Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4D3N BY SL JAN-DEC19

SKU: HGBW270202

ฮานอย - หลาวกาย - ซาปา - ช้อปปิ้งตลาดซาปา - รถราง+กระเช้าฟานซีปัน - น้ำตกซิลเวอร์  - หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต - เมืองนอนห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก -ผ่านชมถ้ำตามก๊ก -หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต (Cat Cat Village) 
น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) -ตลาดLove Market 


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง : ม.ค.-ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น 13,999  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 

 • วันที่1กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ฮานอย  หลาวกาย  ซาปา  ช้อปปิ้งตลาดซาปา 

  • 05.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ 8 สายการบิน ไลอ้อนแอร์ (SL) 
  • เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน. 
  • 07.40 น.ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่  SL 180 
  • 09.30 น.เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าและศุลกากรแล้ว  นำคณะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในสนามบิน
  • หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดหลาวกาย เพื่อที่จะเดินทางต่อไป เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
  • ชมบริเวณต้นสายแม่น้ำแดง ติดกับฝั่งของประเทศจีน เมืองเห่อโขว่ มณฑลยูนาน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองซาปา (ระยะทางประมาณ 38 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.) ซึ่งช่วงนี้จะเป็นทางขึ้นเขา

  เย็นรับประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษ! หม้อไฟปลาแซลมอล 

  • นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า โดยเฉพาะพวกเสื้อกันหนาว กระเป๋าสะพาย รองเท้า ถุงมือ
  • ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
  • พักที่ Q Sapa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  วันที่ 2ซาปา  รถราง+กระเช้าฟานซีปัน  น้ำตกซิลเวอร์   หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต 

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  • นำท่านชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม 
  • นำท่านนั่งรถรางเพื่อชมความงามของขุนเขาเมืองซาปา จากนั้นสู่จุดขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • ท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต (Cat Cat Village) เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ตกั๊ต เป็นจุดหนึ่งที่ให้เก็บภาพเป็นที่ระลึกความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา 

  เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองซาปายามค่ำคืน 

  • พักที่ Q Sapa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  วันที่ 3ซาปา  หลาวกาย  ฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย 

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  • ออกเดินทางสู่ตัวเมืองหลาวกาย ให้คณะได้ถ่ายรูปบริเวณด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ซึ่งเราสามารถมองเห็นตัวเมืองของประเทศจีนได้อีกฝั่งของแม่น้ำแดง จากนั้นให้คณะได้ช้อปปิ้งสินค้าทึ่ตลาดโคโค้ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเมืองหลาวกาย มีสินค้าที่มาจากประเทศจีมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น หรือจะเป็นพวกถั่วต่างๆ ผลไม้ ก็มีมากมายให้เลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย

  • กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้างบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
  • ........เดินทางถึงกรุงฮานอย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย ซึ่งมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น กาแฟ ขนม ของฝากของชำร่วย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของกิน มากมายให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อ

  เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  • พักที่ Delight Hotel in Hanoi หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  วันที่ 4ฮานอย เมืองนอนห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก ดอนเมือง-กรุงเทพฯ

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  • นำทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชมถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) ตามก๊กหมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งที่น้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน  นำท่านลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ล่องผ่านท้องน้ำ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนา 

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • ได้เวลาสมควร นำทานเดินทางกลับสู่ฮานอย
  • นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ โหน่ยบาย 
  • 20.20 น.เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL 185 
  • 22.20 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…… 
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
฿13,999.00ราคา