Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

Swiss Winter Memory 3 Mounts 8D5N BY TG DEC 19

SKU: VTGBW081103

ลูเซิร์น - กลาเซียร์ 3000 - เบิร์น - บีล - ซูริค - น้ำตกไรน์ - มองเทรอซ์ - ขึ้นเขาโรเชอร์เดอเนย์ - โลซานน์ - ลัลลี่ - ยอดเขาริกิ - ซุก 


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 8 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 63,900  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรก24 ธ.ค.62กรุงเทพฯ

  • 22.00น.นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
  • ROW D เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

  วันที่สอง 25 ธ.ค.62ซูริค-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น

  • 00.35 น.ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 
  • 06.55 น.เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ Rhine Falls ให้ท่านแวะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000-17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่เมืองซูริค ให้ท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นำท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค 

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง

  • บ่ายนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปรอบทะเลสาบและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและแบรนด์เนมต่างๆ (วันคริสต์มาสร้านค้าอาจปิดทำการ)

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Ibis Style Luzern City Hotel หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สาม26 ธ.ค.62ลูเซิร์น-กลาเซียร์ 3000-เบิร์น-บีล

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่เมืองโกลเดอ ปิยง Col Du Pillon (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 Glacier 3000 นำท่านเดินข้าม The Peak Walk by Tissot สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา ซึ่งท่านจะได้สนุกสนาน เพลิดเพลินและชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขาโดยรอบทั้ง 360 องศา อีกทั้งบริเวณลานหิมะ สามารถทำกิจกรรมกีฬากลางแจ้งได้อย่างมากมาย อาทิ การเล่นสกี สโนว์บอร์ด (กรณีที่กระเช้ากลาเซียร์ 3000 ปิด ทางบริษัทขอนำท่านเดินทางขึ้นเขาอื่นเป็นการทดแทน) 

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

  • บ่ายนำท่านลงจากเขาด้วยกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ และนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น Berne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ         1.30 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน นำท่าน ชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองบีลหรือเบียนน์  Biel / Bienne  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปลายสุดทะเลสาบบีลเลอร์ในรัฐเบิร์น ตัวมืองในเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเบิร์น อยู่บนเขตรอยต่อประเทศเยอรมันกับฝรั่งเศส การเขียนชื่อเมืองจึงต้องบอกทั้งสองภาษา ไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนก็ต้องมี 2 ภาษาเช่นกัน ซึ่งอาคารบ้านเรือนในเขตเมืองเก่าถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยู่ตลอดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Plaza Biel Hotel หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สี่27 ธ.ค.62บีล-มองเทรอซ์-ขึ้นเขาโรเชอร์เดอเนย์-โลซานน์-ลัลลี่

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์และเป็นหนึ่งเมืองสวยในแถบสวิสริเวียร่า ทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟสำหรับขึ้นเขา เพื่อนั่งรถไฟขึ้นเขาRochers de Naye ซึ่งรถไฟเป็นรถไฟแบบรางเฟืองแบบโบราณหรือ Cog Railway นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาที่มีความสูง 2,042 เมตร อยู่ในเทือกเขาสวิสแอลป์ ให้ท่านได้ชมวิวของเมืองมองเทรอซ์ วิวของปราสาทชิลยองและทะเลสาบเจนีวาแสนสวยอยู่เบื้องล่างผ่านหน้าต่างของรถไฟที่ค่อยๆ วิ่งไต่เขาจนกระทั่งถึงยอดเขา ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนงาม อากาศแสนบริสุทธิ์และชื่นชมความงามนของทิวเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนของช่วงฤดูหนาวถือเป็นบรรยากาศแบบ Unseen Switzerland อีกแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านชื่นชมและถ่ายรูปกับความงดงามของเทือกเขาแอลป์ตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากเขากลับสู่เมืองมองเทรอซ์

