Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

HANOI HALONG SAPA 4D3N BY TG DEC - 19

SKU: SFWBW260803

ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ซาปา – ตลาดซาปา – ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ตลาดไนท์มาเก็ต – หมู่บ้านกั้ตกั้ต – ฮานอย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ช้อปปิ้งถนนการค้า 36 สา - นั่งกระเช้าเขาฟานสิปัน(รวมกระเช้า+รถราง)

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น  23,999  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกกรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ซาปา – ตลาดซาปา      

  • 04.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ C
  • เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
  • 07.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 650 
  • บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)
  • 09.35 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
  • กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial)ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย 
  • วิหารวรรณกรรม ( Van mieu) เป็นวัดโบราณของเวียดนาม สร้างขึ้นปี ค.ศ.1070 ในยุคของ ราชวงศ์ไล โดยพระเจ้าไล ไท ตอง โปรดฯให้สร้างขึ้น เพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื๊อ ปราชญ์ชาวจีน ผู้ยึดมั่นในคุณธรรมความถูกต้อง และในปี 1076 ได้สร้างโรงเรียนสำหรับขุนนาง เพื่อให้เหล่าขุนนางได้ศึกษาเล่าเรียนและสอบเป็นจอหงวน ครั้งเมื่อถึงยุคสมัยของราชวงศ์ตรัน จึงเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเรียน ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ได้เปิดสอนจนถึงปลายศตวรรษที่ 18 และถูกทิ้งให้รกร้าง ปัจจุบันวิหารวรรณกรรมแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมและกลายเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ คงไว้ซึ่งความเป็นตัวอย่างวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวเวียดนามเอาไว้

  เที่ยงบริการอาหาร  ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 

  • เดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม (โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค้ชปรับอากาศ)

  เย็นบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2)

  • อิสระให้ท่านเดินชมและช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาปา  ที่นี่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งเป็นของใช้ของฝากได้อย่างจุใจ
  • ที่พักCHARM HOTEL  ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

  วันที่สองยอดเขาฟานซิปัน (รวมกระเช้า+รถราง) – หมู่บ้านกั้ตกั้ต – ฮานอย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ        

  เช้าบริการอาหาร ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)     

  • นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามภูเขาฟานซีปัน กว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  (1 กระเช้านั่งได้ 15-20 ท่าน) ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี 
  • หมู่บ้านชาวเขากั้ตกั้ต เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม

  เที่ยงบริการอาหาร  ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) 

  • เดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค้ชปรับอากาศ) 

  เย็นบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5)

  • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้านที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆของเวียดนาม แสดงพร้อมด้วยวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบ ที่หาชมได้เฉพาะในประเทศเวียดนาม
  • ที่พัก  SANTA BABARA HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

  วันที่สามฮานอย – ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ตลาดไนท์มาเก็ต          

  เช้าบริการอาหาร ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)  

  • ฮาลอง (Halong) มีระยะทางห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 170 กม. (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งกล่าวกันว่า ถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh) ซึ่งจังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ มีทัศนียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สุดในเวียดนาม

  เที่ยงบริการอาหารบนเรือ พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง (มื้อที่ 7) 

  • เดินทางสู่ท่าเรือ นำท่าน ล่องเรือชมความงาม ตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกของอ่าวฮาลอง (Vinh Halong) อ่าวฮาลองซึ่งจัดว่าเป็นเขตภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดในเวียดนามและได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2537
  • อ่าวฮาลอง ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ 
  • ถ้ำนางฟ้าหรือถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค์ จากที่นี่ได้
  • เกาะไก่จูบกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะ หันหน้าเข้าหากัน คล้าย ๆ กับ ไก่ หรือ นก แล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน

  เย็นบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 8)

  • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้นเมืองเวียดนาม และสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอม แกะสลัก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
  • ที่พักNEW STAR  HOTEL   หรือเทียบเท่า 3 ดาว

  วันที่สี่ฮาลอง – ฮานอย – ช้อปปิ้งถนนการค้า36 สาย – กรุงเทพฯ               

  เช้าบริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

  • เดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชม.โดยการนั่งรถโค้ชปรับอากาศ) 

  กลางวันบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 10)

  • (อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN)
  • อิสระ ช้อปปิ้งที่ ถนนย่านการค้า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม รองเท้า กระเป๋า  ของที่ระลึกต่างๆ 
  • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
  • 20.25 น.เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565
  • บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  • 22.15น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
฿23,999.00ราคา