Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

Like คุนหมิง สวนน้ำตก ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3D2N BY TG JAN - MAR20

SKU: WSBW081101

คุนหมิง - สวนน้ำตก - เมืองถ่านเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า) - คุนหมิง  - ตำหนักทอง (รวมรถราง) - ร้านยา - ถนนคนเดิน


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น 17, 999  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกกรุงเทพฯ-คุนหมิง-สวนน้ำตก-เมืองถ่านเตี้ยน 

  • 08.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
  • 10.55 น.เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 14.05 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
  • นำท่านผ่านชมเมืองคุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนามหยุนหนานฝู่ มาจนถึงคริสต์ศตวรรษ 1920 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล
  • นำท่านเดินทางสู่สวนน้ำตกคุนหมิง Kunming Waterfall Park สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปี 2016 ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ น้ำตกใหญ่ยักษ์นั้นกว้างกว่า 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวติดอันดับของเอเชีย เบื้องล่างน้ำตกคุนหมิง เป็นทะเลสาบที่มีทางเดินพาดอยู่ สามารถเดินชมวิวสวยๆ ได้ ถ้าเดินขึ้นไปบริเวณ Visitor’center จะสามารถชมวิวทะสาบกว้างเหนือน้ำตกได้อีกด้วย นอกจากนี้รอบๆ ทะเลสาบยังมีทางเดินให้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิงที่ต้องห้ามพลาด 
  • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองถ่านเตี้ยน (ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  • พักที่ WANG TONG GARDEN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

  วันที่สองภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า)-คุนหมิง-ตำหนักทอง (รวมรถราง)        

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  • นำท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ JiaoZi Mountain เปลี่ยนขึ้นรถประจำทางของทางอุทยานต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบน ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในหน้าหนาวระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน สนอาซาเรีย น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง ลำธารรูปทรงต่างๆ ทำให้เห็นภาพความสวยงามที่เกิดจากการสร้างของธรรมชาติ ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้นานาพรรณพร้อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด

  กลางวันรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  • นำท่านเดินทางกลับตัวเมืองคุนหมิง คุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนามหยุนหนานฝู่ มาจนถึงคริสต์ศตวรรษ 1920 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม  และภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้าน  และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,890 เมตร ทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” 
  • นำท่านเที่ยวชมตำหนักทอง หรือจินเตี้ยน (jindian) ตั้งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องหวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6.2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋องหวูซันกุ้ย

  เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

  • พักที่ LONGWAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*

  วันที่สามร้านยา-ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ    

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  • จากนั้นให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายความเมื่อยล้า และเลือกซื้อยาสมุนไพรเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

  กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  พิเศษ...สุกี้เห็ด

  • จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซึ่งมีสินค้าราคาประยหยัดมากมาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด รวมไปถึงสินค้าที่ระลึกต่างๆ อิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  • 15.20 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 16.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ             
    
฿17,999.00ราคา