Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

EAST COAST USA (NYC-PHA-COR-NIA) 10D7N BY BR MAR - MAY20

SKU: VTGBW201202

นิวยอร์ค - ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตัน ดีซี - สถาบันสมิธโซเนียน - แฮริสเบิร์ก - Hershey’s Chocolate World - แฮริสเบิร์ก - คอร์นนิ่ง - ไนแองการ่า -  ล่องเรือ Maid of the Mist - บิงแฮมตัน - วู๊ดบิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ท

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 10 วัน 7 คืน
กำหนดการเดินทาง : มี.ค. - พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น  76,500  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกกรุงเทพฯ-ไทเป-นิวยอร์ค

  • 08.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอร์สายการบิน EVA Air เคาน์เตอร์ R เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
  • กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
  • 11.40 น.ออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เที่ยวบินที่ BR-062
  • 16.30 น.เดินทางถึงกรุงไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 19.10 น.เดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เที่ยวบินที่ BR-032
  •  บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล
  • 22.05 น.เดินทางถึง สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดี้ มหานครนิวยอร์ค   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   
  • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สองนิวยอร์ค- ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน ดีซี

  เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  ชมเมืองฟิลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา  นำท่านชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า“สหรัฐอเมริกา” (United State of America)  

  เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • บ่ายนำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาที่สวยงาม ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโปโตแมค Potomac โดยนำมาจากชื่อของ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา บวกกับชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปีค.ศ. 1790 จอร์จ วอชิงตัน ได้เลือกดินแดนที่เป็นวอชิงตันทุกวันนี้เป็นเมืองหลวงถาวร มีการวางผังเมืองและก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มากมาย โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณเป็นส่วนใหญ่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)   จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้าทำเนียบขาว หรือ White House ทำเนียบและที่พำนักของประธานาธิบดีของอเมริกา ที่ว่ากันว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลก   จุดเด่นที่พลาดไม่ได้อีกที่คือเสาสูงที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด คือ อนุสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งมีความสูง 555  ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน และชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีคนที่ 16   ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีลินคอร์น  

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4  ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สามวอชิงตัน ดีซี-สถาบันสมิธโซเนียน-แฮริสเบิร์ก- Hershey’s Chocolate World

  เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

  • จากนั้นนำท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน The Smithsonian Institute ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846  โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ  นอกจากนี้สถาบันสมิธโซเนียนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ ได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13  แห่งไว้ด้วยกัน เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกันโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5  กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16  ของฝรั่งเศส  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ National Air and Space Museum ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศ  นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลองหินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright  

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
  • จากนั้นนำท่านชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก ณ Hershey’s Chocolate World

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สี่แฮริสเบิร์ก-คอร์นนิ่ง-ไนแองการ่า

  เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

  • นำท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง Corning พร้อมชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน  ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1980 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • บ่ายนำท่านชมโรงงานเครื่องแก้ว Corning Glass Museum มีชื่อสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการทำเครื่องแก้วต่าง ๆ พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งอเมริกา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลกและเป็นสถานที่ดื่ม น้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ห้าน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา) – ล่องเรือ Maid of the Mist - บิงแฮมตัน

  เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  • จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า อันยิ่งใหญ่และชื่นชมความงดงามของน้ำตกที่สรรค์สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่คุณท่านต้องมาสัมผัส  
  • นำท่านล่องเรือเมดออฟ เดอะมิสต์ (Maid of the Mist) ทวนกระแสน้ำเข้าสู่สายน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเทมาจากเบื้องสูงสุดที่จะตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ  สัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชม น้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด (กรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการล่องเรือจะนำท่านชม Cave of The Winds ชมความความงดงามด้านหลังของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดจริงๆ โดยลงลิฟท์สู่เบื้องล่างสุดตรงบริเวณหน้าผาติดกับน้ำตกสัมผัสกับกระแสน้ำที่ส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งบริเวณ)  จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งที่ แฟคตอรี่เอาท์เล็ท ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาโรงงาน 

  เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนียในหุบเขารูปชามอันเป็นที่บรรจบกันของ Susquehanna และแม่น้ำ Chenango ซึ่งบิงแฮมตันถือว่าเป็นเมืองหลักและเป็นศูนย์วัฒนธรรมของมหานครบิงแฮมตันอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่หกบิงแฮมตัน-วู๊ดบิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ท-นิวยอร์ค

  เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

  • นำท่านเดินทางสู่  วู๊ดบิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ท (Woodbury Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และอื่นๆ อีกมากมาย ***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
  • บ่ายอิสระให้ท่านช้อปปิ้งจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ค ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ, หอสมุดประชาชน, เซนทรัลพาร์ค สวนสาธารณะที่ดังที่สุดในนิวยอร์ก หรืออาจจะเรียกว่าดังที่สุด ในสหรัฐคงหนีไม่พ้นสวนเซนทรัลพ์รค สวนใจกลางแมนฮัตตัน ที่เปิดสู่สาธารณะตั้งแต่ ปีค.ศ.1859 กว้างเท่ากับถนน 3 บล๊อกจากถนน 5th avenue ถึง 8 avenue และยาวถึง 47 บล๊อกจากถนน 59th street ถึง 106 street เป็นแหล่งกิจกรรม จุดพักผ่อนหย่อนใจ จุดถ่ายหนังนับจำนวนไม่ถ้วน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่เจ็ดนิวยอร์ค - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท-สะพานบรู๊คลิน-ไทม์สแควร์-ชมเมือง-นิวยอร์ค

  เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

  • จากนั้นนำท่านชมมหานครนิวยอร์ค   อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี นั่งรถผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี 2001 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Brooklyn Bridge หรือสะพานบรู๊คลิน แลนด์มาร์คอีกแห่งของนิวยอร์ก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1869 ใช้เวลาสร้างนานถึง 14ปี ผู้ออกแบบมีชื่อว่า John Augustus Roebling  เพื่อเชื่อมเขตแดนระหว่างเกาะแมนฮัตตันและฝั่งบรู๊คลิน ความยาวประมาณ 1.8 กม.กว้างประมาณ 26 เมตร จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท Empire State Building ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน ใจกลางมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นหนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก  ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น ตกแต่งด้วยศิลปะอาร์ตเดคโค  มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1931 ชื่อตึกหลังนี้ได้มาจากชื่อเล่นของนครนิวยอร์ก และหลังจากสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1931  ตึกเอ็มไพร์สเตทเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบันมีความสูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องนำมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญๆ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็นต้น 

  เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • บ่ายนำท่านชมร็อคกี้เฟลเลอร์เซนเตอร์ Rocket feller Center, ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ซึ่งเป็นแหล่งช้อบปปิ้งที่หรูหราที่สุดในนิวยอร์ค และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางลานไอซ์สเก็ตที่สวยหรู ที่เปิดให้คนเข้าไปเล่นและถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน และนำทุกท่านไปย่านไทม์สแควร์ Times Square หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของ นิวยอร์ก ให้อิสระทุกท่านในการถ่ายรูป เดินซื้อของกับบรรยากาศที่มีแสง สี เสียงงามเลิศ 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่แปดนิวยอร์ค-ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ-เซ็นทรัลปาร์ค-Coney Island- สนามบิน

  เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  • จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ นำท่านล่องเรือสู่เกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน พร้อมชมเทพีแห่งสันติภาพหรือเทพีเสรีภาพ Statue of Libertyที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์คและนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้  

  เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • บ่ายนำท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค Central Park สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนิวยอร์กและเป็นที่โด่งดังมากในการถ่ายทำหนังเรื่องดังต่างๆ พร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนสาธารณะที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของอเมริกา  จากนั้นนำท่านสู่ Coney Island ชายหาดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งบรู๊คลิน ที่มีทั้งสวนสนุก Luna Park สวนสนุกที่มีรถไฟเหาะอายุเกือบร้อยปี และยังเปิดให้เล่นจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมอื่นๆอีกมากมาย และบริเวณใกล้ๆกันยังมีอควาเรี่ยมหรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้ท่านได้เลือกชมรวมทั้งเป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ต่างๆ อีกด้วย 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์นเอฟ เคเนดี้ 

  วันที่เก้านิวยอร์ค-ไทเป

  • 01.25 น.เดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เที่ยวบินที่ BR-031
  • บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล

  วันที่สิบไทเป-กรุงเทพฯ

  • 05.15 น.เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 09.00 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR-067
  • 11.35 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
  • กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
    
฿76,500.00ราคา