Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

INSPIRED BY ICELAND 9D6N BY AY DEC - FEB 20

SKU: CTBW021002

โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน - บลูลากูน – อาบน้ำแร่ - เมืองเฮลซิงกิ - เมืองเคฟลาวิค – น้ำตกครีก์จูเฟลฟอสส์ – ภูเขาครีก์จูเฟลฟอสส์  - น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ - หมู่บ้านวิก - อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลส์ – โจกุลซาลอน – ธารน้ำแข็งพันปี

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 9 วัน 6 คืน
กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. - ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น  105,000   บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (ไทย-ฟินแลนด์)

  • 20.00 น.พร้อมกัน ณ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน
  • 23.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  AY 144 สายการบินฟินน์แอร์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

  วันที่สองเมืองเฮลซิงกิ - เมืองเคฟลาวิค – น้ำตกครีก์จูเฟลฟอสส์ – ภูเขาครีก์จูเฟลฟอสส์ (ฟินแลนด์-ไอซ์แลนด์)

  • 05.20 น.เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 07.40 น.ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 991 สายการบินฟินน์แอร์ 
  • 09.30 น.ถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ครีก์จูเฟล เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งสิ่งของประเทศไอซ์แลนด์เลยก็ว่าได้ 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกครีก์จูเฟลฟอสส์ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเก็บ
  • เป็นที่ระลึก บริเวณด้านหลังของน้ำตกมี ภูเขาคีร์กจูเฟล หรือ “ภูเขาหมวกแม่มด” ตั้งอยู่เพียงหนึ่งเดียว เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นอกจากนี้นักปีนเขาที่มีประสบการณ์นิยมมาปืนขึ้นไปชมความงามบนยอดเขา คีร์กจูเฟล เป็นสถานที่ที่มีความงดงามตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงไหน ด้วยหิมะเป็นสีขาวโพลน

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Selfoss Hotel หรือระดับเดียวกัน

  วันที่สามน้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ - หมู่บ้านวิก (ไอซ์แลนด์)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) แวะถ่ายภาพกับน้ำตกชื่อดังเสร็จแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกสโกการ์ เพื่อเที่ยวชมและแวะถ่ายภาพน้ำตกที่มีความสูงถึง 62 เมตร สโคการ์ฟอสส์ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ ด้วยภาพของม่านน้ำสีขาวขนาดใหญ่ที่ทรงพลัง ไหลเทลงมาสู่พื้นเบื้องล่างตัดกับลานกว้างและโขดหินด้วยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีดําที่เกิดจากเถ้าถ่านลาวา

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง 

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรือระดับเดียวกัน หลังจากเข้าสู่ที่พักท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณรอบๆโรงแรมท่านสามารถพบกับปรากฏการณ์“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดสนิท มักพบได้ในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี  (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั้นด้วย)

  วันที่สี่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลส์ – โจกุลซาลอน – ธารน้ำแข็งพันปี  (ไอซ์แลนด์)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  • จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าวาตนาเยอคูตล์ (Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน ธารน้ำแข็งพันปี อันเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปีค.ศ.1934 -1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่จะเห็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ ๆ ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และไหลลงสู่ทะเล บางครั้งอาจเห็นนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตรงปลายเชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big  seagulls  บางครั้งอาจจะได้เห็นสิงห์โตทะเลที่ดำผุดดำว่ายบริเวณนั้น ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับสู่เมืองวิก 

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรือระดับเดียวกัน หลังจากเข้าสู่ที่พักท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณรอบๆโรงแรมท่านสามารถพบกับปรากฏการณ์“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดสนิท มักพบได้ในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี  (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั้นด้วย)

