Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

ใบไม้เปลี่ยนสี Kashmir 6D4N BY SG AUG - MAR 20

SKU: EHBW200901

ศรีนาคา – โซนามาร์ค - ทะเลสาบดาล (Dal Lake) - ล่องเรือชิคาร่า - พาฮาแกรม - สวนโมกุล (Mughal Gardens)  - เดลี - สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden)

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง : ส.ค. - มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น  13,999   บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรก กรุงเทพฯ – เดลี - ศรีนาคา  (-/L/D)

  • 00.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน SPICEJET AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  • 03.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET AIRWAYS เที่ยวบินที่ SG88 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.35 ชั่วโมง) 
  • 06.25 น.เดินทางถึงสนามบินเดลี ผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋า 
  • อิสระอาหารเช้าที่สนามบิน
  • 10.25  น.นำท่านออกเดินทางโดยสายการบิน SPICEJET AIRWAYS เที่ยวบินที่ SG 104
  • (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)
  • 11.40 น.เดินทางถึงเมืองศรีนาคา เดินทางถึงสนามบิน ศรีนาคา (Srinagar) พร้อมรับสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ตัวเมืองศรีนาคา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิ้น ด้านหลังมีเทือกเขาโอบล้อมโดยรอบ ในสมัยที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการจัดทำผังเมืองขึ้นมาใหม่ จึงทำให้แคชเมียร์เป็นเมืองที่สวยงาม ปัจจุบันชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม

  เที่ยงบริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร 

  • ท่านชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธารและแปลงไม้ดอก
  • ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิJEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาวจึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ดอกทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ชมสวนนิชาท  เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwanซึ่งตั้งเป็นฉากหลัง 
  • สำหรับในเดือน มีนาคม นำชม สวนแอลมอนด์ Almond blossom
  • สำหรับในเดือน เมษายน นำชม สวนแอลมอนด์ Almond blossom และ สวนดอกทิวลิป
  • สำหรับในเดือน พฤษภาคม นำชม ทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลืองอร่าม

  ค่ำบริการอาหารเย็น ณ บ้านพัก

  • เข้าพักที่ บ้านพักคนท้องถิ่น นอนห้องละ 2-3 ท่าน

  วันที่สองศรีนาคา – โซนามาร์ค  (B/L/D)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ บ้านพัก

  • นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค  ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพการจาราจร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ที่สวยงามของ  กราเซียร์น้ำแข็งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง  จึงเป็นเส้นทางที่ให้เก็บภาพประทับใจได้ตลอดทาง  ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปร่างแปลกตา  จัดเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์  ความสูงไล่ระดับขึ้นไปถึง 3,000 เมตร  จากระดับน้ำทะเล และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า  ทาจิวาส  ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี  มีแม่น้ำสินธุ  ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน  “โซนามาร์ค”      

  เที่ยงบริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร

  • บ่าย เดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็น  ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็งชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค หรือเรียกว่า ทาจิวาส์ กราเซีย ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติสามารถชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดเดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันหาคำบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์  หรือขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำธาร และหมู่บ้าน (ค่าขี่ม้าไม่รวมในทัวร์ 1,400 รูปีรวมทิป) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะพาท่านช้อปปิ้ง 

  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ บ้านพัก

  • เข้าพักที่ บ้านพักคนท้องถิ่น นอนห้องละ 2-3 ท่าน

  วันที่สาม ศรีนาคา - กุลมาร์ค(B/L/D)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ บ้านพัก

  • ออกเดินทางโดยสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา ประมาณ 58 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ (Kashmir) เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ำทะเลในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลัง  ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย นำท่านเข้าเช๊คอินที่โรงแรมที่พัก

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร

  • บ่าย อิสระชมหุบเขา กุลมาร์ค  โดยการขึ้นกอนโดล่า (ค่าทัวร์รวมกอนโดล่าเฟส 1 ) หากท่านใดต้องการชมยอดภูเขาหิมะในเฟส 2 ชำระเพิ่ม 1,000 รุปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมักนิยมมาเที่ยวกันช่วงฤดูหนาวเพื่อเล่นสกี // ถ้าในช่วงฤดูร้อนที่กุลมาร์คก้อจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป่าสน และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมีหิมะปกคลุมตลอดปี (มากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโลกด้วย) 

  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ บ้านพัก

  • เข้าพักที่ บ้านพักคนท้องถิ่น นอนห้องละ 2-3 ท่าน

  วันที่สี่ศรีนาคา – พาฮาแกรม (B/L/D)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ บ้านพัก

  • นำท่านล่องเรือชิคาร่า ชมความงามทะเลสาปดาล ในช่วงเช้า ระหว่างล่องเรือ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาปดาล สำหรับการเที่ยวแคชเมียร์ หลายคนหลายท่านก็อยากไปชมวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบดาล ซึ่งในตอนเช้ามืดของทุกวัน ชาวแคชเมียร์ก็จะเอาสินค้ามาขายซึ่งกลายเป็นตลาดน้ำย่อมๆ สินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพืชผักที่ปลูกไว้ในทะเลสาบ บางทีก็มีเรือที่ขายดอกไม้มาขายด้วย แต่พ่อค้าจะเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะทำงานอยู่กับ 
  • ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ พื้นที่กว้างมากและยังมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆที่ชาวบ้านใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ได้อีก รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของแคชเมียร์ออกเดินทางจากศรีนาคา (ไม่รวมทิปท่านละ 50 รูปี)

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  

  • บ่ายออกเดินทางสู่ พาฮาแกม หรือ หมู่บ้านหุบเขาแกะ (ขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ท่านละ 1,600 รูปี รวมทิป)หมู่บ้านที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย…ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ทำ ครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้แบดสำหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไป  ไม้แบดนี้ทำมาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง นำท่านเดินทางกลับศรีนาคา 

  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ บ้านพัก

  • เข้าพักที่ บ้านพักคนท้องถิ่น นอนห้องละ 2-3 ท่าน

  วันที่ห้าศรีนาคา – พาฮาแกรม (B/L/D)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ บ้านพัก

  • อิสระยามเช้าให้ท่านเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตชาวบ้านในระแวกบ้านพัก พายเรือชมบึงบัวขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านปลูกไว้เพื่อเก็บรากบัว ไว้ขายในช่วงหน้าหนาว ซึ่งทำกำไรได้ปีละ 6 แสนรุปี ต่อครอบครัวในแต่ละปี ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองเดลลี (New Delhi) 
  • 00.00 น.ออกเดินทางสูสนามบินเดลี โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ ....... (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 นาที)
  • 00.00 น.ถึงสนามบินเดลี นำท่านสู่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อรอต่อเครื่องกลับประเทศไทย
  • ค่ำอิสระอาหารเย็นที่สนามบิน โดยหัวหน้าทัวร์จะไปส่งท่านยังศูนย์อาหาร และช่วยทำการสั่งอาหารให้
  • 21.10 น.ออกเดินทางจากสนามบิน เดลี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ SG 88 

  วันที่หก กรุงเทพ (-/-/-)

  • 02.45 น.เดินทางถึงยังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ อย่างปลอดภัย
  • เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย
  • ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น   สำคัญทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม / ที่พัก / ภูมิอากาศภัยธรรมชาติ  / การนัดหยุดงานฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง ภายในอันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
    
฿13,999.00ราคา