Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

Baltic Beautiful 4 caps 7D4N BY AY FEB-MAR20

SKU: VTGBW251101

เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) -วิลนีอุส (ลิทัวเนีย) - ทราไก - เคานัส - ซัวเล - รันดาเล - ริก้า (ลัตเวีย)  - แปร์นู - ทาลลินน์ (เอสโทเนีย) - ล่องเรือเฟอร์รี่ - เฮลซิงกิ

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 7 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น   47,900   บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกสุวรรณภูมิ

  • 20.00 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
  • 23.05 น.นำท่านออกเดินทางสู่กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร์  เที่ยวบินที่ AY-144
  • **กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

  วันที่สองเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-วิลนีอุส (ลิทัวเนีย)

  • 05.20 น.เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 07.50 น.ออกเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY-1101
  • 09.30 น.เดินทางถึงสนามบินกรุงวิลนีอุส (Vilnius) ประเทศลิทัวเนีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ชม เมืองวิลนีอุส เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ชมเมืองเก่ากรุงวิลนีอุส (Vilnius) ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย เนริส (Neris) และ วิลเนเลเล (Vilnele) และล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี เป็นเมืองที่สวยที่สุดในลิทัวเนีย สร้างขึ้นในปีค.ศ.1323 โดยเมืองวิลนีอุสมีชื่อเสียงทางด้านงานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ จึงได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปตั้งแต่ยุคโกธิค เรอแนสซองค์ บาร็อค และ คลาสสิค ตั้งอยู่ในผังเมืองแบบยุคกลาง ทำให้ยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ชมความสวยงามของโบสถ์สวยๆ และวิหารต่างๆ ที่ตกแต่ง ในแบบบบาร็อคและโกธิค ภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นผลงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ถ่ายรูปกับคารต่างๆ อาทิเช่น โบสถ์เซนต์แอน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในวิลนีอุส ให้ท่านถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์ที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเมืองวิลนีอุส ซึ่งเป็นอนุเสาวรีย์ 3 crosses หรืออนุเสาวรีย์ไม้กางเขน ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองในเวลาต่อมา เดิมทีทำขึ้นจากไม้ ปัจจุบันมีการปรับปรุงบำรุงขึ้นใหม่ โดยการสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเพื่อความแข็งแรง ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวโปแลนด์และลิทัวเนียรวมถึงประติมากรชาวลิทัวเนีย โดยสร้างขึ้นบนเนินเขาเบรค ให้ท่านถ่ายรูปรวมถึงชมทัศนียภาพงดงามของเมืองได้อีกด้วย

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • บ่ายนำท่านเดินชมอาคารสวยงามของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของแถบทะเลบอลติกและเก่าแก่ที่สุดในแถบยุโรปกลางด้วย และปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในลิทัวเนีย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1579 โดยแกรนด์ดยุคแห่งลิทัวเนียและกษัตริย์แห่งโปแลนด์ ให้ท่านถ่ายรูปกับ Gate of Dawn หรือกำแพงเมืองจากศตวรรษที่ 16 ชมย่านเมืองเก่าที่ถือว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง และถ่ายรูปกับความงดงามของอาคารเก่าแก่เมื่อครั้งสมัยศตวรรษที่ 15-16 ถ่ายรูปกับกลุ่มอาคารเมืองเก่าและวิหารต่าง ๆ Orthodox Church of the Holy Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and Bernardine, Vilnius University และ Gediminas Tower เป็นต้น และนำท่านเข้าชมภายในของโบสถ์ St.Peter and Paul Church มีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนย่านถนนสายหลักของเมือง ได้แก่ ถนนเกดิมินัสอเวนิว นอกจากเป็นถนนสายหลักแล้วยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานงานรัฐบาลหลายแห่ง อาทิ รัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญและกระทรวงต่างๆ แห่งรัฐ นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยสถาบันทางวัฒนธรรม อาทิเช่น โรงละครแห่งชาติ  ธนาคารแห่งลิทัวเนีย สถาบันดนตรี หอสมุดแห่งชาติ ให้ท่านถ่ายรูปกับอาคารงดงามต่างๆ และให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าทั้งของที่ระลึกจากย่านถนนคนเดิน ที่ช่วงเย็นจะมีการปิดการจราจร เพื่อให้ผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของ และสามารถอิสระให้ท่านเดินเล่นได้ ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับพระราชวังและจัตุรัสโบสถ์และเมืองเก่าของวิลนิอุส

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Ibis Styles Vilnius หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สามวิลนีอุส-ทราไก-เคานัส (ลิทัวเนีย)

