Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

GEORGIA 6D3N BY TK AUG - NOV 19

SKU: BWHBW050701

กรุงอิสตันบูล– ทบิลิซี – อนานูรี – กูดาอูรี - คาซเบกี้ - เมืองมคสเคต้า Mtskheta - วิหารจวารี (Jvari Monastery) - อาณาจักรของไอบีเรีย Kingdom of Iberia - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) - ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) - อ่างเก็บน้ำซินวาลี Zhinvali Reservoir

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 6 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง : ส.ค. - พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น  44,900  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกของการเดินทาง (1)กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล - ทบิลิซี                 

  • 19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
  • 21.45 น.ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK065 
  • (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

  วันที่สองของการเดินทาง (2)กรุงอิสตันบูล– ทบิลิซี – อนานูรี – กูดาอูรี - คาซเบกี้              

  • 04.00 น.เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง) 
  • หลังจากนั้นนำท่านแวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ สู่ทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน) 
  • 06.15 น.ออกเดินทางจากกรุงอิสตันบูล สู่เมืองทบิลิซี โดยเที่ยวบินที่  TK378  
  • (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.) 
  • 09.35 น.เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร 
  • จากนั้นนำท่านนั่งรถต่อไปยังเมืองมคสเคต้า Mtskheta ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.(นั่งรถประมาณ 1 ชม.)ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการ ปกครองของแคว้นมคสเคต้าและเทียนิตี้  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 และที่นี่คือไร่ไวน์เชอตูมุกรนิ (Chateau Mukhrani)เป็นหนึ่งในไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยใบประกาศกิตติศัพท์จากเวทีโลกมาแล้วหลายเวที จอร์เจียนั้นนับว่าเป็นประเทศที่มีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโลกแห่งการทำไวน์  ด้วยฝีมือที่บ่มเพาะมากว่า 3,000 ปีจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ารสชาดของไวน์ที่นี่คุณจะได้สัมผัสไม่ใช่เฉพาะรสชาด แต่จะลงลึกไปถึงอารยธรรมไวน์โลกเก่าอย่างแท้จริง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)    

  • นำท่านไปชมวิหารสเวทิตสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอร์เจีย 
  • จากนั้นนำท่านกลับเข้ามาที่นครหลวง ทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี   Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น กรุงทบิลิซิมีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี Vakhtang  Gorgasali กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4  เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญใน ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็น จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป  นำท่านชมโบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้าง ป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์เดมิทรีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลายและได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้ สร้างขึ้นใหม่อีก
  • นำท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยก้น จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างในราวศตวรรษที่ 17-19
  • นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ.1089 - 1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป 
  • นำท่านไปเดินชมความสวยงามของถนนรัสเทเวลี (Rusteveli Avenue) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจะเต็มไปด้วยร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆที่เป็นศิลปะในยุคก่อนและหลังโซเวียตเข้ามาปกครอง

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASTORIA TBILISI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 1)

  วันที่สามของรายการ (3)ทบิลิซี - มคสเคต้า – อนานูรี – กูดาอูรี – คาซเบกี้ - ทบิลิซี  

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

  • นำท่านออกเดินกลับไปยังเมืองมคสเคต้า Mtskheta ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นำท่านไปชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารีและแม่น้ำอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมคสเคต้าไปยังที่บริเวณที่กว้างใหญ่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย Kingdom of Iberia ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5
  • นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทาง สำหรับใช้ในด้านการทหาร
  • (Georgian Military Highway) ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ ภายใต้การปกครองสำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ และเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะ
  • นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง รัสเซียและจอร์เจียระหว่างทางให้ท่านได้ชมป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่  ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี Zhinvali Reservoirและยังมีเขื่อน ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย              
  • นำท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาที่อยู่บนสองฝากฝั่งของแม่น้ำอรักวี และไปยังเมืองกูดาอูรี Gudauri ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา

  เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)    

  • บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังคาซเบกี (Kazbegi) ซึ่งเป็นชื่อเมืองอันดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพ้านท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟานได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด 
  • นำท่านไปชมความสวยงามโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้นในราว  
  • ศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี ที่อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ 
  • (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด) 
  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางกลับไปยังกรุงทบิลิซี 

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมือง (5)

  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASTORIA TBILISI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 2)

  วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ทบิลิซี – กอรี – อัพลิสต์ซิคห์ - บาตูมี

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

  • นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองกอรี (Gori) ที่อยู่ทางด้านตะวันตกของ
  • เมืองทบิลิซี ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรีเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองกอรี ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญที่เชื่อมกับทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็น
  • เมืองบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดี ราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต
  • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน (Museum of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เรื่องราวต่างๆ ของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต

  เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)   

