Croatia Wonder TK 8D5N BY TK FEB - JUN 20

SKU: VTGBW221101

อิสตันบูล (ตุรกี) - ซาเกรบ(โครเอเชีย) –โอพาเทีย - โคเรนิก้า - อุทยานพลิตวิเซ่ - ซาดาร์ - สปลิท - ดูบรอฟนิค - โทรเกียร์ - ดูโกโพเลีย - 
ซิเบนิค - ซาเกรบ

 

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 8 วัน  5  คืน
กำหนดการเดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น  48,900   บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF
 

 • วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ

  • 20.00 น.นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines  เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
  • 23.00 น.ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-069 
  • **กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

  วันที่สองอิสตันบูล (ตุรกี) - ซาเกรบ(โครเอเชีย) –โอพาเทีย-โคเรนิก้า

  • 05.20 น.เดินทางถึงสนามบินนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  (อิสตันบูล เวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
  • 07.05 น.นำท่านออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-1053
  • 08.15 น.เดินทางถึงกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางสู่เมืองโอพาเทีย Opatija ในแคว้นอิสเตรียน เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • บ่ายนําท่านเที่ยวชมเมืองโอพาเทีย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เส่นห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล Maiden with the Seagull เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ
  • จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโคเรนิก้า Korenica เมืองเล็กๆ สำหรับการตากอากาศของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศก่อนที่จะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) **กรณีที่ที่พักในบริเวณเมืองดังกล่าวเต็มจะทำการจัดหาที่พัก ในบริเวณเมืองใกล้เคียงและที่พักระดับเดียวกันให้เพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นหลักสำคัญ**

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ.โรงแรมที่พัก

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Macola หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สาม โคเรนิก้า-อุทยานพลิตวิเซ่-ซาดาร์

  เช้ารับประทานอาหารที่โรงแรม  

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ หรือ National Park Plitvice Lakes อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย และเป็นหนึ่งในอุทยานที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย  
  • (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่มีพื้นที่กว้างเกือบ 300 ตารางกิโลเมตร มีชื่อเสียงที่โด่งดังและสวยงามด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบที่อยู่โดยรอบ ด้วยน้ำที่มีสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 แห่ง นอกจากนี้อุทยานพลิตวิเซ่ยังเป็นที่เลื่องชื่อว่าทัศนียภาพสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของโลกด้วยสีสันอันสดใสของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงไม่ว่าจะเป็นสีเขียว ส้ม แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบแล้วยิ่งงดงามอย่างที่สุด อุทยานพลิตวิเซ่ยังได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรักษ์ที่สำคัญยิ่งของโครเอเชีย นำท่านนั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train เพื่อให้สามารถชมทัศนียภาพภายในอุทยานได้อย่างเต็มที่
  • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมวิวสวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างกับทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของทะเลสาบภายในอุทยาน

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง    

  • บ่ายนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาดาร์ Zadar หนึ่งในเมืองโบราณของโครเอเชียติดกับทะเลเอเดรียติก โดยรอบตัวเมืองเราจะได้เห็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน ไม่ว่าจะเป็นโรมันฟอรัม วิหารและโบสถ์ต่างๆ จากนั้นชมย่านเมืองเก่าของซาดาร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
  • จากนั้นนำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โดแนท St.Donat Church ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม เป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดและถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 โดยตัวอาคารนั้นสร้างแบบหลังคาทรงกลม ใช้สำหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์ด้วย 
  • นำท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย St. Anastasia’s Cathedral หรืออีกชื่อคือ มหาวิหารแห่งซาดาร์ โบสถ์โบราณสีขาวที่สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์โรมัน โบสถ์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-13 และเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ แล้วและอีกหนึ่งโบสถ์เด่นที่อยู่ใกล้ๆ กันก็คือ โบสถ์เซนต์แมรี่ St. Mary’s Church แม้จะเป็นอาคารที่ดูจะเรียบๆ เมื่อเทียบกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ แต่โบสถ์เซนต์แมรี่นั้นล้ำค่าในด้านของประวัติศาสตร์ ด้วยอายุที่มากกว่า 900 ปี และที่ด้านในโบสถ์นั้นก็ได้ตกแต่งด้วยสไตล์บารอกที่งดงามไม่แพ้โบสถ์อื่นๆ 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ.โรงแรมที่พัก

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Porto หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สี่ ซาดาร์-สปลิท-ดูบรอฟนิค

  เช้ารับประทานอาหารที่โรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท Split เมืองใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่ร่ำรวยด้วยวิวสวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมืองและศูนย์กลางวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณนั้น ทำให้เมืองสปลิตได้ขึ้นเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่สำคัญในปี 1979 และที่สำคัญเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ดัลเมเชียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองที่เก่าแก่งดงามประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอแนสซองส์ที่สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ  นำชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • บ่ายนำท่านเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน Diocletian Palace สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 ซึ่งต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ภายในพระราชวังประกอบด้วย วิหารจูปิเตอร์ สุสานใต้ดิน Catacombes ที่มีชื่อเสียงและวิหารต่างๆ นำท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้านและเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงามชมยอดระฆังแห่งวิหาร, แท่นบูชาของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร และองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้วย
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดูบรอฟนิค Dubrovnik เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดของยุโรป จนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Adria Dubrovnik หรือระดับเทียบเท่า
  • ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ.โรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่ห้าดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ดูโกโพเลีย