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก Trakai (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศลิทัวเนีย ที่มีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยเมือง ทราไก เป็นเมืองตากอากาศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะตั้งอยู่ใกล้กับเมืองวีนีอุส เมืองหลวงในปัจจุบัน อีกทั้ง ทราไก ยังเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามมากมาย ตัวเมืองรายล้อมด้วยทะเลสาบหลายแห่ง นอกจากนี้ เมืองทราไก ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาตร์ ความเป็นมาของชาติได้เป็นอย่างดี นำท่านเข้าชม ปราสาททราไก Trakai Castle หรือปราสาทที่ใครหลายๆคนเรียกว่า Little Marienburg ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่14 เป็นปราสาทที่ท่านแกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัส ที่ประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย ก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยอีกด้านหนึ่งของปราสาท เป็นที่ตั้งของโบสถ์และสำนักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ชมความงดงามทัศนีภาพโดยรอบทะเลสาบกับตัวปราสาทที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเคานัส Kaunas เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของลิทัวเนีย เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่น้ำเนริส และแม่น้ำเนมาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับภายนอกของปราสาเคานัส เป็นปราสาทที่ก่อสร้างขึ้นในช่วงยุคกลางหรือช่วงศตวรรษที่ 14 ในแบบโกธิค เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่ยังองอยู่ในปัจจุบัน ให้ท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่าของเมืองเคานัสซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองหรือ Town Hall ถือเป็นใจกลางเมืองเก่า ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1542 ลักษณะคล้ายหอคอยมีความสูงกว่า 53 เมตร ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเขตเมืองเก่าเคานัส ซึ่งอาคารหลังนี้ปัจจุบันได้มีการสร้างขึ้นใหม่เรื่อยมาหลังจากที่เคยถูกไฟไหม้ทำลาย 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Ibis Kaunas Centre หรือระดับเทียบเท่า     

  วันที่สี่เคานัส-ซัวเล (ลิทัวเนีย)-รันดาเล-ริก้า (ลัตเวีย) 

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

  • นำท่านเดินทางสู่เมืองซัวเลย์หรือเซาเล Siauliai เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศลิทัวเนียเมืองหลวงแห่งแคว้นเซาเลเคาตี้ และเมืองที่มีความเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ง ในอดีตเคยถูกเผาในยุคสงครามถึง 7 ครั้งด้วยกันปัจจุบันทางการได้ฟื้นฟูจนกลายมาเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของลิทัวเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านชม สุสานไม้กางเขน Hill of Crosses 
  • สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสุสานไม้กางเขนนับแสนชิ้น แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนนำมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปและชมวิวแบบพาโนรามา 

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • บ่ายนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองรันดาเล Rundale ประเทศลัตเวีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชม พระราชวังรันดาเล Rundale Palace หนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อคในประเทศลัตเวีย ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้สร้างพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้สร้างในสไตล์บาร็อคและร็อคโคโค โดยให้เป็นพระราชวังฤดูร้อน แวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา มีความงดงามตระการตา นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า Riga เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชม ย่านเมืองเก่ากรุงริก้า ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองท่าและเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟที่สำคัญของรัสเซีย ปัจจุบันได้บูรณะและฟื้นฟูให้มีความทันสมัย จนกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบ ลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมันรวมกัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม ผ่านชมร่องรอยกำแพงเมืองโบราณ  อาคารแบบอาร์ตนูโว ที่สร้างในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมปราสาทริก้า ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชมภายนอก โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ St. Peter Cathedral ที่งดงามเป็นโบสถ์กอธิคที่สำคัญ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองริก้า ในอดีตโบสถ์แห่งนี้มีชื่อว่า “โบสถ์พ่อค้า” Merchants Church เนื่องจากเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดประชุมของเหล่าพ่อค้าในยุคนั้น ๆ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์เป็นโบสถ์แบบโกธิคมาจนถึงปี ค.ศ.1523 กระทั่งถึงช่วงการเปลี่ยนนิกายจากคาทอลิกมาเป็นลูเธอรัน โบสถ์แห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นโบสถ์สไตล์แบบบาร็อคแทน ชม ป้อมดินปืน The Powder Tower เดิมเรียกว่า Sand Tower สันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ.17 โดยป้อมนี้เอาไว้เป็นที่เก็บดินปีนและมีการถูกทำลายและบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง จนถึง ปี ค.ศ.1999 และปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับสงครามของลัตเวีย ชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองริก้า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1935 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้เสียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลัตเวียระหว่างปี ค.ศ.1918 ถึงปี 1940 โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศอิสรภาพ และเสรีภาพของลัตเวีย มีความสูงถึง 42 เมตรด้านบนประดับด้วยรูปปั้นของหญิงสาวถือดาว 3 ดวงเชื่อมติดกัน ซึ่งสื่อความหมายถึงการรวมกันของภูมิภาคทั้ง 3 ของประเทศลัตเวีย  ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ เป็นโบสถ์คาทอลิกที่โดดเด่นที่สุดในย่านเมืองเก่า ชมโบสถ์ประจำเมืองริก้า Riga Cathedral อยู่ริมจัตุรัส สร้างเมื่อปี ค.ศ.1211 โดยบาทหลวงอัลเบิร์ต ข้างในมีออร์แกนขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป โบสถ์แห่งมีการซ่อมแซมและบูรณะหลายครั้ง สไตล์ของมหาวิหารผสมผสานกันระหว่างแบบโกธิคกับบาร็อค แล้วเสร็จตอนปี 1999 เพื่อให้ทันฉลองพร้อมกับรัสเซียที่ครบรอบก่อตั้งกรุงมอสโคว์มา 850 ปี ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองริก้าหรือของประเทศลัตเวีย **เพื่อความสะดวกในการเดินชมและถ่ายรูปและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
  • สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Rixwell Terrace Design หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ห้าริก้า (ลัตเวีย)-แปร์นู-ทาลลินน์ (เอสโทเนีย)-ล่องเรือเฟอร์รี่-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) 

