Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

เสิ่นหยาง ภูเขาฉางไป๋ซาน 6D5N BY XW AUG - OCT 19

SKU: TTNBW050702

พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง - ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ลานวัฒนธรรม - เสิ่นหยาง - จี๋หลิน - สวนเป่ยซาน - จัตุรัส Century Square-โบสถ์คาทอลิก (ชมด้านนอก) - พิพิธภัณฑ์แมนจู - ผลิตภัณฑ์สินค้า ตงเป่ย -ฉางไป๋ซาน

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 6 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น  25,888  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกกรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียนพระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย

  • 01.00 น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาท์เตอร์ 4 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ
  • 04.00 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW878 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)
  • (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 10.15 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมอีกด้วย

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

  • บ่ายนำท่านเดินทางเข้าสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง (Shenyang Imperial Palace) เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1625 และสร้างเสร็จในปี 1936  โดยชาวแมนจู โครงสร้างของพระราชวัง มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามในกรุงในปักกิ่ง แต่แฝงสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีน มองโกเลียและแมนจูเข้าด้วยกัน ภายในมีอาคารกว่า 300 หลังบนเนื้อที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
  • นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณหม่านชิง เป็นถนนโบราณสไตล์บ้านจีนโบราณ ที่นี่จะมีร้านค้าต่างๆ และอาหารท้องถื่นมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง
  • นำท่านเดินทางสู่  
  • นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย แหล่งช้อปปิ้งกลางเมือง และแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของเสิ่นหยาง ประกอบไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมายหลาย อาทิ ร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และภัตตาคาร ของเล่น ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย 

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) 

  • ที่พักโรงแรม INTERNATIONAL TRADE  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

  วันที่สองพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-ลานวัฒนธรรม-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-สวนเป่ยซาน

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

  • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 1931 เกี่ยวกับเหตุการณ์ Mukden มีการจัดแสดงภาพถ่าย โบราณวัตถุ และงานศิลปะมากมาย 
  • (หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ปิดทำการทุกวันจันทร์ หากกรุ๊ปที่เดินทางไปตรงกับวันจันทร์อาจมีสลับปรับเปลี่ยนรายการ)
  • นำท่านเดินทางสู่ ลานวัฒนธรรม โกดังเก่าที่บูรณะขึ้นมาใหม่ เพื่อดัดแปลงให้เป็นพื้นที่สำหรับคนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้จัดแสดงและชื่นชมงานศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ คิดสร้างสรรค์ ภายในอาคารมีร้านค้า คาเฟ่ และร้านอาหารสุดอยู่ท่ามกลางกราฟฟิคที่แปลกตา เรียกได้ว่าเป็นจุดนัดพบของคนหนุ่มสาว และเป็นสถานที่เปิดใหม่และไม่ควรพลาดของเมืองเสิ่นหยางเลยทีเดียว

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

  • บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) เมืองที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวงฉ่าง
  • นำท่านเดินทางสู่ สวนเป่ยซาน ซึ่งเป็นสวนที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเขาสูงสามารถขึ้นไปชมวิวในมุมสูงได้ ดังนั้นสวนนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง 

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

  • ที่พักโรงแรม HENG YANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

  วันที่สามจัตุรัส Century Square-โบสถ์คาทอลิก (ชมด้านนอก)-พิพิธภัณฑ์แมนจู-ผลิตภัณฑ์สินค้า ตงเป่ย-จี๋หลิน-ฉางไป๋ซาน

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

  • นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัส Century Square เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน มีพื้นที่ 220,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำซงฮัวเจียงและพิพิธภัณฑ์จี๋หลิน จุดเด่นของจัตุรัสนี้ คือรูปปั้นเจดีย์เรือแห่งศตวรรษ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครอบรอบของการก่อตั้งประเทศจีน ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองจี๋หลิน 
  • นำท่านแวะ ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์คาทอลิก เมืองจี๋หลิน หรือที่เรียกว่ามหาวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ โบสถ์ประจำเมืองที่โดดเด่นตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำซงหัว รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค  บารอค ประกอบไปด้วยไปโบสถ์และหอระฆังเป็นอาคารก่ออิฐทรงโค้งไม่มีคาน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปภายนอกโบสถ์ 
  • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมนจู 
  • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมนจู สร้างขึ้นในปี 1932 มีพื้นที่ 865 ตารางเมตร ภายในมีจัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณเกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวัน, อาวุธ, เครื่องมือเกษตรกรรมของชาวแมนจู และยังมีห้องที่จัดแสดงวิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ, เทพเจ้าของชาวแมนจูอีกด้วย

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

  • บ่ายนำท่านแวะ ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย ให้ท่านเลือกชมสินค้าท้องถิ่น ต่างๆ โดยเฉพาะสมุนไพรอันมีชื่อเสียง ที่มีสรรพคุณโดดเด่น
  • นำท่านเดินทางสู่ ฉางไป๋ซาน (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) สถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติกในมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน ภูเขาฉางไป๋ซาน เป็นภูเขาไฟที่หลับใหล อีกทั้ง ภูเขาฉางไป๋ซาน ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการเดินทางมาฮันนีมูนอีกด้วย  ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนหรือชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)  

  • ที่พักโรงแรม YI SHAN YI LAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

  วันที่สี่ ภูเขาฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน)-ทะเลสาบเทียนฉือ-น้ำตกฉางไป๋-บ่อน้ำพุร้อนจี้หลง - เมืองทงฮัว

