Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

มนต์เสน่ห์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7D4N BY W5 NOV - JAN 20

SKU: SGBW041103

เตหะราน ประเทศอิหร่าน - มิลาน ประเทศอิตาลี - ลูเซิร์น - เกรินเดอวาล - จุเฟรา - อินเทอร์ลาเก้น - กรุงเบิร์น - ยอดเขาริกิ - ปราสาทฟอร์ซ่า - Duomo di Milano - Galleria Vittorio Emanuele II 


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 7 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง : พ.ย. - ม.ค.  63
ราคาเริ่มต้น 39,900  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF
 

 • วันที่ 1สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน ประเทศอิหร่าน

  • 20:30 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
  • โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน 
  • สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศรีษะ
  • สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว
  • 22:35 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตะราน ประเทศอิหร่าน โดยเที่ยวบินที่ W5050

  วันที่ 2เตหะราน ประเทศอิหร่าน - มิลาน ประเทศอิตาลี

  • 03:50 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
  • 07:00 น.ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5110
  • 09:55 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน มิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรรับกระเป๋าเรียบร้อย ให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย refresh ก่อนขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทาง 

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • นำท่านข้ามประเทศสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ เมืองลูเซิร์น Lucerne อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป The roof of Europe เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่า และทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มอยู่ริมทะเลสาบเป็นสถานที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสวิส นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล หรือ สะพานแห่งวิหารชาเปล Chapelbridge ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด นำท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกาดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหาร ฯลฯ  

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า

  วันที่ 3ลูเซิร์น - เกรินเดอวาล - จุเฟรา - อินเทอร์ลาเก้น - กรุงเบิร์น

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านออกเดินทางขึ้นมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้อมนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการนั่งรถไฟชมวิว ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯ ได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แล้วนำคณะลงรถไฟ ณ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe สถานีบน ยอดเขาจุงเฟรา Jungfraujoch ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆ คนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ นำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ และสัมผัสหิมะที่ ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • นำท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเลาเทอบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหนึ่งของยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมา เมื่อปี 2440 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น นำท่านชมเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไอเกอร์ Eiger, เมิ้นส Mönch และ จุงเฟรา Jungfrau     หรือจะนั่งรถม้ากินลมชมวิวรอบเมืองกับบรรยากาศดีๆ อิสระให้ท่านช้อปที่เมืองอินเทอร์ลาเก้นมีร้านสินค้าแบรนด์ดัง แฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูให้เลือกช้อปกันอย่างมากมาย ได้เวลาเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงของสวิสฯ (ระยะทาง 80 กม./1.10 ชม.) นำท่านชมเขตตัว เมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือน เมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ, หอนาฬิกาประจำเมือง, บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล, บ่อน้ำพุโบราณ ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก NH Fribourg Hotel  หรือเทียบเท่า

  วันที่ 4ยอดเขาริกิ - มิลาน

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 100 กม./1.30 ชม.) เดินทางถึงนำท่านลงเรือ ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ เดินทางสู่ เมืองวิซนาว Vitznau (ระยะทาง 25 กม./30 นาที) เดินทางถึงนำท่านสู่ ยอดเขาริกิ Mt. Rigi ภูเขาอันทรงเสน่ห์ใกล้เมืองลูเซิร์น ซึ่งถูกขนานนามว่า “ราชินีแห่งเทือกเขาสวิส” เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และว่ากันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองลูเซิร์น มีความสูงโดยประมาณ 1,797 เมตร โดยยอดเขาริกิแห่งนี้มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามจากละครชื่อดัง “อย่าลืมฉัน” ซึ่งออกฉายเมื่อปี ค.ศ.2014 นำท่าน นั่งรถไฟริกิบาห์น Rigi Bahn รถไฟโบราณไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรปมุ่งหน้าสู่ยอดเขาริกิ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1871 ซึ่งภายหลังถูกดัดแปลงมาใช้ระบบไฟฟ้าตั้งแต่ปี ค.ศ.1907 ชมความงามของป่าไม้และพื้นหญ้าอันเขียวชอุ่ม ซึ่งตัดกันอย่างลงตัวกับวิวทะเลสาบซึ่งอยู่เบื้องล่าง สัมผัสทัศนียภาพอันรื่นรมย์ระหว่างการเดินทางสู่ สถานีริกิคลุม Rigi Klum จุดหมายปลายทางซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา นำท่านสัมผัสวิวอันงดงามบนยอดเขาริกิ ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสาม คือ Lake Lucerne, Lake Zug, Lake Lauerz นอกจากนี้ยังสามารถเห็นวิวเทือกเขาแอลป์จากระยะไกลได้อีกด้วย

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • นำท่านนั่งรถไฟกลับลงสู่ เมืองโกลเดา Goldau สัมผัสทัศนียภาพอีกฟากระหว่างการเดินทางลงจากยอดเขาริกิ รถโค้ชรอรับ ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (ระยะทาง230 กม./3ชม.)    

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก Double Tree by Hilton หรือเทียบเท่า

  วันที่ 5มิลาน - ปราสาทฟอร์ซ่า - Duomo di Milano - Galleria Vittorio Emanuele II

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านชมเมืองมิลาน เดินทางสู่ ปราสาทฟอร์ซ่า Sforza Castle เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิลาน เคยเป็นที่พักของขุนนางแห่งมิลานและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งในทวีปยุโรป สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 อดีตพระราชวังหลวงที่ประทับของผู้ปกครองนครมิลาน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่เก็บผลงานศิลปะ วัตถุโบราณ เหรียญต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งรูปแกะสลักที่ไม่เสร็จของ มิคาแลงจิโอ เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน Duomo di Milano ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชม Galleria Vittorio Emanuele II ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดของมิลาน และเก่าแก่ที่สุดในโลก ต้นแบบของ Grand Galleria ในโรม เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีหลังคาโค้ง มี 6 เส้นทางจัตุรัสที่มีจุดตัดตรงกลางเป็นสถานที่ช้อปปิ้งในร่มที่หรูหรามากที่สุด และมีแบรนด์ไฮเอนด์ชื่อดังมากมาย ให้เลือกช้อปปิ้งกันไม่ว่าจะเป็น LV, Prada, Versace, Gucci, Tod’s และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงแบรนด์เก่าแก่ของท้องถิ่นอีกด้วย มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เปิดให้บริการ จึงเป็นสถานที่นัดพบยอดนิยมสำหรับมื้อเย็นของคนในมิลาน ให้อิสระท่านได้ช้อปปิ้งซื้อสินค้า และเที่ยวชมความสวยงานของเมือง ชม อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก Double Tree by Hilton  หรือเทียบเท่า 

  วันที่ 6มิลาน - เตหะราน ประเทศอิหร่าน

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • ได้เวลา นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการทำคืนภาษี Tax Refund และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
  • 11:35 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5111
  • 18:50 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
  • 21:45 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5051

  วันที่ 7สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

  • 07:45 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

   

฿39,900.00ราคา