Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

พุทธคยา 4 สังเวชนียสถาน 8D5N BY 6E SEP-DEC19

SKU: EHBW090802

โกลกัลต้า - พุทธคยา - คยา - นาลันทา - กุสินารา - ลุมพินี - พาราณสี - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - แม่น้ำคงคา - ธัมเมกขสถูป
 
ระยะเวลาท่องเที่ยว : 8 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง : ก.ย. – ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม PDF

 • วันแรก กรุงเทพ - โกลกัตต้า

  • 23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูที่ 6  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยต้อนรับให้บริการ และอำนวยความสะดวก  ในเรื่องเอกสารต่าง ๆ และสัมภาระในการเดินทางให้กับทุกท่าน 

  วันที่สอง กรุงเทพ - โกลกัลต้า - พุทธคยา

  • 02.05 น. ออกเดินทางสู่ โกลกัตต้า  โดยสายการบิน Indigo  เที่ยวบิน 6E 78 ใช้เวลาบิน 2.45 นาที
  • 03.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกลลกัตต้า  (เวลาที่อินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าแล้ว นำท่านต่อเครื่องไปยังเมืองพุทธยา
  • 07.00 น. ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานเมืองคยา โดยสายการบินอินดิโก้ เที่ยวบินที่ 6E7713
  • 08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคยา นำท่านเข้าสู่ทีพัก
  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  • พุทธคยา เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดมหาโพธิ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู พุทธคยา ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 350 เมตร (นับจากพระแท่นวัชรอาสน์) พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้ และอนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณแล้ว บริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ  
  • เที่ยง บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร
  • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์พุทธคยา (สังเวชนียสถานที่ 2) สำหรับชาวพุทธ พุทธคยา นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา โดยในปี พ.ศ. 2545 วัดมหาโพธิ (พุทธคยา) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก 
  • นำท่านเดินทางสู่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดพุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุมาได้ 352 ปี กราบนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบสักการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในมหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปางชนะมารที่รอดพ้นจากการถูกทำลายจากน้ำมือกษัตริย์ฮินดูอย่างปาฏิหาริย์ ด้วยพระพักตร์ที่ แสดงออกด้วยเมตตากรุณาอั้นเปี่ยมล้นชาวพุทธทั่วโลกจึงต่างพากันเบียดเสียด เพื่อเข้าไปกราบไหว้บูชา สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในดินแดนถิ่นพุทธภูมิ นมัสการสัตตมหาสถาน ที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รันตนฆรเจดีย  และสระมุจลินท์ เป็นต้น 
  • ไม่สามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในวัดได้ เพื่อความสะดวกกรุณา เก็บไว้บนรถ
  • ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
  • นำท่านเข้าที่พัก Bodhgaya Hotel Mariya international หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม คยา - นาลันทา