  วันที่ห้าไมดาลโจกุล - ขับขี่สโนว์โมบิล - หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH – Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่ง - เมืองเรคยาวิก(ไอซ์แลนด์)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไมดาลโจกุล Myrdaljokull ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่ถูกเปลี่ยนเป็นลานกว้างเพื่อกิจกรรมผจญภัยในช่วงฤดูหนาว นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรม สโนว์โมบิล ขับขี่ตะลุยหิมะไปตามเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามบนทุ่งน้ำแข็ง ซึ่งจะทำให้ทุกท่านสนุกสนานและตื่นเต้นตลอดการเดินทาง (กิจกรรมนี้ผู้ขับขี่ 2 คน/คัน สามารถสลับผู้ขับขี่ได้ระหว่างการเดินทาง) 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH แห่งไอซ์แลนด์ เป็นหาดทรายดำที่สวยที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศ บนชายหาดเต็มไปด้วยกรวดสีดำสนิทเป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่สะสมตัวกันบริเวณชายหาด เมื่อมองดูระยะไกลเหมือนดินสีดำ นับเป็นชายหาดที่แปลกตามาก หาดทรายนี้เกิดขึ้นจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้มีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง ติดกับหาดทรายดำนี้มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ราวกับเป็นปฏิมากรรมที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาจากนั้นนำท่าเที่ยวชม Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่งทะเล  จุดเด่นของที่นี่คือตรงปลายสุดของแหลม เป็นจุดที่หน้าผาถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงใหญ่ ขนาดที่เรือสามารถแล่นผ่านได้เลย ชื่อ Dyrhólaey มีที่มาจากเจ้าก้อนหินเป็นโพรง (Dyrhólaey แปลว่า door-hole) จากจุดนี้หากเรามองไปทางทิศเหนือเราจะเห็นธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull หากมองไปทางฝั่งตะวันออกคือกลุ่มหินลาวา Reynisdrangar และหากมองไปฝั่งตะวันตก จะเห็นชายหาดที่ทอดตัวยาวไกล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ 

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Foss Hotel Reykjavik  หรือระดับเดียวกัน สำหรับท่านที่สนใจทัวร์เสริม เพื่อตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม ทัวร์เสริมจะมีจัดให้บริการในวันที่มีการพยากรร์ว่ามีโอกาสพบแสงเหนือหรือแสงออโรร่า (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั้นด้วย) 

  วันที่หกน้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ - บลูลากูน – อาบน้ำแร่ (ไอซ์แลนด์)    

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกุลล์ฟอสส์ น้ำตกที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็นน้ำตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจำนวนสถานที่  ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 สถานที่ที่ประเทศไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว น้ำตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ
  • จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อนสามารถพุ่งได้สูงถึง200 ฟุต แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดชม 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แล้วยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปีเนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเที่ยวชมความงดงามตามอัธยาศัย

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ FossHotel Reykjavik  หรือระดับเดียวกัน สำหรับท่านที่สนใจทัวร์เสริม เพื่อตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม ทัวร์เสริมจะมีจัดให้บริการในวันที่มีการพยากรร์ว่ามีโอกาสพบแสงเหนือหรือแสงออโรร่า (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั้นด้วย)

  วันที่เจ็ด โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน - บลูลากูน – อาบน้ำแร่ (ไอซ์แลนด์)  

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรคยาวิกได้โดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์ ซึ่งใช้เวลาการก่อสร้างถึง 38 ปี บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมี อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี
  • จากนั้นนําท่านไปชมสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นําท่านผ่านชม รัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และ ศาลาเทศบาลเมือง 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินก์วิก เพื่อนำท่านสู่ บลูลากูน แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ เป็นเขตที่มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดิน มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง การเคลื่อนตัวนี้ทำให้น้ำในบ่อร้อนขึ้นและมีไอน้ำระเหยขึ้นมา เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์หลายชนิด ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้าด้วยโคลนสีขาวของบลูลากูนที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสเรียบลื่นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้ไปเยือน (มีบริการผ้าเช็ดตัว โคลนสีขาวสำหรับพอกหน้า) เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ หมวกคลุมผมไปด้วย ทางบลูลากูนอนุญาตให้ลงได้เฉพาะผู้สวมใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้น หากไม่ได้นำไปสามารถใช้บริการเช่าชุดว่ายน้ำได้ที่บลูลากูน

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  • นำท่านสู่ที่พัก ณ Park Inn By Radisson Airport หรือระดับเดียวกัน

  วันที่แปดสนามบินนานาชาติเคฟลาวิค – เมืองเฮลซิงกิ (ไอซ์แลนด์-ฟินแลนด์)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค
  • 10.25 น.ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY992 สายการบินฟินน์แอร์ 
  • 15.55 น.เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 16.50 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ AY141 สายการบินฟินน์แอร์ (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  วันที่เก้าสนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  (ไทย)

  • 07.25 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
  • ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT
  • เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล โดยมีประเทศไอซ์แลนด์ รวมอยู่ด้วย โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด
  • และอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
  • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
  • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
฿105,000.00ราคา