  • บ่ายนำท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เป็นบริเวณถ้ำที่ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคการเริ่มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียสู่ทางด้านเหนือแถบหมู่บ้านมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยังทะเลดำ และต่อไปยังด้านตะวันตก ทำให้เกิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ 
  • ก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางการค้าได้ถูกสร้างขึ้นในราวพันปีก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวางชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำโดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลางและส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย 
  • นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถ้ำส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแม้ว่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ้ำใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ทำเป็นที่หลบซ่อนอีกทีหนึ่ง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆทางด้านหลังหรือทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆได้ด้วย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ด้านบนของ สถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ซึ่งต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินและอัญมณีต่างๆ และยังมีเครื่องเซรามิคส์และการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกนำไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี                           
  • นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองบาตูมี (Batumi) ระยะทางห่างประมาณ 140 กม. ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอะจาร่าที่ปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งด้านตะวันออกของทะเลดำ เมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 200,000 คน เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญในด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของเมืองในเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผลของพืชผัก ผลไม้ต่างๆหลายอย่าง และที่สำคัญยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือ ผลิตอาหารและยังมีการทำอุตสาหกรรมเบาอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 เมืองนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับการปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งสถานที่บันเทิงสำหรับการพักผ่อน มีการสร้างโรงแรม ภัตตาคาร ไนต์คลับและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายหลายอย่างฯ
  • นำท่านไปชมความสวยงามของถนนบาตูมี บูเลวาร์ด (Batumi Bulevard) เป็นบริเวณพื้นที่มีความเก่าแก่ที่ได้รับความสนใจ ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 1881 ที่มีการตกแต่งและประดับต้นไม้ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ 7 กม.ซึ่งได้  ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ที่เป็นส่วนเก่าอันดั้งเดิมยังคงเก็บรักษา ไว้ และได้เพิ่มพื้นที่ของส่วนใหม่ให้มีความสวย โดยการเพิ่มม้านั่งและน้ำพุ ซึ่งในหน้าร้อนก็จะได้รับความนิยมและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาด นอกจากนั้นยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร คลับตามชายหาดอีกมากมาย และที่จะทำให้ประทับใจมาก ต้องเป็นในเวลายามเย็นเพื่อที่จะได้ชมดวงอาทิตย์กำลังจะจมลงไปในทะเลดำ 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PREMIER BATUMI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 3)

  วันที่ห้าของการเดินทาง (5)บาตูมี – สนามบินบาตูมี – อิสตันบูล 

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

  • ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของบ้านเรือนในย่านเมืองเก่า Old Town และชมอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกันเป็นพิเศษที่มีความสวยงามน่ารัก ซึ่งอาคารส่วนมากถูกตกแต่งขึ้นมาด้วยความเพ้อฝันอันเลื่อนลอย เป็นรูปสิงโต และบางแห่งถูกสร้างขึ้นโดยไม่ทราบชื่อและที่มาจากนิทานโบราณและที่นำความภูมิใจมาให้ชาวบาตูเมียน ก็คือ รูปของเด็กกับขลุ่ยต้นอ้อ A boy with the reed-pipe
  • นำท่านเดินชมจตุรัสเปียซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจัตุรัสสำคัญของเมืองบาตูมี ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตร ใกล้ริมอ่าวทะเลดำ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส 
  • นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย                      
  • นำท่านเดินทางสู่ป้อมโกนีโอ้ (Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝั่งทะเลดำ ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังถูกเชื่อว่าเป็นสถานที่ฝังศพของนักบุญมัทธีอัส หนึ่งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เนื่องจากคำสั่งห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการทำลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง

  เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

  • บ่ายนำท่านออกเดินทางไปยังเมืองทบิลิซี ที่อยู่ทางด้านตะวันออกระยะทางห่างประมาณ 350 กม.ระหว่างทางให้ท่านได้ชมความสวยงามของทิวทัศน์และธรรมชาติที่อยู่สองข้างทาง ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าบาตูที (BATUMI MALL&PLAZA) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองบาตูมี ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะสินค้าแบรนด์เนมหรือแบรนด์พื้นเมือง ก่อนท่านจะเดินทางไปสนามบิน
  • 15.00 น.นำท่านออกเดินทางไปสนามบินบาตูมี เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง 
  • 17.30 น.ออกเดินทางจาก บาตูมีสู่กรุงอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK-393
  • 21.30 น.เดินทางมาถึงสนามบินนิวส์อิสตันบูล (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
  • 01.25 น.ออกเดินทางจากกรุงอิสตันบูล สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK-068
  • (รับประทานอาหารและ พักผ่อนบนเครื่องบิน) 

  วันที่หกของการเดินทาง (6)กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิฯ) 

  • 15.00 น.เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ    
  • หมายเหตุรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
฿44,900.00ราคา