Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

Best Scan 4 Caps 8D5N BY AY FEB-MAR 20

SKU: VTGBW251103

ปราสาทอมาเลียนบอร์ก Amalienborg Palace - โคเปนเฮเก้น - เมืองเฮลซิงกอร์ Helsingor - ล่องเรือสำราญ DFDS (DFDS Seaway) - ออสโล (นอร์เวย์) - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง Viking Ship Museum - เมืองคาร์ลสตัด - กรุงสต็อคโฮล์ม

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 8 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น   58,900   บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกสุวรรณภูมิ

  • 20.00 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ G สายการบินFinn Air เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
  • 23.25 น.นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน Finn Air 
  • เที่ยวบินที่ AY-144

  วันที่สองเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

  • 05.20 น.เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง
  • 07.35 น.นำท่านออกเดินทางออกจากสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน Finn Air เที่ยวบินที่ AY951
  • 08.10 น.นำท่านเดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ชมเมืองโคเปนเฮเก้น เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และสง่างามดังเมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมืองซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา
  • จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส  ชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังอมาเลียนบอร์กที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ที่ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่เหมือนกับพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่อังกฤษ 

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • บ่ายนำท่านเข้าชม ปราสาทอมาเลียนบอร์ก Amalienborg Palace จัดเป็นที่ประทับของเหล่าราชวงศ์เดนมาร์กตั้งอยู่ภายในจัตุรัสอมาเลียนบอร์ก เป็นอาคารที่มีลัษณะแบบเดียวกันสี่หลังด้านหน้าของอาคารตกแต่งแบบคลาสสิค ภายในตกแต่งแบบร็อคโคโคมีลานกว้างเป็นลักษณะแปดเหลี่ยม ตรงกลางเป็นอนุเสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าของผู้ก่อตั้งของกษัตริย์เฟเดอร์ริกที่ 5 (อาคารของพระราชวังในส่วนที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีประทับอยู่ในวันนั้นๆ จะถูกปิดไม่ให้เข้าชม) พร้อมทั้งส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของราชวงศ์เดนมาร์ก หนึ่งในราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วย และสิ่งของต่างๆ ของพระราชวงศ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมที่ทันสมัยและบุคลิกของกษัตริย์และราชินี จากนั้นอิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนสตรอยก์ Stroget Street ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ (กรณีที่ตรงกับวันอาทิตย์ร้านค้าอาจปิด รายการอาจสลับให้ช้อปปิ้งในวันอื่นหรือเมืองอื่นๆ แทน) 

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Scandic Hotel Hvidovre หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่สามโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)-DFDS

  เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกอร์ Helsingor (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน นำท่านเข้าชมปราสาทโครนบอร์ก ปราสาทแห่งนี้สร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ้นเอกของวิลเลียม เชคสเปียร์ ปราสาทโครนบอร์กเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของปราสาทแบบสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ในทางตอนเหนือของยุโรป ซึ่งทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000 ตรงจุดนี้อ่าวมีความกว้างเพียง 4 กิโลเมตร ซึ่งทำให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการรักษาป้อมในตำแหน่งที่สามารถควบคุมการเดินเรือในบริเวณทะเลบอลติก  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้นอีกครั้ง

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  • บ่ายนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือสำราญ DFDS (DFDS Seaway) จากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ DFDS เป็นเรือสำราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็นต้น เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ในเรือ พร้อมพักค้างคืนบนเรือสำราญนี้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือหรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี       

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กับเมนูอาหารหลากหลายและเครื่องดื่ม Soft Drink

  • เข้าพักบนเรือสำราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside cabin อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สี่DFDS-ออสโล (นอร์เวย์)

  เช้ารับประทานอาหารเช้าบนเรือ

  • เรือเทียบท่าเรือที่เมืองออสโล ให้ท่านผ่านขั้นตอนการเช็คเอ๊าท์จากเรือ พร้อมรับสัมภาระ รถโค้ชรับที่ท่าเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง กรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวงแสนสวมริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง Viking Ship Museum อาคารชั้นเดียวที่จัดแสดงเรือไวกิ้ง 3 ลำ ที่สร้างจากไม้โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมตำนานความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่ของชาวไวกิ้งบรรพบุรุษของชาวนอร์เวย์ที่เดินทางไกลกว่าค่อนโลกด้วยพาหนะนี้ ชาวไวกิ้งใช้เรือในการรบ ทำการค้าและออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งที่เด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ทำจากไม้โอ๊ค ใช้ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสร้างขึ้นเพื่อกษัตริย์ไวกิ้งใช้ในการเดินทางระยะสั้นๆ ในทะเล

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  • บ่ายนำท่านชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากร ที่นำผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นนำท่านผ่านชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker Brygge และที่ตั้งของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ  สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมรวมถึงสินค้าที่ระลึกต่างๆ จากย่านช้อปปิ้งโจฮันสเกทหรือถนนคนเดิน Walking Street ในกรุงออสโล
  • ***เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel Alna หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่ห้าออสโล (นอร์เวย์)-คาร์ลสตัด-สต็อกโฮล์ม (สวีเดน)

  เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  • นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคาร์ราเวล แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของสวีเดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง 

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  • บ่ายนำท่านชมเมืองคาร์ลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัติรย์คาร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-Stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัดและสะพานหิน ซึ่งเมืองนี้มีความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวนอร์ดิกอาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง กรุงสต็อคโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกำเนิดนครอันงามสง่า ริมคลองมากมายจนได้รับฉายา” ราชินีแห่งทะเลบอลติค” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก Scandic Skarholmen หรือระดับเทียบเท่า

  วันที่หกสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)-Tallink Silja Line

  เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  • นำท่านชมกรุงสต็อคโฮล์ม เริ่มจากผ่านชมโรงละคร ทำเนียบรัฐบาล นำท่านขึ้นชมวิวบนฟเจลกาตันเนินสูงริมทะเลสาบท่านจะเห็นทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์ม, เกาะเมืองโบราณ, พระบรมมหา
  • ราชวังบนเกาะสตาเดนอันโอ่โถงงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปัจจุบันเป็นที่เลี้ยงรับรองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล นำท่านเข้าชมพระราชวังโดรทนิงโฮล์ม Drottningholm Palace ชมความงามสง่าของพระราชวังเก่าแก่ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16 ในราวปีค.ศ.1662 และเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทรงประทับมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 เป็นพระราชวังที่ได้รับอิทธิพลและมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชวังโดรทนิงโฮล์ม เป็นที่ประทับของบรรดาสมาชิกราชวงศ์จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแต่ละพระองค์ก็ทิ้งเครื่องหมายที่บ่งบอกความเป็นตัวตนในการตกแต่งภายใน โดยได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย เพราะมีการบูรณะอยู่เสมอตลอดระยะเวลากว่า 400 ปีที่ผ่านมา นี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระราชวังแห่งนี้ ยังคงรักษาสภาพเดิมตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16 จนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ปี ค.ศ. 1991 องค์การ ยูเนสโกจึงประกาศให้พระราชวังดรอตต์นิงโฮล์มเป็นมรดกโลกในที่สุด

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  • บ่ายนำท่านชมแกมล่าสแตน (Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า นำท่านเข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สร้างเสร็จปีค.ศ.1923 และเป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที่20 เป็นที่ทำการของศาลาว่าการเมือง และสถานที่สำหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพที่มีขึ้นในออสโล) ตัวตึกที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปินชั้นนำในเวลานั้น จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  ที่ยังคงรักษาสภาพอาคารบ้าน
  • เรือนได้เป็นอย่างดี ซึ่งถนนในเมืองยังปูด้วยก้อนหินสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบริเวณเมืองเก่าแก่ที่สวยงามราวกับภาพวาดย้อนสู่อตีดอันรุ่งเรือง ที่ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง  จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa เป็นต้น 
  • นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารบนเรือ

  • เข้าพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA (STO-HEL) Overnight Cruise ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside Cabin

  วันที่เจ็ดTallink Silja Line-เฮลซิงกิ-สนามบิน (ฟินแลนด์)

  เช้ารับประทานอาหารเช้าบนเรือ

  • ให้ท่านผ่านขั้นตอนการเช็คเอ๊าท์และรับสัมภาระ รถโค้ชรอรับที่ท่าเรือแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเฮลซิงกิ ชมกรุงเฮลซิงกิ Helsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชาแห่งสวีเดน ต่อมาในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย เฮลซิงกิได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์แทนที่เมืองตรูกู เฮลซิงกิจึงมีความโดดเด่นท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก นำชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกัสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการ์ดในสหภาพโซเวียต 

  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  • บ่ายนำท่านชม จัตุรัสซีเนท (Senate Square) ใจกลางเมือง เข้าชม โบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ (Rock-Church) ซึ่งสร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา จากนั้นนำท่านชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มต้นจากมาร์เก็ตสแควร์เด่นตระหง่านด้วยอาคารนีโอคลาสสิกประดับยอดโดมสีเขียวได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งก็คือ จัตุรัสรัฐสภาซึ่งลานจัตุรัสตรงกลางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณตลาดริมท่าเรือ Market Square ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมือง พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย **เพื่อความสะดวกในการ    เดินเล่นถ่ายรูปและเลือกซื้อสินค้า อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
  • 20.00 น.นำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ และเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษี

  วันที่แปดสนามบินสุวรรณภูมิ

  • 00.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ โดยสายการบิน Finn Air เที่ยวบินที่ AY-143 
  • 15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
  • สายการบินฟินน์แอร์เดินทางด้วยชั้นประหยัดไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ด ยกเว้นท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออื่นๆ เป็นต้นรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
฿58,900.00ราคา