Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

Wow Brisbane-Gold Coast 6D3N BY SQ

SKU: VTGBW041201

บริสเบน - โกลด์โคสต์ - มูฟวี่เวิลด์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - ถ้ำหนอนเรืองแสง พร้อมช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์ - รัฐควีนส์แลนด์ - ควีนส์สตรีทมอลล์ 

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 6 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง : มี.ค. - พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์

  • 15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
  • **กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
  • 18.30 น. เหิรฟ้าสู่นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย  โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-979
  • 22.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง    

  วันที่สอง สิงคโปร์-บริสเบน-สวนสัตว์พื้นเมือง Lone Pine Koala Sanctuary-ชมเมืองบริสเบน

  • 00.45 น. ออกเดินทางสู่บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-255
  • 10.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง บริสเบน  หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  นำท่านสู่เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำบริสเบน ได้รับการขนานนามรัฐแห่งแสงแดด เนื่องจากมีแสงแดดตลอดทั้งปี เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนตากอากาศ นำท่านผ่านชมศาลาว่าการประจำเมือง โบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น ย่านตึกเก่าของเมืองสู่สวนสัตว์พื้นเมืองของบริสเบน
  • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  • บ่าย นำท่านชมสวนสัตว์พื้นเมือง Lone Pine Koala Sanctuary เป็นศูนย์อนุรักษ์โคอาล่าแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบ้านของสัตว์น่ารักต่างๆ มากกว่า 130 ตัว และสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ ของออสเตรเลีย อาทิ จิงโจ้ ดิงโก้ ตัวตุ่น วอมแบท แทสมาเนียนเดวิล เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารและอุ้มสัตว์ต่างๆ ได้ รวมทั้งยังสามารถชมการแสดงและการสาธิตอื่นๆ อีกมากมาย (สวนสัตว์เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-17.00) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เม้าท์คูท่า Mt. Coot-tha ตั้งอยู่ในพื้นที่เส้นทางชมธรรมชาติ Sir Samuel Griffith Drive ซึ่งมีความสูงที่ 287 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวเมืองบริสเบนที่สวยที่สุดบนเนินเขา สามารถชมวิวของตัวเมืองบริสเบนและแม่น้ำสายหลักของเมืองนั่นคือแม่น้ำ Snake River ที่ขดคดเคี้ยวไปมาคล้ายงู รวมทั้งบริเวณเซ้าท์แบ้งค์ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั่นเอง เม้าท์คูท่าเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมวิวแสงสีตัวเมืองบริสเบนในยามค่ำคืน 
  • จากนั้นนำท่านสู่ย่านควีนสตรีทมอลล์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของออสเตรเลีย  ซึ่งถือเป็นสวรรค์นักช้อป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน ความยาวของถนนควีนสตรีทขนาดครึ่งกิโลเมตรต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 26 ล้านคนต่อปี และยังเพิ่มห้างแห่งใหม่ Queens Plaza มีสินค้าแบรนด์เนมหรูหราให้เลือกช็อปมากมาย 
  • ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สาม บริสเบน-โกลด์โคสต์

  • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกลด์โคสต์ เยือนดินแดนแห่งอาณาจักรสีทอง เมืองแห่งชายหาดอันงดงาม เมืองที่มีชายหาดทอดยาว 70 กม. หรือที่เรียกกันว่าชายหาดสีทองของนักวินด์เซิร์ฟ 
  • นำท่านสู่ มูฟวี่เวิลด์ โรงถ่ายภาพยนตร์ของวอเนอร์ บราเธอร์ส หรือ ที่เรียกกันว่า “ฮอลลีวู้ดแห่งโกลด์โคสต์ ชมการแสดงโลดโผน ของสตั๊นไดรฟเวอร์ การแสดงบนเวทีจัดแสงสีพิเศษ ชมสตั๊นแมนท์ จากภาพยนตร์เรื่องโปลิศจิตไม่ว่าง  ผจญภัยไปกับแบทแมน ขวัญใจสาว ๆ   และตื่นตากับเครื่องเล่นใหม่ ซุปเปอร์แมน เอสเคป ชมภาพยนตร์สี่มิติจากภาพยนตร์เรื่อง เชร็ค ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนนานาชนิด อาทิ สกูปปี้ ดู  แบทแมน สาวน้อยมหัศจรรย์ และช้อปปิ้งของที่ระลึก
  • เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  • บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากโลกภาพยนตร์ต่อ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สี่ โกลด์โคสต์-อิสระเต็มเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    
  • อิสระเที่ยวชมเมืองโกลด์โคสต์หรือเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิ
  • 1.ช้อปปิ้งฮาร์เบอร์ทาวน์เอ๊าท์เลท ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ท่านได้เลือกซื้อและช้อปสินค้าต่างๆมากมาย สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ในประเทศ อาทิเช่น Roxy, Billabong, Rip Curl, Suicksilver,Speedo, Nike, Adidas, The North Face, Diesel, Esprit, Lacoste เป็นต้น
  • 2.ช้อปปิ้งย่านเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าบูติคชั้นนำของบรรดานักออกแบบและผู้ผลิตเสื้อผ้าแถบโกลด์โคสต์ให้เลือกเดินชมและซื้อหาอย่างมากมาย หรือเลือกชมสินค้าท้องถิ่นและงานฝีมือคุณภาพดีที่ตลาดริมชายหาดหรือตลาดพื้นเมืองของออสเตรเลีย หรือลองสัมผัสการเล่นเซิร์ฟไล่ตามจับคลื่นที่โกลด์โคสต์ในพื้นที่ยอดนิยม อาทิ เบอรีนเฮด,กรีนเมาท์,เคอร์ร่า,ซีเวย์และสแนปเปอร์ร็อค หรือเพิ่มความท้าทายด้วยกิจกรรมทางน้ำ เช่น สกีน้ำ เรือลากร่ม เจ็ทสกีและเรือใบ กิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในออสเตรเลีย 
  • 3.สวนสนุกดรีมเวิลด์ Dream World สวนสนุกที่เป็นดินแดนแห่งความฝันของชาวออสซี่ สนุกสนานกับเครื่องเล่นชนิดต่างๆ  อาทิ Runway Reptar Roller Coaster หรือให้ท่านได้ตื่นเต้นสุดขีดกับ Giant Drop ที่เป็นเครื่องเล่นที่ได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงที่สุดและเร็วที่สุดในโลก นอกจากนี้ภายในยังแบ่งเป็นโซนต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน 
  • 4.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน Currumbin Wildlife Sanctuary ตั้งอยู่ชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ อยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนชั่นแนลทรัสต์ ที่มีนกแก้วตัวเล็กสีสวยจำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท เป็นต้น
  • ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
  • เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ห้า โกลด์โคสต์-Catch a Crab ทัวร์จับปูยักษ์ –ถ้ำหนอนเรืองแสง-บริสเบน

  • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
  • จากนั้นทำท่านสู่ท่าเรือ นำท่านล่องเรือเพื่อนำท่านจับปูยักษ์ Catch a Crab กิจกรรมที่ได้รับรางวัล มากมายจากการท่องเที่ยวออสเตรเลีย เริ่มจากนำท่านลงเรือ เพื่อล่องไปตามแม่น้ำ Tweed River และมุ่งหน้าเพื่อตามหา Yabbie หรือกุ้งมังกรตัวเล็ก เพื่อนำมาทำเป็นเหยื่อล่อปูยักษ์ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารนกพีลิแกน ที่ต่างมาคอยอาหารจากนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่าน เข้าสู่ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้คือการจับปูยักษ์ ท่านจะสนุกสนานกับการจับปูยักษ์ด้วยตัวของท่านเอง โดยการเอาเหยื่อที่หามาได้ใส่ไว้ในตะแกรงแล้วหย่อนลงไปในน้ำเพื่อล่อเจ้าปูยักษ์มาติดกับ
  • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • บ่าย นำท่านเดินทางสู่เขตป่าฝน Mt.Tamborine ทางตอนเหนือของโกลด์โคสต์ เป็นเขตป่าฝนที่มีความมหัศจรรย์ของชั้นหินตามธรรมชาติให้ได้ชมซึ่งเป็นชั้นหินที่ก่อตัวจนเป็นทรงโค้งทำให้เกิดเป็นถ้ำใต้น้ำตกขึ้นมา อันเป็นแหล่งที่อยู่ของหนอนเรืองแสง อันเป็นที่มาของหนอนเรืองแสงกว่าพันๆ ตัว
  • นำท่านชมถ้ำหนอนเรืองแสง Glowworms Caves ชมความงามของถ้ำหินงอก หินย้อยที่งอกเองตามธรรมชาติโดยใช้เวลาหลายร้อยปี  พร้อมชมตัวหนอนที่ส่องแสงระยิบระยับสวยงามเพื่อล่อแมลงเป็นอาหาร นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง  จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โกลด์โคสต์
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  • สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเมืองบริสเบน
  • 23.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-246

  วันที่หก สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

  • 05.10 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 07.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-970
  • 08.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

   

  **กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**


  รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  เป็นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

฿39,900.00ราคา