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

  • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน) ตั้งอยู่ทางมณฑลจี๋หลิน เป็นเทือกเขาที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมถึง 2 ประเทศด้วยกัน คือ จีนและเกาหลี แต่เดิมเทือกเขานี้เคยเป็นภูเขาไฟ แต่ก็ได้ดับมอดลงในยุคสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิง ทั้งยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ระยะทางเหนือจรดใต้ 78.5 กิโลเมตร และ ตะวันตกจรด ตะวันออก 53.3 กิโลเมตร ด้วยความสูงใหญ่ของเทือกเขาฉางไป๋ซาน แห่งนี้ ทำให้มีสภาพภูมิประเทศ พืชพันธุ์และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพิเศษสุดและแตกต่างกันอย่างมากมาย ความสวยงามในแต่ละจุดของเทือกเขาเกิดขึ้นจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่ แตกต่างกัน เหนือ ใต้ ออกตก มีวิวทิวทัศน์ ที่คงเอกลักษณ์ของตน ขณะที่ไต่ระดับขึ้นสู่ตอนบนของภูเขา ก็จะมีทัศนียภาพ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่แตกต่างกันไปอีก บริเวณนี้เต็มไปด้วยสมุรไพรและสัตว์ป่าที่หายากนานาพันธุ์ อาทิ เสืออีสาน ตัวเซเบิล จุดสูงสุดของเทือกเขานี้มีชื่อว่า ไป๋โถวซาน แปลว่า ภูเขาหัวขาว สันนิษฐานว่าเป็นเพราะตอนบนภูเขานี้มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี
  • นำท่านชม ทะเลสาบเทียนฉือ หรือ ทะเลสาบสีน้ำเงิน เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่า "สวยงามดุจสรวงสวรรค์" การยลความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่อลังการของทะเลสาบเทียนฉือ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่สูงใหญ่และลึกที่สุดในโลก อันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาได้ยากยิ่ง! ทะเลสาบเทียนฉือจึงนับเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่สูง ใหญ่และลึกที่สุดในโลก ความพิเศษอีกประการหนึ่งของทะเลสาบนี้คือ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไม่เคยแห้งเลยตลอดทั้งปี ประกอบกับการมีจุดขึ้นลงและทิวทัศน์ที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู
  • นําท่านชม น้ำตกฉางไป๋ สูงกว่า 60เมตรเป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าซงฮวาเจียง ใกล้กับทะเลสาบเทวดา ลักษณะนํ้าตกดังเช่น พญา มังกรสองตัวโจนทะยานลงมาสู่สายนํ้าเบื้องล่างปรากฎเป็นภาพละอองนํ้าที่แตกกระจายกลายเป็นไอหมอก ปกคลุมทั่วทิศและสายนํ้ากระโจนสูงกว่า 10 เมตร  คล้ายภาพดอกไม้นํ้าที่ปรากฏอยู่ริมสระ
  • นำท่านชม บ่อน้ำร้อนจี้หลง เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดจาก ความร้อนของลาวาใต้เทือกเขา ตั้งอยู่ในเทือกเขาฉางไป๋ซาน บ่อน้ำพุร้อนบริเวณนี้เป็นนับร้อยแห่ง มีอุณหภูมิความร้อนแตกต่างกัน ตั้งแต่ 60 องศา จนถึง 83 องศา ในบ่อน้ำพุร้อน สามารถลวกไข่ได้ภายใน 20 นาที เป็นที่ร่ำลือกันว่า น้ำพุร้อนจี้หลง เป็นน้ำแร่จากฉางไป๋ซาน ว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ หากได้ทำการแช่น้ำร้อนที่นี่แล้ว จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งบริเวณนี้ยังมีสมุนไพร ชนิดหนึ่ง เรียกว่าหญ้าขวดน้ำพุร้อน มีสรรพคุณรักษาโรค มีชื่อเสียงในแถบคาบสมุทรเกาหลีและรัสเซีย

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

  • บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองทงฮัว (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) ระหว่างทาง ท่านจะได้เห็นวิวธรรมชาติตามภูเขาสวยงามมาก เมืองทงฮัว เป็นเมืองเล็ก อยู่ริมเทือกเขาฉางไป๋ซาน เมืองนี้ เป็นแม่น้ำและด้านข้างๆเป็นภูเขาที่สวยงาม

  ค่ำบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) 

  • ที่พักโรงแรม HUANG GUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

  วันที่ห้า เมืองทงฮัว-เสิ่นหยาง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนคนเดินจงเจีย

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)

  • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่และมีความสำคัญที่สุด และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตงเป่ยของจีน

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)

  • บ่ายนำท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง (Marshal Zhang's Mansion) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป โดยมีนายพลจางจั้วหลิน (พ่อ)  และ นายพลจางเสียว์เหลียง (ลูกชาย) ทั้งสองเป็นทหารระดับนายพลก๊กมินตั๋ง ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสำคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ 
  • นำท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดินจงเจีย แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ถนนสายนี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญ  อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าที่รวมเอาร้านค้า และห้างสรรพสินค้าไว้ด้วยกัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

  ค่ำบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14) 

  • ที่พักโรงแรม VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

  วันที่หกท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

  เช้าบริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)

  • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
  • 11.35 น.เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)
  • (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 16.10 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
฿25,888.00ราคา