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  • บ่ายนำท่านชมเมืองมองเทรอซ์และถ่ายรูปกับรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย จากนั้นถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทชาโต้เดอชิยง Chateau de Chillon ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กในทะเลสาบเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมงเทรอในรัฐโว ไม่ปรากฏว่าปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปีใด แต่เอกสารเก่าแก่ที่สุดที่ระบุถึงปราสาทหลังนี้อยู่ในปี ค.ศ.1005 สร้างขึ้นเพื่อใช้ควบคุมเส้นทางการสัญจรระหว่างบูร์กอญกับช่องเขากร็อง-แซ็ง-แบร์นาร์ ในช่วงศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา ปราสาทถูกใช้เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของเคานต์แห่งซาวอย ต่อมาในศตวรรษที่ 16 ปราสาทถูกดยุกแห่งซาวอยใช้เป็นที่คุมขังพระและนักโทษทางการเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์  Lausanne เมืองสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมืองที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของ โลซานน์ บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถ์เซ้นต์ฟรานซิส ก่อนนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์  

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลัลลี่ Lully (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel B & B Lully Lakes หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ห้า28 ธ.ค.62ลัลลี่-ยอดเขาริกิ-ซุก-ซูริค

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาริกิ Rigi Kulm นำท่านนั่งรถไฟฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบไอน้ำ ซึ่งเป็นรถจักรที่มีความเก่าแก่ที่สุดสร้างเมื่อปี ค.ศ.1858 และเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1871 และยังได้รับการบูรณะเป็นอย่างดีมาโดยตลอด นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาริกิที่ระดับความสูงกว่า 6,000 ฟุตหรือ 1,800 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งเทือกเขา Queen of the Mountains ที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ทั้ง 3 ประเทศ ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนราม่า (หากสภาพอากาศดีมากจะเห็นได้ไกลถึง 300 กิโลเมตร) ถือเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ รวมถึงชมความงามบนมุมสูงของทะเลสาบอีก 13 แห่ง ท่านสามารถเดินริมหน้าผาหรือเดินชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมชมวิวสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

  • บ่ายนำท่านลงจากเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์จนถึงสถานีกระเช้า (การนั่งรถไฟฟันเฟืองหรือการนั่งกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ หากรถไฟฟันเฟืองปิดสามารถนำท่านขึ้นและลดยอดเขาด้วยกระเช้าเคเบิ้ลคาร์แทน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซุก Zug เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald's Church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้าใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกชมและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค Zurich เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Inn Radisson Zurich Airport หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่หก29 ธ.ค.62ซูริค-บาเซิล-ซูริค

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่เมืองบาเซิล Basel ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของน้ำตกไรน์ เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันี เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรนี้เองทำให้เมืองบาเซิลเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์ รวมถึงเป็นเมืองนานาชาติและเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศมากมายโดยเฉพาะสำนักงานใหญ่ของธนาคารกลางโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านชมอุทยานแห่งชาติ Jurapark Argau และปราสาทเลนซ์เบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ จากนั้นนำท่านเดินชมตัวเมืองเก่าของนครบาเซิลที่มีอายุกว่า 2,000 ปี และยังคงความเก่าแก่ของอาคารต่างๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการและถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์และวิหารเก่าแก่ที่เป็นมหาวิหารหลักของเมืองบาเซิล ชมศาลาว่าการของเมืองที่ตั้งอยู่ในย่านMartPlatz หรือ Market Square อาคารยอดแหลมสูงคล้ายปราสาทสไตล์เรอแนสซองส์สีแดงพร้อมทั้งให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ จากย่านนี้ หรือมีเวลานำท่านเข้าชมหรือถ่ายรูปกับแกรนด์คาสิโนแห่งบาเซิล

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่นครซูริค Zurich นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลโลกฟิฟ่า FIFA World Football Museum พิพิธภัณฑ์ที่มีพื้นที่ครอบคลุมสามชั้นและมีพื้นที่ในการจัดแสดงงานต่างๆ มากกว่า 3,000 ตารางเมตร ซึ่งนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วยังใช้เป็นที่จัดงานประชุม สัมมนา จัดเลี้ยงต่างๆ อีกด้วย นำท่านชมเรื่องราวความเป็นมาของสมาคมฟิฟ่า ผู้บุกเบิก ถ้วยรางวัลและทีมชาติต่างๆ จากนั้นมีเวลานำท่านชมเมืองซูริค นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย    

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Inn Radisson Zurich Airport หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่เจ็ด30 ธ.ค.62ซูริค-สนามบินซูริค

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  • 09.00สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พักพร้อมนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค
  • 13.15 น.ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

  วันที่แปด31 ธ.ค.62สนามบินสุวรรณภูมิ 

  • 06.10 น.เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...
฿63,900.00ราคา