Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

ลี่เจียง เเชงกรีล่า 5D4N BY 8L JAN - JUN 20

SKU: SFWBW161203

จงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – ร้านยาบัวหิมะ – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – พระจันทร์สีน้ำเงิน(BLUE MOON VALLEY)  – อุทยานน้ำหยก – เมืองโบราณลี่เจียง    
 


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง : ม.ค. - มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น   16,555   บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ลี่เจียง      (-/-/เย็น)           

  • 10.00 น.สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบินลักกี้ แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  • 13.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบินลักกี้ แอร์ เที่ยวบินที่ 8L826
  • (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 16.30 น.ถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ เมือง ลี่เจียง ประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
  • (เวลาที่จีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
  • เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

  เย็นบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

  • พักGREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สองลี่เจียง – จงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน  (เช้า/เที่ยง/เย็น)  

  เช้าบริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม

  • เดินทางสู่  แชงกรีล่า หรือ เดิมมีชื่อว่า เมืองจงเตี้ยน (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต มีชื่อเสียงจากวรรณกรรมบันลือโลก LostHorizons ของ เจมส์ ฮิลตัน ในปี ค.ศ. 1933 จงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวทิเบตตี๋ชิง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คำว่า “จง” นั้นหมายถึงศูนย์กลางหรือสิ่งที่กว้างใหญ่อันเป็นศูนย์กลางส่วน “เตี้ยน” นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังแปลว่า อาณาจักร ได้ด้วย ในปี พ.ศ 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจงเตี้ยนอีกครั้ง จากเดิมที่มีชื่อในภาษาทิเบตว่า “เจี้ยนถัง” เป็น “แชงกรี-ล่า” ภาษาจีนออกเสียงว่า “เซียงเกอ หลี ลา (Xiang Ge Le La) แปลว่า ที่ซึ่งสุริยันจันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยนนั้นเป็นถิ่นฐานของชาวทิเบตซึ่งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็นตึกสี่เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยังแต่งกายชุดพื้นเมือง

  กลางวันบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

  • ช่องแคบเสือกระโจน เป็นช่องหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซี ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน ห่างจากเมืองลี่เจียงไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมากเกิดจากความลาดชันของโตรกผาสองข้างที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็วและช่องแคบที่บีบแคบลงอย่างฉับพลันช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวและอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวหน่าซีโดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบริเวณใกล้เคียงและหาเลี้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจ้างนำทางคนต่างถิ่น
  • เมืองโบราณจงเตี้ยน อยู่ในเมืองแชงกรีล่า บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบต ที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการสื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึงความเป็นมาและย้อนเวลาไปสู่อดีตของแชงกรีลา เมืองเก่าจงเตี้ยน ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็ก ๆ ซึ่งบนยอดเขานั้นมี กงล้อมนต์ยักษ์สูงกว่า 3 ชั้นอยู่ ชาวธิเบตและนักท่องเที่ยว นิยมไปหมุนกงล้อนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล

  เย็นบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

  • พัก GRACE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระน้ำมังกรดำ  (เช้า/เที่ยง/เย็น)      

  เช้าบริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม

  • วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิคัง ซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา   มีการเปรียบเทียบว่า "หากพระราชวังโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลินก็เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง 
  • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue moon) เป็นสถานที่ซึ่งมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มีชื่อเรียกอีกว่า ภูเขาหิมะสือข่า (Shika Snow Mountain) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแชงกรี-ลา เชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ให้ท่าน นั่งกระเช้าสู่ จุดชมวิวหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,960 เมตร หากว่าไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอดภูเขาหิมะมังกรหยกและยอดภูเขาหิมะเหม่ยลี่ให้ท่านชมทัศนียภาพอัสวยงามของทิวทัศน์เบื้องล่างและชมกุหลาบพันปีหลากสายพันธุ์ 

  กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

  • เดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) 
  • ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ครีมบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
  • เมืองเก่าซู่เหอ เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่ห่างจากย่านเมืองเก่าหลักใจกลางลี่เจียงไป 4 ก.ม. เป็นย่านชุมชนเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของชาวหน่าซี ที่นี่เป็นทางผ่านของ เส้นทางสายชาและม้า ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าโบราณที่สำคัญเช่นเดียวกับเส้นทางสายไหม ปี 1997 ย่านเมืองเก่าลี่เจียงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งขอบเขตรวมย่านเมืองเก่าซู่เหอและไป๋ซาเข้าไปด้วย ที่นี่มีค่าเข้าชม 40 หยวน ซึ่งรวมพิพิธภัณฑ์เส้นทางสายชาและม้าซึ่งอยู่ด้านในด้วย
  • สระน้ำมังกรดำ มีที่มาจากตำนานเล่าขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดำเป็น หนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน

  เย็นบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

  • พัก GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่หุบเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – พระจันทร์สีน้ำเงิน – อุทยานน้ำหยก  – เมืองโบราณลี่เจียง (เช้า/เที่ยง/เย็น)               

  เช้าบริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม

  • ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นเทือกเขาขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับเมืองลี่เจียง ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอดเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า ช่านจึโต่ว ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะ คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก
  • ***หมายเหตุ หากมีการประกาศปิดกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลอื่นใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นแทนจะไม่มีการคืนค่าบริการ  ***
  • SHOW IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหนึ่งผลงานโบว์แดงของผู้กำกับมือทอง จางอี้โหมว ซึ่งเป็นผลงานชิ้นที่สองต่อจากผลงานชิ้นแรกIMPRESSION LIU SAN JIE ที่เมืองหยางซั่วประสบความสำเร็จเวทีการแสดงถูกสร้างขึ้นบริเวณใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยกเหนือระดับน้ำทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังประกอบการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยก อันศักดิ์สิทธิ์ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดงชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 600 คน เป็นการแสดงในสถานที่จริงที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดนี้ใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริงสุดอลังการอีกชุดหนึ่งที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียงไม่ควรพลาด ***หมายเหตุ โชว์นี้เป็นการแสดงโชว์ละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นหรือไปสถานที่อื่นทดแทนเท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการ***

  กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

  • พระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley) (รวมรถราง)สวรรค์แดนใต้แห่งลี่เจียง ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองลี่เจียง มณฑลอวิ๋นหนาน ทางใต้ของประเทศจีน รายล้อมด้วยขุนเขาสูงตระหง่าน ผืนน้ำสีฟ้ามรกตในทะเลสาบ ตัดกับภูเขาหิมะมังกรหยกสุดยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านหลัง ทำให้สถานที่แห่งนี้สวยงามจนเกินจะบรรยายได้ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเห็นด้วยตาสักครั้งในชีวิต
  • อุทยานน้ำหยก (Jade Dragon Village) เป็นอุทยานเล็กๆ ตั้งอยู่ไม่ห่างจาก ภูเขาหิมะมังกรหยกมากนัก และห่างจากตัวเมืองลี่เจียง 15 กิโลเมตร ที่อุทยานนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ ด้านหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก ส่วนด้านหน้าอุทยานก็เป็นบ่อน้ำใสเป็นสีเขียวมรกต ซึ่งแหล่งน้ำตรงนี้เป็นต้นกำเนิดในเมืองลี่เจียงด้วย เป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะ ต้นไม้ยักษ์อายุกว่าพันปี ซึ่งในอุทยานน้ำหยกนี้จะมี บ่อน้ำผุดศักดิ์สิทธิ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวน่าซีอยู่ด้วยกันกับรูปสักการะของเทพเจ้าผู้คุ้มครองภูเขาหิมะมังกรหยก ตามความเชื่อในวัฒนธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานน้ำหยก สายน้ำได้ให้กำเนิดน้ำตกมังกร 3 ชั้น 
  • เมืองโบราณลี่เจียง  ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ก่อตั้งขึ้นในปลายราชวงศ์ซ่องใต้ ต้นราชวงศ์หยวน ที่ชาวมองโกลได้ขยายอาณาเขตเข้ามาปกครองจีน ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี  เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย TEA HORSE ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า “เวนิสตะวันออก” ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ 

  เย็นบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

  • พัก GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า  ลี่เจียง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (เช้า/-/-)

  เช้าบริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลี่เจียงซานยี่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
  • 10.00 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการลักกี้ แอร์ เที่ยวบินที่ 8L 825
  • 11.25 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพทุกท่าน
    
฿16,555.00ราคา