  เช้ารับประทานอาหารที่โรงแรม

  • นำท่านชม เมืองดูบรอฟนิค เมืองศูนย์กลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของโครเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองสวยมากเสน่ห์และวิวทะเล นำท่านเดินชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้ดูบรอฟนิคเป็นเมืองมรดกโลกเช่นกัน
  • นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้า ชมทัศนียภาพจากมุมสูงที่รายล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบล้อมเมืองเก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มุงด้วยหลังคาสีส้ม อันเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิค (การขึ้นลงกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวย หากไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ ทางบริษัทเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน หรือคืนเงินชดเชยค่ากระเช้าที่ท่านละ 10 ยูโร)
  • จากนั้นนำท่านชมตัวเมืองเก่าที่มีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนของอเมริกาหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นำท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง  และอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองน้ำพุโอโนฟริโอ Onofrio’s Fountain น้ำพุขนาดใหญ่กลางเมืองที่ได้สร้างขึ้นเมือปี 1430 เพื่อเป็นหนึ่งในจุดกระจายน้ำจากท่อส่งน้ำของเมือง
  • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังสปอนซา Sponza Palace พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตล์โกธิคและเรเนสซองส์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการ เก็บรักษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ้น และที่ตั้งอยู่ติดกันก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร์ Rector’s Palace พระราชวังที่สมัยก่อนเป็นที่อยู่ของขุนนางและเป็นเหมือนศาลาว่าการ ทั้งยังเป็นคลังอาวุธ และคุก พระราชวังนี้มีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแต่เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม และนำท่านเดินสู่ย่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมันโกธิคและเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม และร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย
  • **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
  • บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองโทรเกียร์ Trogir เกาะเล็กๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมของกรีกโบราณตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรีอุม Tragurium และโรมัน ซึ่งโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างของเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี คือจัตุรัสกำแพงเมืองและป้อมปราการนั่นเอง จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
  • นำท่านเดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์กรีก-โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในเมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ St.Laurence Cathedral ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลักที่มีรูปปั้นสิงโต อดัม&อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สำคัญ จากนั้นนำท่านเดิน
  • ทางต่อจนกระทั่งถึง เมืองดูโกโพเลีย Dugopolie เมืองที่กำลังได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากจากรัฐบาลโครเอเชีย ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโทรเกียและเมืองสปลิทและตั้งอยู่ระหว่างเมืองซาเกรบและดูบรอฟนิค 
  • (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Katarina หรือระดับเทียบเท่า

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่หกดูโกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ

  เช้ารับประทานอาหารที่โรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่เมืองซีเบนิค Sebinik เมืองเก่ามรดกโลกปากแม่น้ำทะเลเอเดรียติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
  • นำท่านชมจัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิคที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน
  • นำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซนต์เจมส์หรือมหาวิหารเซนต์จาคอบ อีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ที่เมืองซีเบนิคบนชายฝั่งดัลเมเชียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างในแบบผสมระหว่างศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชียและทัสคานี เนื่องจากใช้สถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้างที่มาจากหินปูนสีขาวล้วนๆ ไม่มีวัสดุอื่นปลอมปน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนักบุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูซีฟู้ด

  • บ่ายนำท่านเดินกลับสู่เมืองซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชียมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5  ชั่วโมง) 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Aristos หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่เจ็ดซาเกรบ-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia-สนามบินซาเกรบ-อิสตันบูล

  เช้ารับประทานอาหารที่โรงแรม

  • นำท่านชมเมืองเก่าซาเกรบที่มีฐานะเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคโรมันก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโครเอเชีย ด้วยเสน่ห์ที่มากล้น มุ่งหน้าสู่จัตุรัสดังในเขตเมืองเก่า
  • นำท่านชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน St. Catherine โบสถ์แบบบาร็อกสีขาวน่าประทับใจ จัตุรัสเจลาซิค Jelacic Square ศูนย์กลางเมืองเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้ก็คือรูปปั้นของโจเซฟ เจลาซิค ที่นั่งอยู่บนหลังม้าหนึ่งในบุคคลสำคัญของโครเอเชียและเป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เอ๊าท์เล็ตใหม่และใหญ่ที่สุดของนครซาเกรบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ให้ท่านมีโอกาสช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Croatia ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองซาเกรบ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากเอ๊าท์เล็ตที่ต่างนำสินค้ามาจัดรายการด้วยแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ Adidas, Armani, Calvin Klein, Crocs, Converse, Esprit, Emporio, Gant, Guess, Lacoste, Lee, Moschino, Levi’s, Nike, New Balance, Nine West, Rebok, Ferragamo, Sisley, Skechers, Superdry, Timberland, Tod’s, Under Amour, Wrangler, Tommy Hilfigure เป็นต้น (การเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ กรุณาสอบถามใบเสร็จและใบคืนภาษีให้เรียบร้อยจากร้านค้าและสอบถามขั้นตอนการในการทำคืนภาษีจากร้านค้าโดยละเอียดเนื่องจากบางร้านค้าอาจจะต้องรับเงินคืนภาษีที่ร้านค้าโดยตรง)
  • **เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรือเดินเล่นช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต**
  • 16.30 น.สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงซาเกรบ และเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษี Tax Refund ที่สนามบิน
  • 19.55 น.ออกเดินทางจากกรุงซาเกรบ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-1056

  วันที่แปด อิสตันบูล-สุวรรณภูมิ

  • 00.15 น.เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 01.50 น.นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-068
  • 15.10 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ.. 
  • รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
฿48,900.00ราคา

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.