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงทาลลินน์ Tallinn เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ห่างจากกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์ ประมาณ 70 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางผ่าน เมืองแปร์นู Parnu ประเทศเอสโทเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนทีมี่ชื่อเสียงที่สุดในฝั่งตะวันตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความสวยงามของเมืองท่านจะได้เห็นบ้านไม้แบบ Wooden House ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเอสโตเนีย ชมความสวยงามของ หาดแปร์นู Parnu Beach ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองแปร์นูเพียง 15 นาทีเท่านั้น ในช่วงฤดูร้อนจะมีชาวเมืองมากมายมาพักผ่อนกันที่หาดแห่งนี้พร้อมกับชมทัศนียภาพอันงดงาม จนกระทั่งถึงเมืองทาลลินน์ Tallinn (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • บ่ายนำท่านชมเมืองทาลลินน์ ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามในช่วงยุคกลาง รวมทั้งบริเวณเชิงเขาในเมืองยังคงมีกำแพงเมืองโบราณหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบเมืองยังเต็มไปด้วยสวนสาธารณะที่มีหญ้าเขียวขจี มีดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับเมืองเล็กๆ แห่งนี้ให้ดูสดใส เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า Old Town ของเมืองทาลลินน์ที่โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลางให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอัศวิน ชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ ชมและถ่ายรูปภายนอกปราสาททูมเปีย ซึ่งปัจจุบันคือรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาดที่มีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า นำท่านชมภายนอก โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้  สมควรแก่เวลานำท่านสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรือข้ามจากกรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย สู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม ให้ท่านเตรียมตัวการเช็คอินลงเรือ เมื่อเรือออกจากท่าเรือ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั่ง ของเอสโตเนีย และฟินแลนด์ กรุงเฮลซิงกิเป็นเมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน ต่อมาในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย เฮลซิงกิได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์แทนที่เมืองตรูกู เฮลซิงกิจึงมีความโดดเด่นท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์บนเรือ

  • เมื่อเรือเทียบท่าเรือเมืองเฮลซิงกิ ใหท่านโดยสารรถโค้ชเพื่อนำท่านเข้าที่พัก Hotel Haaga Central Park
  • หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่หกเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

  เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  • นำท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการ์ดในสหภาพโซเวียต ผ่านชมจัตุรัสซีเนท ใจกลางเมือง นำท่านเข้าชมโบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ Rock-Church ซึ่งสร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา ถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเพนสกี Uspenski Cathedral  ชมอนุสาวรีย์รูปทรงแปลกตาของซองน์ซิเบลิอุส The Sibelius Monument อนุสรณ์ของนักประพันธ์เพลงชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นำท่านเดินเล่นบริเวณตลาดริมท่าเรือ Market Square ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้ และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมือง พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองและเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
  • 13.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ        
  • 17.30 น. นำท่านออกเดินทางจากเฮลซิงกิ บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Finn Air เที่ยวบินที่ AY-141

   วันที่เจ็ดสนามบินสุวรรณภูมิ

  • 07.25 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
  • ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ท่านที่เดินทางต่อเครื่องกรุณาเช็คเที่ยวบินและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งสายการบินฟินน์แอร์เดินทางด้วยชั้นประหยัดไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ด ยกเว้นท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออื่นๆ เป็นต้นรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
฿47,900.00ราคา