ไฮโซหลวงพระบาง 3D2N BY QV OCT - MAR 21

ไฮโซหลวงพระบาง 3D2N BY QV OCT - MAR 21

SKU: USTBW140702

วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี – ตลาดเช้า –  พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง : ต.ค. - มี.ค. 64
ราคาเริ่มต้น   9,499  บาท
สายการบิน Lao Airlines (QV)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF 
 

 • วันแรก

  • 10.20 น.ออกเดินทางสู่ประเทศลาว เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบิน Lao Airlines  เที่ยวบินที่ QV634 
  • เครื่อง ATR 70 ที่นั่งมาตรฐาน ความปลอดภัยสูง พร้อมการบริการอาหารบนเครื่อง
  • อาหารกลางวันพื้นเมืองแบบง่ายๆ “เฝ๋อน้ำหลวงพระบาง” ณ ร้านอาหารท้องถิ่นแบบชาวหลวงพระบาง
  • วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - นำท่านขึ้น ยอดภูเขาที่สูงที่สุดในเขตเมือง สักการะพระธาตุพูสี 
  • ค่ำนำท่านไป รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร บริเวณริมแม่น้ำโขง
  • หลังอาหารค่ำ พาท่านเข้าเช็คอินโรงแรม Saysamphanh Hotel ระดับ 3 ดาวมาตรฐานลาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง

  • 05.30 น.นำท่านเดินทางออกจากที่พัก ไปยังบริเวณ ถนนที่ทอดตัวยาว เพื่อนั่ง ตักบาตรข้าวเหนียว - เดินตลาดเช้าข้างวัด 
  • 07.30 น.นำท่านเดินทางกลับมายังที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเซียงทอง 
  • เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (หนึ่งในร้านอาหารยอดฮิตของชาวหลวงพระบาง)
  • พระราชวัง และหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง  - มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี หรือ น้ำตกกวางซี - นำท่านเดินทางกลับมายัง โรงแรม อิสระเตรียมตัว เพื่อค่ำคืนสดใส บนถนนตลาดมืด แห่งเมืองมรดกโลก - ถนนข้าวเหนียว
  • อิสระอาหารค่ำ 
  • ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

  วันที่สาม

  • อาหารเช้า (บริการเป็น Set Box จัดทำโดยทางโรงแรม เพื่อให้ท่านนำติดตัวไปรับประทานที่สนามบิน)
  • 06.00 น.เช็คเอาท์ และรถส่งคณะออกเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อเช็คอิน (ไม่มีไกด์ดูแลบริการ)
  • 07.40 น.เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Lao Airlines  เที่ยวบินที่ QV633 บริการอาหารบนเครื่อง
  • 09.40 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความสุขและความทรงจำ สบายสบาย ที่หลวงพระบาง

   

  รายละเอียดเพิ่มเติมPDF 

฿9,499.00ราคา

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.