Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา กระเช้าฟานซีปัน 5D4N JAN-DEC19

SKU: HGBW270201

ฮานอย • ฮาลอง • นั่งกระเช้า เข้าสวนสนุก HALONG PARK• พิเศษชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนไนท์มาเก๊ต • เที่ยวถ้ำนางฟ้า • ฮานอย • วัดเฉินก๊วก • ซาปา • นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซิปัง• น้ำตกสีเงิน • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 5วัน 4คืน 
กำหนดการเดินทาง : ม.ค. – ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น 14,888  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกสุวรรณภูมิ • ฮานอย • ฮาลอง • นั่งกระเช้า เข้าสวนสนุก HALONG PARKพิเศษชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนไนท์มาเก๊ต (-/ L/ D)

  • 04.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไลอ้อนแอร์ (SL)
  • เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 
  • หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้อาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   
  • 07.40 น.เหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 180
  • 09.30 น.เดินทางถึงสนามบินเมืองฮานอย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านรับประทางอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย)

  กลางวันรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)

  • หลังรับประทางอาหารกลางวัน นำท่านออกเดินสู่ ฮาลอง ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ (ระยะทาง 156กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
  • นำทุกท่าน นั่งเคเบิ้ล 2 ชั้น  ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรรจุผู้โดยสารได้ถึง 230ท่าน ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ ข้ามฝั่งสู่เกาะอีกฝากฝั่งหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบย์โดยการนั่งชิงช้าสวรรค์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆของการเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง 

  ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)

  • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดฮาลองไนท์มาเกต ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายด้วยความเพลิดเพลิน
  • เข้าพักที่ CITY BAY HOTEL / BLUE SKY HOTEL / CROWN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  วันที่สองล่องอ่าวฮาลอง • เที่ยวถ้ำนางฟ้า • ฮานอย • วัดเฉินก๊วก(B/ L/ D)

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)

  • จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และชม ถ้ำนางฟ้า   ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างที่แปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการจากหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ

  เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเลซีฟู้ดสดๆ) พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท (มื้อที่ 4)

  • หลังจากรับประทานอาหารบนเรือเสร็จ จากนั้นเราจะพาทุกท่านกลับขึ้นฝั่งเพื่อ เดินทางสู่เมืองฮานอย ระหว่างทางแวะร้านเยื่อไผ่ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปของเวียดนามที่ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าคลุมผม ฯลฯ และร้านยาสมุนไพร ซึ่งมีสมุนไพร ที่ชาวเวียดนามนิยมบริโภคทั้งยังเป็นอาชีพสืบทอดของตระกูลยาแผนโบราณที่นี่มีครบสูตรเช่น เห็ดหลินจือ โสมเกาหลี โสมซานซี โสมตังกุย เป็นต้น ยาที่ผู้คนส่วนใหญ่ชอบใช้ในปัจจุบันจะเป็นยาบำรุงกำลังและยารักษาโรคเรื้อรัง” ตามความเชื่อแผนจีน และยังมี ชา ขนม จำหน่ายอีกด้วย
  • จากนั้นนำท่านแวะชม วัดเฉินก๊วก สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของเวียดนามแห่งนี้ได้รับการเคารพสักการะด้านความเก่าแก่และที่ตั้ง ชื่นชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุหลายศตวรรษ เพลิดเพลินกับสวนสวยงาม และพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบด้วยอายุเก่าแก่เกือบ 1,500 ปี เจดีย์เฉินก๊วกเป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย สักการะพระพุทธรูปและแท่นบูชา สถูปทรงสูง และแผ่นจารึก (ศิลาจารึกแห่งเกียรติยศ) ทางประวัติศาสตร์และศิลปะของเวียดนาม เดินผ่านสวนไปยังต้นโพธิ์แล้วดูใบโพธิ์รูปหัวใจ นายกรัฐมนตรีของอินเดีย ได้มอบต้นโพธิ์นี้ให้เป็นของขวัญแด่เจดีย์ เชื่อกันว่าต้นโพธิ์นี้แตกแขนงมาจากต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึ่ง สิทธัตถะ โคตรมะได้ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์นั้น นักท่องเที่ยวและผู้จาริกแสวงบุญจากทั่วโลกมาที่นี่เพื่อสักการะเจดีย์แห่งนี้

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET บุพเฟต์อาหารนานาชาติกว่า200 ชนิด (มื้อที่ 5)

  • เข้าพักที่    DELIGHT HOTEL / CWD HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

  วันที่สามฮานอย • ซาปา • นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซิปัง (ไม่รวม Tram)(B/ L/ D)

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)

  • นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่  จังหวัดหล่าวกาย  ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน (ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง แวะพักระหว่างทางให้ท่านเข้าห้องน้ำ)  

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

  • บ่ายนำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่  เมืองซาปา  อยู่ในเขตจังหวัดหล่าวกาย ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
  • นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน (ไม่รวม Tram โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์) ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น”หลังคาแห่งอินโดจีน” ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! หม้อไฟปลาแซลมอน (มื้อที่ 8)

  • นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง สินค้าชาวเขา ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เสื้อกันหนาว ช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Q SAPA HOTEL // SON SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  วันที่สี่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • น้ำตกสีเงิน • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย • พักผ่อนตามอัธยาศัย(B/ L/ D)

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

  • หลังจากรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านชาวเขากัตกัต เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม และนำชมความสวยงามของ น้ำตกสีเงิน ที่ไหลเลาะลงมาจากหน้าผา 
  • เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) 
  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอย นำท่านแวะชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือมาถึงที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์เกิดขึ้น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้มอบดาบวิเศษให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข พร้อมช้อปปิ้งย่านการค้าใจกลางเมืองถนน 36สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆในย่านนี้ตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) 

  • เข้าพักที่ DELIGHT HOTEL / CWD HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาวพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่ห้าฮานอย สนามบินโหน่ยบาย • กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (B/ -/ -)

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 12)

  • หลังรับประทานอาหารเช้า ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 
  • 10.30 น.เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ SL 181
  • 12.30 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
฿14,888.00ราคา