  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  • จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ บ้านนางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพี) ผู้มีทรัพย์ซึ่งเป็นนายใหญ่แห่งชาวบ้านเสนานิคม ตำบลอุรุเวลา เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยสาวนางได้ทำพิธีบวงสรวงต่อเทพยดาที่สิงสถิต ณ ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งใกล้บ้านของนาง
  • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที หรือประมารณ 60 กม.) เพื่อไปยัง วัดเวฬุวัน วัดแรกที่ราชาพิมพิสารสร้างถวายในพระพุทธศาสนา, สถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร, ถ้ำสัตบรรณคูหา ณ เขาเวภาระบรรพต สถานที่ทำปฐม สังคายนา,ตโปธารนที บ่ออาบน้ำแร่ร้อนที่เห็นถึงการจัดแบ่งวรรณะอย่างชัดเจน,เรื่องราวของหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอประจำราชสำนักสมัยพุทธกาล, นาลันทา เมืองเกิดแห่งอัครสาวก พระสารีบุตรและพระโมกคัลลานะ, ซากมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่โด่งดัง แม้พระถัง ซำจั๋งก็เคยเป็นศิษย์เก่าอยู่ถึง 15 ปี นำท่านขึ้นสู่ยอดราชคฤห์ เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาล เป็นเมืองในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ ๕ ลูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจคีรีนครราชคฤห์ เป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขา แวะชมและบำเพ็ญกุศล ณ ซากชีวกัมพวัน “สวนมะม่วงของหมอชีวก” เป็นซากอารามของหมอชีวกชีวกโกมารภัจจ์ และนำชมและบำเพ็ญกศล ณ ซากเรือนคุมขังพระเจ้าพมพิสาร สถานที่พระเจ้าอชาติศัตรูนำพระราชบิดาของพระองค์ มาคุมขังไว้จนสิ้นพระชนม์  หมายเหตุ:  การขึ้นเขาคิชฌกูฏ ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้นรถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงใช้เวลาประมาณ 20นาที ท่านที่เดินไม่ไหวสามารถขึ้นได้โดยการนั่งเสลี่ยงโปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ 
  • นำท่านสู่ บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม สถานที่อาบน้ำพุร้อน ชำระบาป ตามความชื่อของ พราหมณ์-ฮินดู อาบน้ำแบ่งตามวรรณะ เป็นความเชื่อมาตั้งแต่ก่อนมีพุทธศาสนา สถานที่อันเป็นต้นบัญญัติสิกขาบทให้พระภิกษุสรงน้ำได้ 15 วันต่อครั้ง ปัจจุบันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ตโปทานทีหรือตโปทาราม เป็นวัดฮินดูที่คนทั่วโลกมุ่งไปดูแขกอาบน้ำ ที่เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเขาเวภารบรรพต เป็นธารน้ำอุ่นที่เชื่อว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาลันทา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง หรือประมารณ 33 กม.) นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาลันทา หนึ่งในแคว้นมคธ อยู่ห่างจากพระนครราชคฤห์ประมาณ 1 โยชน์ ณ เมืองนี้มีสวนมะม่วง ชื่อ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี) ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแรมหลายครั้งคัมภีร์ฝ่ายมหายานกล่าวว่า พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นอัครสาวก เกิดที่เมืองนาลันทา แต่คัมภีร์ฝ่ายบาลีเรียกถิ่นเกิดของ พระสารีบุตรว่า หมู่บ้านนาลกะหรือนาลันทคาม จากนั้นนำท่านสู่ มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่นเมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารย์ เผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพัง ท่านสักการะหลวงพ่อดำ ข้างนาลันทา นับเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญองค์หนึ่งเพราะเป็นพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่องค์ที่ไม่ถูกทำลาย ชาวบ้านเรียกว่า เตลิยบาบา หรือหลวงพ่อน้ำมัน 
  • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 
  • เข้าที่พัก http://www.residencygrouphotels.com/ หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ คยา - กุสินารา

  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (สังเวชนียสถานที่ 3) (ระยะทางประมาณ 276 กิโลเมตร ประมาณ 7 ชั่วโมง) แล้วแต่สภาพการจราจร เมืองกุสินารา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ เป็นที่ตั้งของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า และจัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ คือ สถานที่ดับขันธปรินิพพาน 
  • เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบ Pack Food
  • บ่าย นำคณะท่าน เดินทา สู่ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ    
  • นิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าบูชาสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหารและเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาจุดธูปเทียน ปทักษิณรอบปรินิพพานวิหาร แล้วชมสถานที่พระอานนท์เกาะสลักเพชรร้องไห้ ชมซากปรักหักพังของกุฎิ เจดีย์ชมต้นสาละอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์เสร็จ นำท่านเดินทางสู่ มงกุฏพันธนเจดีย์ อยู่ห่างจากปรินิพพานสถูปไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร ชาวท้องถิ่นเรียก รัมภาร์สถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีสภาพเป็นเนินดินก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดี 
  • ค่ำ บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร
  • เข้าที่พัก OM RESIDENCY KUSHINAGAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

  วันที่ห้า กุสินารา - ลุมพินี

  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  • เดินทางสู่ลุมพินี  ประเทศเนปาล (ระยะทางประมาณ 152 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ลุมพินีวัน (Lumbini Vana) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1  ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ผ่านชายแดนระหว่าง อินเดีย – เนปาล นำท่านแวะ พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 คือสวรรค์บนดินชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานที่ปลดทุกข์ เห็นสุขทันตามีศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ ห้องน้ำห้องสุขา ... นำท่านเดินทางผ่านพรมแดน อินเดีย-เนปาล สู่ สวนลุมพินีวันดวงไฟแห่งสินติภาพ ภายในพุทธอุทยานทางประวัติศาสตร์ของโลก นั้นนำคณะท่านเข้าเยี่ยมชม วัดไทยลุมพินี ตั้ง อยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน ราชอาณาจักรเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย
  • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง แบบ Pack Food
  • บ่าย นำท่านเข้าสู่ สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน"ลุมพินี" สังเวชนียสถานที่ 4  สมัยก่อนพุทธกาลเป็นป่าใหญ่ อยู่ในเส้นทางระหว่างกรุงกบิลพิสดุ์ (พระเจ้าสุทโธทนะ) และ กรุงเทวทหะ (พระนางสิริมหามายาพุทธมารดา) ป่าใหญ่ที่ชื่อ "ลุมพินี" ได้เกิดมีความสำคัญในทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของโลก เพราะเกิดเป็นพุทธสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ คือ "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า" นำพาคณะกราบนมัสการสถานรอยพระพุทธบาทที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็นครั้งแรก  เจ ริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา แล้ว  ชมหินสลักภาพประสูติ ชมเสาอโศก และสระโบกขรณี 
  • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
  • เข้าที่พัก http://www.lumbinizambalahotel.com/หรือเทียบเท่า

