Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

เหินห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5D4N BY 8L FEB -SEP 20

SKU: SGBW201201

เมืองจงเตี้ยน - วัดต้าฝอ - เจดีย์จ้วนจิง - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเต๋อชิง - อุทยานปาลาเก๋อจง - จงเตี้ยน

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง : ก.พ. - ก.ย. 63
ราคาเริ่มต้น  12,777  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันที่ 1สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - เมืองลี่เจียง

  • 10:00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน Lucky Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
  • 13:15 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ 8L826 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 16:30 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้ามือง (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลก

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก Lv Yun Hotel 4* หรือเทียบเท่า

  วันที่ 2เมืองจงเตี้ยน - วัดต้าฝอ - เจดีย์จ้วนจิง

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน Zhongdian (แชงกรีล่า Shangri-La) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปรียบได้กับสวรรค์บนดินที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ปรารถนาจะได้มาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็น ระดับ 1 – 2 องศา เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของมณฑลยูนนานซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน Zhongdian Ancient Town (เมืองโบราณแชงการีล่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • นำท่านชม วัดต้าฝอ Dafo Temple หรือ Guishan Temple วัดที่มีกงล้อยักษ์วัดต้าฝอ เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1600 ปี นอกจากมีกงล้อยักษ์แล้ว ที่วัดแห่งนี้ยังมี Big Buddha ซึ่งมีความสูงกว่า 15 เมตร ที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ ซึ่งคำว่า "ต้า" ในภาษาจีน หมายถึงใหญ่ ส่วนคำว่า "ฝอ" หมายถึง พระ นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์จ้วนจิง หรือเจดีย์รูปทรงระฆัง ให้ท่านสักการะพระจงคาปาพระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธษิฐานขอพรเพื่อความเป็นสิรมิงคล วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่กับเมืองจงเตี้ยนหรือ แชงกรลี่า เป็นวัดแบบทิเบตด้านบนมีพระพุทธรปูองค์ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพบูชาคือพระจงคาปามีรูปทรงเหมือนพระพุทธรูปแบบทิเบตจุดไฮไลท์ของวัดนี้คือ เจดีย์ยักษ์รูประฆัง หรือกงล้อมนตราที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะความใหญ่โตนี้เองที่ฐานของเจดีย์ จึงทำที่ดึงหมุนไว้รอบเพื่อให้หลายๆ คนช่วยกันหมุนและตั้งจิตอธษิฐานไปด้วย จากบริเวณนั้นจะมองเห็นเมืองแชงกรี่ล่าในย่านเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พักYun Ding Jin Xi Hotel  4* หรือเทียบเท่า 

  วันที่ 3เมืองเต๋อชิง - อุทยานปาลาเก๋อจง - จงเตี้ยน

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเต๋อชิง Deqin (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ด้านตะวันตกเชื่อมกับเขตปกครองตนเองทิเบต ด้านตะวันออกติดกับมณฑลเสฉวน เทือกเขานู่ซานที่ยาวแคบ และแม่น้ำล่านช่างเจียงที่เชี่ยวกราก ขนานกันเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ ประกอบเป็นภูมิประเทศภูดอยหุบเขาที่มีลักษณะพิเศษ ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็ง และเต็มไปด้วยป่าดงที่หนาทึบ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ อากาศสดชื่น เมืองเต๋อชิงได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนที่เสาะแสวงหาธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีหิมะตกเฉลี่ยที่ 56 วัน โดยบางปีที่ตกมาก จะมีหิมะตกมากถึง 101 วัน และบางปีที่หิมะตกในปริมาณมาก จำนวนวันที่มีหิมะทับถมจะมากถึง 84 วันต่อปี ทำให้เต๋อชิงเป็น "เมืองหิมะบนที่ราบสูง" สมดังชื่อถ้าหิมะตกหนักเพียงตกแค่คืนเดียวหิมะก็สามารถปกคลุมสิ่งปลูกสร้างสูงๆ ต่ำๆ ในตัวเมือง และพื้นที่แอ่งกระทะระหว่างภูเขาวาดตามองไป จะเห็นเป็นโลกสีเงินขาวโพลนสุดสายตา นำท่านเดินทางสู่ อุทยานปาลาเก๋อจง Balagezong National Park (โดยรถของอุทยาน) ไต่ลัดเลาะไปตาม ขอบภูเขาเปรียบเสมือนหนึ่งในภาพวาดมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นช่องแคบที่ใหญ่ที่สุด ในเขตแชงกรีล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานมีพืนทีทังหมด 176 ตารางกิโลเมตร จุดยอดเขาทีสูงสุดของภูเขามีความสูง 5545 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีลักษณะเป็นสามมิติของภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศที่มีความโดดเด่นมาก เป็นมรดกโลกธรรมชาติที่ทันสมัย หุบเขาแห้งร้อนแนวธรรมชาติทีมีระบบธรณีวิทยา และธรณีสัญฐานแตกต่างกันมีทรัพยากรภูมิทัศน์ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 14.8 ℃

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • เดินทางออกจาก เมืองเต๋อชิง นังรถลัดเลาะลงจากภูเขากลับ เมืองจงเตี้ยน ท่านจะผ่านถนนไต่ภูเขาสูงทีสวยทีสุดอีกครั้งผ่านลําธารแม่นําน้อยใหญ่น้ำตกมากมาย ชมวิวสวยตลอดทางพร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืมผ่านชมทะเลสาบนาพาไห่ ในฤดูร้อนจะเป็นทุ่งหญ้าเลียงสัตว์ในฤดูฝนจะกลายเป็นทะเลสาบ เดินทางกลับสู่ เมืองจงเตี้ยน

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก Yun Ding Jin Xi Hotel  4* หรือเทียบเท่า 

  วันที่ 4เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - **OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” 

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าหลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นำท่านชม ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟ  ไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง Lijiang Ancient Town ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • นำท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ Black Dragon Pool หรือ เฮยหลงถัน Heilongtan มีต้นหลิวกับเชสนัตอยู่ริมทาง รอบบึงน้ำเล็กๆ มีสถาปัตยกรรมสวยงามหลายแห่ง เด่นที่สุด ก็คือ หออู่เฟิ่ง (อู่เฟิ่งโหลว) สร้างในศตวรรษที่ 17 และถูกผาติกรรมจากวัดฝูกว๋อ นอกเมืองลี่เจียงไว้เมื่อ 30 ปีก่อน ชื่ออู่เฟิ่ง (ห้าหงส์) ได้มาจากชายคาที่ยื่นออกมาจากหลังคาทั้งแปดจุด ในแต่ละชั้นซึ่งมีอยู่สามชั้น ไม่ว่ามองจากมุมใดก็จะเห็นหงส์เพียง ห้าตัวเท่านั้น ในหอมีรูปปั้นเทพเจ้าแห่งสงครามเผ่าน่าซี OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” โชว์ยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหม Impression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว  ที่ซึ่งเนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง ในกรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการชมโชว์จางอี้โหม่ว อันเนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรือในวันที่ 20 – 30 ธันวาคม ของทุกปีจะมีการปิดบำรุงซ่อมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม นำท่าน ชมโชว์ The Sound Of Yunnan แทน (หมายเหตุ : ราคา OPTION SHOW 1,500 บาท/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์/ สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทิวทัศน์หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและการจราจรในวันนั้นๆ) 

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก Lv Yun Hotel  4* หรือเทียบเท่า            

  วันที่ 5จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เจียงซานยี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
  • 10:00 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L825 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 11:20 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
  • รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถืตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
฿12,777.00ราคา