Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

WoW คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5D4N BY TG JAN - MAR 20

SKU: WSBW141101

คุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - วัดเจ้าม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองลี่เจียง - ชมโชว์จางอวี้โหมว – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง - ร้านยา - ถนนคนเดิน - คุนหมิง


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น  22,999   บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกกรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองต้าหลี่   

  • 08.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
  • 10.55 น.เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 14.05 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
  • นำท่านผ่านชมเมือง คุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนามหยุนหนานฝู่ มาจนถึงคริสต์ศตวรรษ 1920 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ต้าหลี่เป็นเขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยู่ในมณฑลยูนนาน อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ กับภูเขาชังซาน เป็นเมืองที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อหนันเจ้า หรือที่คนไทยเรารู้จักในนาม อาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ.738-903) จากนั้นชนชาติไป๋เข้ามาปกครองต่อ และสถาปนาเป็นอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และในภายหลังได้ถูกกองทัพของกุบไลข่านทำลายลงในปี ค.ศ. 1253 แต่ร่องรอยของอารยะธรรมเก่าแก่ของต้าหลี่ยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ ระห่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ฟังบรรยายจากไกด์ท้องถิ่น หรืออิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

  ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  • พักที่ N DU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

  วันที่สองเมืองต้าหลี่-วัดเจ้าม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่-เมืองลี่เจียง

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย วัดแห่งนี้มีตำนานเล่าขานในสมัยราชวงศ์ถังว่า ในตอนนั้นเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างทางเพื่อขวางเหล่าทหารไม่ให้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหลี่ได้ เมื่อเหล่าทหารเห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงมากขนาดนี้คนหนุ่มสาวย่อมมีแรงต่อสู้มหาศาลแน่นอน จึงทำให้ทหารข้าศึกต้องยกทัพกลับไป ทำให้ชาวเมืองเกิดความศรัทธา จึงได้ร่วมกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
  • จากนั้นนท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ โดยที่เจดีย์สามองค์นี้จะตั้งอยู่ห่างจากเมืองโบราณต้าหลี่ไปทางทิศเหนือโดยประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนบริเวณทางด้านหลังของเจีย์สามองค์ จะเป็นภูเขาชังซานที่สูงสง่างามสามารถมองเห็นถึงแม้จะอยู่ห่างไกลออกไป และส่วนทางด้านหน้าของเจดีย์สามองค์จะเป็นทะเลสาบเอ๋อไห่ที่มีความสวยงาม และมีความกว้างใหญ่ไม่แพ้กัน
  • ความเป็นเจดีย์สามองค์ คือเป็นเจดีย์ที่สูงตระหง่านประมาณ 70 เมตร มีทั้งหมด 16 ชั้น โดยที่บริเวณทั้งสองข้างของเจดีย์องค์หลัก ที่มีชื่อว่าเจดีย์ “เซียนหลินถ่า” นั้น จะมีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงข้างกันด้านละแห่ง โดยที่เจดีย์ทั้งสามองค์นี้จะมีรูปทรงที่สอดคล้องและมีความกลมกลืนกัน และที่สำคัญเจดีย์ทั้งสามาองค์นี้จะเป็นสีขาวทั้งหมด และไม่มีสีใดสอดแทรกเลยแม้แต่น้อย ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามในรูปแบบของเจดีย์สามองค์ เหตุผลในการก่อสร้างเจดีย์นี้เมื่อ 1200 ปี ความเชื่อแรกคือในทะเลสาบหรือคนไทยเรียกหนองกระแสมีมังกร กลัวชาวบ้านแถวนี้เป็นอันตรายจึงสร้างเจดีย์เพื่อปกปักษ์รักษาชาวบ้านให้ปลอดภัยจากมังกร อีกความเชื่อคือสร้างเป็นอนุสาวรีย์กับราชวงศ์ถังที่ส่งทหารมาช่วยตาลีปู อาณาจักรตาลีปูสร้างเจดีย์เป็นอนุสรณ์ที่ส่วนกลางส่งทหารมาช่วยเหลือ เจิ้น คือปกปักษ์รักษา ความเชื่อแรกและความเชื่อที่สอง ความหมายเหมือนกันคือหย่งเจิ้น ปกปักษ์รักษา ภาษาจีนตรงหลักเจดีย์องค์ใหญ่ คือ เจิ้นซานชวน เจิ้น คือปกปักษ์รักษาตลอดกาลนาน ซานชวน คืออาณาบริเวณที่อยู่รอบๆ ภูเขานี้ คือ ทะเลสาบเอ๋อไห่ เทือกเขาชังซาน
  • สำหรับบริเวณโดยรอบทุกท่านที่ได้เดินทางไปที่เจดีย์สามองค์ จะได้พบกับสถาปัตยกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ดูเหมือนจะเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าและมีความสง่างามทั้งหมด อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่ดูดีและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างรอบด้าน เพราะฉะนั้นความสง่างามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ จึงถือได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

  กลางวันรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

  • นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองโบราณต้าหลี่ หรือเมืองเก่าต้าหลี่ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในสมัยเดียวกับราชวงศ์เหนือ-ใต้ ในช่วงศตวรรษที่ 5 และ 6 ในช่วงดังกล่าวศูนย์กลางของยูนนานได้ย้ายจากคุนหมิงมาอยู่ยังอาณาจักรทั้งหกของชนเผ่าไป๋ทางตะวันตก ครั้นถึงยุคราชวงศ์ถัง หัวหน้าเผ่านามผีลั่วเก๋อ (พีล่อโก๊ะ ค.ศ.697-748) ได้รวบรวมอาณาจักรทั้งหกเข้าไว้ด้วยกัน และสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรน่านเจ้า (แปลว่า “อาณาจักรใต้” ค.ศ.738-902) มีเมืองต้าหลี่เป็นราชธานี อาณาจักรน่านเจ้าได้ต่อต้านอำนาจของราชวงศ์ถังเสมอมา ในยุคเรืองอำนาจสูงสุดน่านเจ้ามีเขตแดนทางตอนบนยื่นลึกเข้าไปในซื่อชวน ตอนใต้เลยเข้าไปในพม่า ทางตะวันออกเฉียงเหนือกินแดนเข้าไปในเขตตอนบนของเวียดนาม ช่วงปลายศตวรรษที่ 9 อาณาจักรน่านเจ้าอ่อนแอลงเพราะความขัดแย้งภายใน นำไปสู่การก่อกบฏใน ค.ศ.939 อาณาจักรจึงหดเล็กจงเป็นแค่อาณาจักรต้าหลี่ ซึ่งปัจจุบันคือเขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ เมืองโบราณต้าหลี่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านานแต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณปลูกสร้างไว้ มีถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่เจริญคึกคัก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีพ่อค้าชาวไป๋ที่แต่งชุดประจำเผ่ากำลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมือง และเครื่องเงิน เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองลื่เจียง

  ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  • พักที่ XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

  วันที่สามเมืองลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-ชมโชว์จางอวี้โหมว–ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-อุทยานน้ำหยก–สะพานแก้วลี่เจียง

