Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

I LOVE ENGLAND 6D4N BY UL SEP - DEC 19

SKU: SGBW230701

ลอนดอน - ซาลิสบัวรี่ - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ -  ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บิ้กเบน - ลอนดอนอาย - พระราชวังบักกิ้งแฮม - ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ - จตุรัสทราฟัลการ์ - อิสระเต็มวัน

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง : ก.ย. - ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น  32,900  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF
 

 • วันที่ 1สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โคลอมโบ - ฮีทโธรว์

  • 06:00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน SriLankan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
  • 09:00 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน บันดารานายเก ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ UL403
  • 11:00 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน บันดารานายเก Bandaranaike ประเทศศรีลังกา Sri Lanka (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
  • 12:50 น.ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอาศยาน ฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL503
  • 19:10 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  • ที่พัก Ibis London Heathrow Airport Hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่ 2ลอนดอน - ซาลิสบัวรี่ - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ Salisbury เมืองชนบทเล็กๆ แบบอังกฤษอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน ระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษทุ่งหญ้ากว้างที่สวยงามตามเส้นทาง นำท่านชม สโตนเฮนจ์ Stonehenge 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินที่มีขนาดมหุมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ 112 ก้อน ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วง มีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ Bath เมืองที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้ที่รักความสงบได้ทำพิธีราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี พ.ศ. 1516 ต่อมาในสมัยจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน้ำแร่ที่เป็นที่นิยมกันมาก ทำให้เมืองขยายตัวมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมัยนั้นที่สร้างจากหินบาธที่เป็นสีเหลืองนวล สามารถเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้ได้ทั่วทั้งเมืองบาธทำให้เป็นเมืองที่มีความสวยงาม เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 เที่ยวชมเมืองสวยงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน ประมาณ 15 ปอนด์)

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • ที่พัก Ibis London Heathrow Airport Hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่ 3ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บิ้กเบน - ลอนดอนอาย - พระราชวังบักกิ้งแฮม - ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ - จตุรัสทราฟัลการ์

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านชม กรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆ และเดินชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน Tower of London (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 14.50 ปอนด์) สร้างขึ้นโดย พระเจ้าวิล เลียมที่ 1 แห่งอังกฤษในปี ค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์เพื่อใช้เป็นพระราชวัง และป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอนมีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎ และเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษเป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ยาวนาน และมีสีสันทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย
  • นำท่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน BIG BEN ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ BBC ลอนดอน ในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ โดยมีคว  ามสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย Victorian gothic 
  • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ Westminster Abbey เดิมเป็นสำนักสงฆ์ แอบบี แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึงปี ค.ศ. 1556 แอบบีได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง Royal Peculiar นำท่านชม มหานครลอนดอน และให้ท่านได้บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย London Eye ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี

  เที่ยงบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

  • จากนั้นให้ทุกท่านไปเก็บวิวสวยๆ กับการถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม Buckingham Palace ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวังประจำราชวงศ์อังกฤษ นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์ Trafalgar Square เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 และป้ายเริ่มต้นกิโลเมตรหรือไมล์ที่ 0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ ในวันคริสต์มาสจะมีการประดับไฟ และต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ National Gallery พิพิธภัณฑ์ภาพวาดบุคคลแห่งชาติ National Portrait Gallery ซึ่งมีภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่าสเปนเซอร์ ผ่านชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 800 ปี แล้วเข้าสู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford Street เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมากมายไม่ว่าจะเป็น พลาซาอ็อกซฟอร์ดสตรีท, ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์, ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น
  • ค่ำอิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
  • ที่พัก Ibis London Heathrow Airport Hotel หรือเทียบเท่า            

