก่อสร้างสวยงามสไตล์โคโลเนียล เช่น โบสถ์ Catedral Metropolitana, จตุรัส Plaza de la Constitución, โรงละคร Bellas Artes, อาคารที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีโบราณสถาน Temple Mayor ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างหลักของเมืองโบราณชื่อ Tenochtitlan ของชาวแอซเทค หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปที่ The Main Temple หรือ Temple Mayor เป็นวัดใหญ่ของชาวแอซเทค สร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 14-15 แต่หลังจากการล่าอาณานิคมของสเปนและเข้ายึดเม็กซิโก ทำให้วัดนี้ถูกทำลายลงและสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นมาทับวัด ทำให้ Temple Mayor ถูกลืมไปนาน จนเมื่อศตวรรษที่ 20 ก็มีการขุดค้นวัดนี้ขึ้นมาได้ หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปที่ The Government Palace   หรือ National Palace คือ ทำเนียบประธานาธิบดี ตั้งอยู่ในโซกาโล จัตุรัสกลางกรุงเม็กซิโกซิตี้ ตัวอาคารทำจากวัสดุดั้งเดิมตั้งแต่ยุคของกษัตริย์มอนเตซูมาที่ 2 แห่งจักรวรรดิแอซเทค หลังจากสเปนเข้ายึดครอง อาคารแห่งนี้ก็ถูกทำลายจนเสียหายเกือบหมด แต่อุปราช Gaspar de Sandoval แห่งสเปน ก็สั่งให้ปรับปรุงสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ ภายหลังเม็กซิโกได้รับเอกราชคืนมาก็เปลี่ยนจาก Viceroy Palace เป็น National Palace
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  
  • หลังจากนั้น นำคณะ Check in  at Hotel Galeria Plaza Reforma *4 local norm or same class 

  วันที่ 3 : เมริดา – ยูคาทัน – อิซามาล – ชิเซน อิตซา – เมริดา

  • เวลา 04.00น.นำคณะเดินทางไปสนามบินโดยเที่ยวบิน AM535 MEX-MID 06.05-08.04 น. เพื่อเดินทางไปเมืองเมริดา ( Merida  )( MID ) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของรัฐยูคาทัน ( Yucatan ) เป็นศูนย์กลางการปกครองคาบสมุทรยูคาทันทั้งหมดกว่า 400 ปี  ในยุคอาณานิคมของสเปนจึงได้รับเอกราช และรวมกับประเทศเม็กซิโก    เมืองเมริดา ( Merida )  เป็นเมืองที่สวยงาม บ้านเรือนทาสีสดใส นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงความสุข ความสวยงาม และความสนุกสนานของเมือง เวลา 08.04น.  คณะเดินทางถึงเมืองเมริดา ( Merida ) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า
  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ.ภัตตาคารท้องถิ่น
  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไป ยังเมือง Izamal ( อิซามาล )  เมืองแห่งสีเหลือง สดใส ซึ่งมีความโดดเด่น ทางด้านของสถาปัตยกรรม  อาคาร ปราสาท โบสถ์ และสถานที่ศักดิ์   อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 
  • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ Hacienda selvamay  
  • หลังจากนั้นนำคณะไปชมความอลังการของพีระมิตที่มีชื่อว่า Chichen Itza ( ชิเซน อิตซา )สิ่งมหัศจรรย์ของชาวมายา  อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่   สิ่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNSECO  เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่นี่จัดได้ว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ อิสระตามอัธยาศัย  พร้อมทั้งช้อปปิ้งของพื้นเมือง ที่หาซื้อได้เพียงที่นี่เท่านั้น หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับไปยังเมืองเมริดา ( Merida )   เที่ยวชมเมือง สัมผัสความสวยงามของเมือง ดื่มด่ำกับความเป็นมายา
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
  • หลังจากนั้น นำคณะ Check in  at Hotel Gamma el Castellana 4* local norm or same class