  วันที่หก ลุมพินี - พาราณสี

  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี (Varanasi) (ใช้เวลาประมาณ 316 กิโลเมตร หรือ ประมาณ 7-8 ชม.) เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศ อินเดีย มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ... เมืองพาราณสี (Varanasi) เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศ อินเดีย มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ... ในชาดกได้ระบุชื่อเมืองนี้มากมายผู้ครองเมืองก็มักจะชื่อพระเจ้าพรหมทัตต์คุ้นหูของชาวพุทธมาก สมัยพุทธกาลเมืองนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆได้เสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมมายังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน(ป่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมของฤาษีอันเป็นเขตอภัยทาน)ปัจจุบันเมืองนี้เรียกว่า“สารนาถ”(ที่พึ่งของหมู่กวาง) และเป็นสถานที่ตั้งของ สารนาถในสมัยพุทธกาล เรียกกันว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แปลว่า เขตป่าอภัยทานแก่สัตว์ที่เป็นที่บำเพ็ญตบะของฤษี เป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมมันตามความเชื่อในคัมภีร์อุปนิษัทของพรามหณ์ ทำให้เหล่าปัญจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะ ภายหลังจากที่พระองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกริยา ได้มาบำเพ็ญตบะที่นี่แทน
  • เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบ Pack Food
  • บ่าย ออกเดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสี เนื่องจากระยะทางไกลมา ขอให้ท่านอดทนกับ
  • เดินทาง นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ชมพิธีฮารตี...ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส บนสรวงสวรรค์ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาลชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลย และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองชื่อดังผ้าไหมแห่งกาสี
  • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 
  • เข้าที่พัก MEADOWS VARANASI  HOTEL / SGT PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่เจ็ด พาราณสี - โกลกัตต้า

  • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  • นำคณะเดินเข้าสู่ ธัมเมกขสถูป สักการะ พระมูลคันธกุฏิ (สังเวชนียสถานที่ 1 ) กุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจาก ตรัสรู้ ชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็นหลักฐานสำคัญสื่อให้รู้ว่าเป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก ชม “ยะสะเจดีย์” สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์ แล้วชม สังฆาราม กว่า 1,000 หลัง เข้าชม พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่เก่าแก่และงดงามที่สุดในโลก พระพุทธรูปองค์นี้ได้ส่งประกวดระดับโลกและชนะเลิศมาแล้วหลายครั้ง นำท่านแวะชมเจาคันธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัจจวคีย์ 
  • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
  • พาท่านชมเมืองพาราณสี เมืองเก่าในตลาดย่านชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าเป็นตลาดที่มีความหลากหลาย ท่านสามารถลองทานอาหารอินเดียแบบ stree food ได้ที่ และยังหาซื้อผ้าไหมกาสีได้จากที่นี้ด้วย ได้เวลาพอสมควรเจอกันที่จุดนั้นหมาย เพื่อเดินทางสนามบินนานาชาติเมือง พาราณสี 
  • ค่ำ บริการเป็นอาหารกล่อง เพื่อสะดวกต่อการนำท่านต่อเครื่อง
  • 19.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโกลกัลต้า โดย สายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E716
  • 20.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองโกลกัลต้า รอต่อเครื่องกลับประเทศไทย 

  วันที่แปด พาราณสี - โกลกัตต้า

  • 01.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E93 ใช้เวลาเดินทาง 2.40 นาที
  • 05.35 น. เดินทางถึงสนามบินประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


  หมายเหตุ

  • เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย
  • ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
  • บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม / ที่พัก / ภูมิอากาศภัยธรรมชาติ  / การนัดหยุดงานฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง ภายในอันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
  • ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น
฿42,900.00ราคา