Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก 6D4N BY PS MAR - DEC 19

SKU: SGBW190303

พระราชวังเชินบรุนน์  - เมืองฮัลสตัทท์ - สวนมิราเบล ณ พระราชวังมิราเบลล์ - ปราสาทแห่งกรุงปราก -  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  -  อนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดาราศาสตร์  -  Parizska Street 
                                   
            

ระยะเวาลาท่องเที่ยว : 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง : มี.ค. - ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น  35,900  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันที่ 1สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงเวียนนา(ประเทศออสเตรีย)

  • 08:00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน Ukraine International Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
  • 11:25 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรีสปีล Borispol เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยเที่ยวบินที่ PS272
  • 17:40 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน บอรีสปีล Borispol เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
  • 19:50 น.ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS843
  • 20:55 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)
  • ที่พัก Austria Trend Eventhotel Pyramide 4* หรือเทียบเท่า

  วันที่ 2พระราชวังเชิญบรุนน์ - ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรียนครหลวงแห่งออสเตรียเมืองแห่งเสียงดนตรี เข้าชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัทท์ Hallstatt เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี ให้ท่านได้ชมเมือง และถ่ายภาพประทับใจ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก Salzburg ซึ่งมีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอปและเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก Austria Trend Hotel Salzburg Mitte 3* หรือเทียบเท่า

  วันที่ 3ซาลส์บวร์ก - เช็ก - ปราก

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านชม สวนมิราเบล Mirabell Garden เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวังมิราเบลล์ สถาปัตยกรรมบาโรคสุดคลาสสิค ตั้งแต่สมัยยุคปี 60 มีบรรยากาศที่คึกคัก สวนแห่งนี้สะท้อนถึงรูปแบบสวนยุโรปอย่างลงตัว ในสไตล์สวนบาโรค ทั้งการประดับประดาไปด้วยดอกไม้ น้ำพุม้าปีกาซัส สุดอลังการ รูปปั้นต่างๆ โดย Ottavio Mosto ที่สะท้อนถึงองค์ประกอบระหว่าง ดิน น้ำ ลม และไฟ รวมถึงรูปปั้นคนสวนตัวเล็กๆ ในสสวน และยังเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักเพลงสวรรค์ The Sound of Music ที่โด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วย นำท่านชมบริเวณด้านนอกของบ้านหมายเลข 9 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอก ในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โอสาร์ท 
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ Cesky Krumlov เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่า และปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบ ทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีต

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก Prague เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคประเทศที่ตั้งอยู่ในหุบเขาใจกลางทวีปยุโรปได้รับการกล่าวขานว่าเป็น เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดอันสง่างาม เพราะไม่ว่าจะมองจากมุมสูงใด ๆ ก็สามารถมองเห็นยอดปราสาท วัง โบสถ์ แข่งขันกันเบียดเสียดเรียงรายสวยงาม ตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่แสนงดงามตลอดสองข้างทางในอดีตสมัยยุกลางเคยเป็นเมืองหลวงของ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก Duo Hotel 4* หรือเทียบเท่า            

  วันที่ 4ปราสาทปราก - ปรากโอลทาวน์ - ช้อปปิ้ง

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก Prague Castle สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิคปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีของประเทศ ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus Cathedral มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นใน สมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมีย และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชม เขตโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่างๆ ให้เป็นทองคำ

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • นำท่านเดินข้าม สะพานชาลส์ ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย รูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบกันเลยสะพานนี้ถือเป็น สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอห์นแห่งเนโปมุขข้ามแม่น้ำวัตตาวาเข้าสู่ย่าน จัตุรัสเมืองเก่าสตารเมสโต Stara Mesto Square  สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ป็นมรดกโลก นำท่านเข้าสู่จตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของวิหารตินส์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วโบฮีเมีย “โมเซอร์” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 
  • ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนาจักรโรมันคาทอลิค ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ 12 Apostles ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งที่ ถนน Parizska Street ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Prada, Louis Vuitton, Burberry, Chloe

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก Duo Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

  วันที่ 5ปราก - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเที่ยวชมความสวยงาม และถ่ายภาพประทับใจ ก่อนเดินทางสู่ท่าอากาศยาน วาคราฟ ฮาเวล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • 15:15 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรีสปีล BORISPOL เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS808
  • 18:30 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน บอรีสปีล BORISPOL เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
  • 20:10 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS271

  วันที่ 6สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

  • 09:35 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
    
฿35,900.00ราคา