  เช้ารับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือเวี้หลงเสวี่ยซาน ประกอบด้วยยอดเขา 13 ยอด เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลี่เจียง ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นเทือกเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในลี่เจียง ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเล 5,596 เมตร และมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี และทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะจะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าใหญ่ ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกที่เรียกว่า สวนธารน้ำแข็ง (Glacier Park) ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ชมความงามของวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง อิสระกับการเก็บภาพความประทับใจ และเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนเขาหิมะมังกรหยก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากยอดเขา
  • หมายเหตุ กรณีที่มีการกระกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การปิดซอมบำรุง หรือเหตุผลใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทน
  • จากนั้นนำท่านชมการแสดงสุดยอดโชว์สี เสียง อันยิ่งหใญ่ตระการตา IMPRESSION LIJIANG เป็นโรงละครกลางแจ้งที่อยู่บนพื้นที่สูงที่สุดแห่งหนึ่ง คือสูง 3,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ออกแบบและกำกับโดย จาง อวี้ โหมว ซึ่งเป็นผู้ดกำลังชื่อดังของโลก ผู้ซึ่งเคยมีผลงานการการกำลังพิธีเปิด-ปิด โอลิมปิกเกมส์ที่ปักกิ่งปี 2008 มาแล้ว จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 500 ชีวิต จาก 16 ชนเผ่า แต่งกายสวยงาม เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่และชาวเผ่า ผ่านอักษรภาพในการสื่อความหมาย และเล่าเรื่อง ใช้งบการก่องสร้างทั้งหมดประมาณ 250 ล้านหยวน และเปิดการแสดงครั้งแรกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2008
  • จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ ทะเลสาบสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ และจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยก มีน้ำตกหินปูนเป็นขั้นบันไตขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่างสวยงาม แม่น้ำกึ่งทะเลสาบสีฟ้าน้ำใสมาก ตัดกับวิวต้นไม้ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน น้ำตกที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก
  • บ่ายรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางสู่อุทยานน้ำหยก อุทยานแห่งนี้จะมีน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยกไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้น แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ และชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปีเลยทีเดียว
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานแก้วลี่เจียง ที่เที่ยวแหล่งใหม่ของเมืองลี่เจียง สะพานแก้วแห่งนี้ตั้งอยู่บนหุบเขาซึ่งเป็นหุบเขาลึกที่ทรุดตัวลงในระหว่างการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก สะพานยาว 137 เมตร กว้าง 4 เมตร จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นสะพานแก้วแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตร จากระดับน้ำทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได้ถึง 16 ตัน อิสระให้ทุกท่านได้เดินบนสะพานแก้ว พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

  ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ สุกี้เห็ด

  • พักที่ XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

  วันที่สี่สระน้ำมังกรดำ–เมืองโบราณลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-สาหร่ายเกรียวทอง     

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  • นำท่านชมสระน้ำมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่เรียกกันว่าสวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโกยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกันในสวนแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ 
  • นำท่านชมเมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้ง เมือลี่เจียงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1997 จากองค์การยูเนสโก ก่อตั้งขึ้นในปลายราชสงศ์ซ่งใต้ ต้นราชวงศ์หยวน ที่ชาวมองโกลได้ขยายอาณาเขตเข้ามาปกครองจีน ในช่วงราวปี ค.ศ. 1180-1250 ผู้ปกครอบเดิมกู่ซือได้ย้ายจากเมืองเก่าที่ไป๋ชา อยู่ตอบบนของเขตเมืองเก่า มีระหัดวิดน้ำอันใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางลาน มีลายมือขงอประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินว่า “เมืองเก่าลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรม” ในอดีตย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ลเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทาง Tea House สายเก่า ย่างเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานสามว่า “เวนิชแห่งตะวันออก” ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยให¬ญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ รูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยเสน่ห์อันงดงามทั้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงการดูแลอนุรักษ์รักษาสภาพพื้นที่ไว้ได้เป็นอย่างดีทำให้ที่นี่เป็นที่ยอมรับ และถูกกล่าวขานว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งของประเทศจีนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอยู่ไม่ขาดสาย

  กลางวันรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟเมืองลี่เจียง เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุณหมิง  
  • คุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนามหยุนหนานฝู่ มาจนถึงคริสต์ศตวรรษ 1920 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม  และภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้าน  และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,890 เมตร ทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” 

  เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

  • พักที่ LONGWAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*

  วันที่ห้าคุนหมิง-วัดหยวนทง-ร้านยา-ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ    

  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  • นำท่านชมวัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณที่วัดหยวนทง 
  • จากนั้นให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายความเมื่อยล้า และเลือกซื้อยาสมุทนไพรเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

  กลางวันรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  พิเศษ...สุกี้เห็ด

  • จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซึ่งมีสินค้าราคาประยหยัดมากมาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด รวมไปถึงสินค้าที่ระลึกต่างๆ อิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  • 15.20 น.นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 16.35 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
฿22,999.00ราคา