Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

HAPPY AUSTRALIA 5D3N BY XJ AUG - DEC 19

SKU: BWHBW290501

ทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย  – ป้อนอาหารโลมา – บริสเบน – ชมเมืองบริสเบน – เซาท์แบงค์ ปาร์คแลนด์ – ควีนส์สตรีท มอลล์และซิตี้ ฮอลล์ – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน  –  ขึ้นชมวิวที่ SKYPOINT OBSERVATION DECK 

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 5 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น  39,900  บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกกรุงเทพฯ – บริสเบน    

  • 20.00 น.คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง   ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์(XJ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
  • 23.40 น.เหิรฟ้าสู่ บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  XJ310
  • *** บินตรงสู่เมืองบริสเบน / ที่นั่ง 3-3-3/ บริการเสิร์ฟอาหารร้อน 2 มื้อ ***

  วันที่สอง บริสเบน – ชมเมืองบริสเบน – เซาท์แบงค์ ปาร์คแลนด์ – ควีนส์สตรีท มอลล์และซิตี้ ฮอลล์

  • 11.35 น.ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน 

  เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  • นำท่านชม นครบริสเบน  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน”  
  • นำท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำบริสเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์  ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย    

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สามทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย  – ป้อนอาหารโลมา –    บริสเบน 

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Holt street Wharf ของเมืองบริสเบน    เพื่อเดินทางสู่เกาะมอร์ตั้น 
  • ***(ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกกระเป๋าผ้าสำหรับในการเล่นกิจกรรม และต้องการป้อนอาหารโลมา และกิจกรรมอื่นๆ)
  • 10.00 น.เรือเฟอร์รี่แล่นออกจากท่าเรือโฮล์ทสตรีท สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท   ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ  (ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาที) แล้วนำท่านนั่งรถสู่ SAND DUNE ผ่านป่าและทางคดเคี้ยว (มีทั้งรถโค้ชคันใหญ่ หรือ 4WD ที่มีหลายขนาดที่สามารถจุนักท่องเที่ยวได้เริ่มจาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์อื่นๆ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน) ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่สู่เนินทรายที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทราย (SAND DUNES) ให้ท่านได้เล่นกระดานทราย (SAND TOBOGGANING) จากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ กระดานทรายแห่งนี้ให้ท่านได้เล่นแบบนอนคว่ำแนบกับกระดานโดยหันหัวลงแล้วปล่อยให้ไหลตามทรายลงด้านล่าง 
  • OPTIONAL TOUR : นอกจากนี้ท่านสามารถซื้อทัวร์นอกรายการ อาทิ เช่น 
  • -  นั่งเฮลิคอร์ปเตอร์ชมความงามเกาะมอร์ตัน
  • -  หรือจะตื่นเต้นกับการนั่งรถ ATV ตะลุยเนินเขาและชายหาดอันแสนสะอาดสวยงาม  
  • - ชมวาฬหลังค่อม (Humpback Whales) ที่จะอพยพหนีหนาวจากขั้วโลกใต้ผ่านมารัฐควีนส์แลนด์ของประเทศออสเตรเลียในเดือนมิถนายนถึงตุลาคมของทุกปี 
  • ให้ท่านประทับใจกับชมโลมาจมูกขวดแสนรู้หรือจะป้อนอาหารด้วยตัวท่านเองอย่างใกล้ชิดตรงริมชายฝั่งติดกับท่าเรือ โลมาจะมารับอาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวัน แต่อาจจะมาจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละวัน
  • หมายเหตุ...การป้อนอาหารโลมาห้ามสัมผัสตัวโลมาอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้โลมาตกใจ และท่านที่จะป้อนอาหารโลมาควรเตรียมกางเกงขาสั้นติดตัวไว้เพื่อเปลี่ยน
  • หลังจากนั้นให้ท่านเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ กลับสู่เมืองบริสเบน
  • 19.00 น.ล่องเรือเฟอร์รี่ กลับสู่เมืองบริสเบน โดยใช้เวลาประมาณ 75 นาที
  • 20.15 น.เดินทางถึงท่าเรือโฮล์ท สตรีท แล้วนำท่านสู่ร้านอาหาร 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตตาคาร        

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BRISBANE FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่บริสเบน – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน  –  ขึ้นชมวิวที่ SKYPOINT OBSERVATION DECKโกลด์โคสท์

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  • นำท่านเดินทางสู่เมืองโกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นนิยมมากที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักช้อปปิ้ง เพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน นำท่านสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขตเมืองโกลด์โคสท์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มีนกแก้วตัวเล็กสีสวยจำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด(ไม่รวมค่าถ่ายรูปกับโคอะล่า) หรือจะสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง

  เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในสวนสัตว์ 

  • จากนั้นเดินทางสู่ นำท่านขึ้นสู่ SKYPOINT  OBSERVATION DECK   ของอาคาร Q1 ที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลกด้วยมีจำนวนชั้นถึง 80 ชั้น  เป็นรีสอร์ทระดับหรู 5 ดาว บริการด้วยลิฟฟ์ความเร็วสูงขึ้นไปยังชั้นที่ 77 และ 78 ซึ่งเป็นชั้นชมวิว จากความสูง 322.5 เมตร คุณจะได้ชมวิวเมือง Gold Coast ในมุม 360 องศา
  • ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งย่านเซอร์เฟอร์ พาราไดซ์ ที่มีร้านค้าร้านอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นตามหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  VOCO HOTEL GOLD COAST  หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าโกลด์โคสท์  –  บริสเบน  - กรุงเทพฯ

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  • 08.30 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินของเมืองบริสเบน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  • 12.50 น.เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์  เที่ยวบินที่  XJ 311
  • 19.20 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ
    
฿39,900.00ราคา