  วันที่ 4 : เมริดา – เมืองแคนคูน – ชมเมือง – ช้อปปิ้งตลาด 28

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยังเมืองแคนคูน ( Cancun ) กังกุน (สเปน: Cancún) เป็นเมืองชายฝั่งทางรัฐตะวันออกสุดของประเทศเม็กซิโก บนคาบสมุทรยูกาตัน รัฐกินตานาโร เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก UNWTO (World Tourism Organization) ที่มีรีสอร์ตสำหรับท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ศูนย์กลางเมืองตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ในรัฐกินตานาโรทางใต้ของเม็กซิโก ด้วยระยะทางประมาณ 1,700 ก.ม.ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ โดยทางองค์กร ได้เริ่มโครงการพัฒนากังกุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติตั้งแต่ปี 1974 หลังจากนั้นเป็นต้นมา กังกุนได้เปลี่ยนจากเกาะสำหรับนักตกปลาเล็กๆ มาเป็นหนึ่งในสองสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่เต็มไปด้วยรีสอร์ต ควบคู่กันกับเมืองอากาปุลโก (Acapulco) WTO (World Tourism Organization) ได้มอบรางวัล Best of the Best ในด้านความยอดเยี่ยมและการปกครองที่ดีเลิศแก่เมืองกังกุน เมื่อปี 2007   นำคณะชมความสวยงามของเมือง ชายหาด น้ำทะเล  สายลม  แสงแดด ความสดชื่น สดใส  สวยงามของเมือง หลังจากนั้น นำคณะไปชอปปิ้งที่ตลาด 28 – ย่านใจกลางเมืองแบบดั้งเดิมเป็นบ้านที่ส่วนใหญ่ของตลาดที่มีสีสันงานฝีมือท้องถิ่นในแคนคูน ตลาด 28 ในย่านใจกลางเมือง มีสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น  เครื่องหนัง, เงิน, เครื่องปั้นดินเผา, แก้ว, งานศิลปะและงานหัตถกรรมที่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าห่มเม็กซิกันแบบดั้งเดิม
  • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง  ณ โรงแรม
  • หลังจากนั้น นำคณะ Check in  at Hotel Krystal Cancun 4* local or same class
  • อิสระตามอัธยาศัย /  สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง  เล่นน้ำทะเล อาบแดด   
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.โรงแรม

  วันที่ 5 : เมืองแคนคูน – พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำแคนคูน – เม็กซิโกซิตี้

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม
  • หลังจากนั้นนำคณะนั่งเรือท้องกระจกเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำแคนคูน ( Cancun Underwater Museum )  ที่แห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโลกใต้น้ำที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง เป็นพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งเมืองแคนคูน ( Cancun ) และเมืองอิสลา มูเจเรส ( Isla Mures )       ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลแคนคูน( Cancun ) มีการจัดแสดงประติมากรรมกว่า 400 ชิ้น   แนวคิดนี้เกิดจาก ความร่วมมือของ  ไจเม  กอนซาเลซ  คาโน  จากวนอุทยานทางทะเลแห่งชาติ   โรแบร์โต  ดิแอซ  จากสมาคมเดินเรือแคนคูน  และเจสัน  เทย์เลอร์  ประติมากรชื่อดังของอังกฤษ  โดยมีจุดประสงค์กระตุ้นการท่องเที่ยว ในประเทศเม็กซิโก และส่วนหนึ่งเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง 
  • เที่ยง รับประทานอาหาร ณ.ภัตตาคารท้องถิ่น  
  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางโดยเที่ยวบินAM…. CUN-MEX  ….  เพื่อเดินทางกลับยังกรุงเม็กซิโกซิตี้ เวลา ..... น.  คณะเดินทางถึงกรุงเม็กซิโกซิตี้ ( Mexico City ) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไป Check in ที่โรงแรม อิสระตามอัธยาศัย
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
  • หลังจากนั้น นำคณะ Check in  at Hotel Galeria Plaza Reforma *4 local norm or same class           

  วันที่ 6 : เม็กซิโก ซิตี้ – แคนาดา

  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปสนามบิน  เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  ด้วยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ378
  • เวลา 07.45 น.คณะออกเดินทางไปยังเมืองแวนคูเวอร์ (YVR) ประเทศแคนาดา ด้วยสายการบิน China Southern Airlines โดยเที่ยวบินที่ CZ378

  วันที่ 7 : แคนาดา – กวางเจา

  • เวลา 11.20 น. เดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์ (YVR) ประเทศแคนาดา  
  • เวลา 12.50 น. คณะออกเดินทางไปยังเมืองกวางเจา (CAN) ประเทศจีน
  • เวลา 16.45 น. เดินทางถึงเมืองกวางเจา (CAN) ประเทศจีน  
  • เวลา 23.15 น. คณะออกเดินทางไปยังประเทศไทย 

  วันที่ 8 : กวางเจา – ประเทศไทย 

  • เวลา 01.10 น.เดินทางถึงประเทศไทย  หลังจากนั้นนำคณะผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 
  • คณะเดินทางถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ และพร้อมที่จะนำพาลูกค้าที่รักของท่านไปเที่ยวเม็กซิโกในโอกาสต่อไป
฿99,888.00ราคา

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.