  วันที่ 4อิสระ 1 วันเต็ม

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน หรือรอบนอกซึ่งสามารถเดินทางได้ง่าย โดยรถไฟใต้ดิน Tube รถเมล์ ที่ครอบคลุมการเดินทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรือท่านจะเลือกไปเที่ยวชมบริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมืองแคมบริดจ์ ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยน่าเที่ยว ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนไม่เกิน1ชั่วโมงโดยรถไฟ หรือจะไปเมืองวินเซอร์เที่ยวชมพระราชวัง Windsor ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก โดยสามารถเดินทางไปกลับจากลอนดอนได้ง่ายๆ ด้วยรถไฟ กรณีที่ท่านเลือกเที่ยวในลอนดอนจะมีมิวเซี่ยมสำคัญมากมายซึ่งมีทั้งเสียค่าเข้าชมและไม่เสียค่าเข้าชม เช่น บริติชมิวเซี่ยม National Museum ขึ้นลอนดอนอาย นั่งเรือล่องแม่น้ำเทมส์ นั่งรถบัสเปิดประทุน Big Bus เป็นต้น หรือไปช้อปปิ้งห้างดัง Harrods ได้ตามอัธยาศัย หรือท่านจะไปถ่ายรูปหน้าสนามบอล สแตมฟอร์ดบริดจ์ Stamford Bridge ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลเชลซีที่ตั้งอยู่ที่ ฟูลัม ลอนดอนก็สามารถไปได้มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน
  • เที่ยงอิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
  • ค่ำอิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
  • ที่พักIbis London Heathrow Airport Hotel หรือเทียบเท่า            

  วันที่ 5อ๊อกซ์ฟอร์ด - ไครสต์เชิร์ชคอลเลจ - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธรว์

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ มีประชากรประมาณ 170,350 คน เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน หากพูดถึงเมือง Oxford คนทั่วโลกมักจะรู้จักเมืองนี้ในฐานะของ “เมืองแห่งการศึกษา” เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของ University of Oxford ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยภายในมหาวิทยาลัยก็จะประกอบไปด้วยวิทยาลัยที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมากกว่า 30 แห่ง ซึ่งแต่ละวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องของสาขาวิชาและหลักสูตร ที่มีชื่อเสียงได้แก่ Balliol College, Christ Church, Hertford College, New College, Worcester College, Trinity College เป็นต้น ประกอบกับระบบการศึกษาที่มีความทันสมัยของที่นี่ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมากเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง นำท่านไปที่ ไครสต์เชิร์ชคอลเลจ Christ Church College เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ และงามสง่าที่สุดในอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆว่า เดอะเฮ้าส์ ก่อตั้งในปี 1525 ในชื่อ คาร์ดินัล คอลเลจ โดยพระคาร์นัลวูลซีย์ คนเดียวกับผู้ที่สร้างแฮมป์ตันคอร์ดในลอนดอน ก่อนที่พระเจ้าเฮนรีที่ 8 จะเปลี่ยนชื่นมาเป็นไครสต์เชิร์ช แต่ตราวิทยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซีย์ วิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยแห่งอ๊อกฟอร์ด ในภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง แฮร์รี่ พอตเตอร์ เอง ในบางฉากบางตอนก็มีแรงบันดาลใจจากวิทยาลัยแห่งนี้ เช่น มีหอคอยทอม ตั้งโดดเด่นเป็นประตูทางเข้าหลัก ออกแบบโดยคริสโตเฟอร์ เร็น ในปี 1681 เป็นหอระฆังมีระฆังชื่อ Great Tom น้ำหนักเกือบ 7 ตันติดตั้งอยู่ และจะตี 101 ครั้ง บอกเวลา 21.05 น.ของทุกคืน เหตุที่ตี 101 ครั้ง ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมาชิก 101 คนเมื่อแรกก่อตั้งวิทยาลัย และตีในเวลา 21.05 น.แทนที่จะตีในเวลา 3 ทุ่มตรงก็เพราะอ็อกซ์ฟอร์ด อยู่ทางตะวันตกของลอนดอน อยู่บนเส้นลองติจูดที่ 1 องศา 15 ลิปดา ดังนั้นถ้าไม่นับตามเวลามาตาฐาน GMT เวลาที่อ๊อกซ์ฟอร์ดขณะตีระฆังจะตรงกับ 21.00 น. พอดี

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  • นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ Bicester Village Shopping Centre ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า 900 ร้านของแฟชั่นชั้นนำของโลก และแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ
  • ค่ำอิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
  • จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ ท่าอาการศยานฯ ฮีทโธรว์ เพื่อเดินทางกลับ
  • 20:40 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL504

  วันที่ 6โคลอมโบ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

  • 12:40 น.เดินทางถึง บันดารานายเก โคลอมโบ ประเทศศรีลังกา (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
  • 14:35 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL406
  • 19:40 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
    
฿32,900.00ราคา