Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

จีน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น [ เลสโก หิมะฮ่องเต้ ] 6D4N BY XW DEC - FEB 20

SKU: ZTBW011102

เมืองจี๋หลิน - แม่น้ำซงหัว - เมืองฮาร์บิ้น - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง -  เมืองเสิ่นหยาง - ร้านเสื้อกันหนาว  - ร้านศิลปะรัสเซีย - เมืองฉางชุน -  ลานสกี Jingyuetan - จัตุรัสวัฒนธรรม - เมืองฉางชุน - ร้านโสมจีน - เมืองฉางชุน - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย  

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. - ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น   19,999   บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

  • 23.30 น.นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7  เคาน์เตอร์ 7 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

  วันที่สองสนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - ร้านเสื้อกันหนาว - เมืองจี๋หลิน

  • 02.45 น.บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW878 (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
  • 08.50 น.เดินทางถึง สนามบินเสิ่นหยาง ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ นำท่านเดินทางสู่ ร้านเสื้อกันหนาว (Winter Clothing Shop) ให้ท่านได้เลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์นั้นอยู่ที่ -10 ถึง –30 องศาเซลเซียส

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

  • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองจี๋หลิน (Jilin) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีเมืองหลวงชื่อ ฉางชุน

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้หม้อไฟ (2)

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Datang Hot Spring Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า

  วันที่สามเมืองจี๋หลิน - แม่น้ำซงหัว - เมืองฮาร์บิ้น - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

  • นำทุกท่านเดินทางสู่ แม่น้ำซงหัว (Songhua River) ตั้งอยู่ที่เมืองจี๋หลิน เป็นแม่น้ำทอดยาว นำทุกท่านชม 1 ใน 4 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในจีน ซึ่งถือว่าเห็นได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เกิดจากละอองน้ำและหิมะที่จับเป็นน้ำแข็งตามกิ่งก้านของต้นไม้นั้นมีความหนาอยู่ที่ระหว่าง 40-60 มิลลิเมตร ทั้งนี้สามารถพบเห็นได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ
  • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองฮาร์บิ้น (Harbin) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งเป็นมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ้งถือว่าตั้งอยู่ในจุดเส้นรุ้งสูงสุดของดินแดนจีน 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เกี๊ยวฮาร์บิ้น (4)

  • จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia Church) ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซีย แต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปัตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิน
  • นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue หรือ ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อีกกนึ่งแลนด์มาร์คหากมาเยือนฮาร์บิ้นแล้วไม่ควรพลาด โดยถนนแห่งนี้ความยาวโดยประมาณ 1.4 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินสองข้างทางจะเป็นตึกสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด โดยภายอาคารประกอบไปด้วยสินค้าทั่วไป สินค้าแบรนด์เนม หรือของฝากต่างๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาลูกดก อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย 
  • นำทุกท่านเดินทาสู่ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Ice & Snow World) เป็นเทศกาลแกะสลักหิมะ และน้ำแข็งนานาชาติแห่งเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลนี้มีระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งงานเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ถือเป็นเทศกาลที่ใหญ่โตและยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 หากเทียบกับงานเทศกาลน้ำแข็งที่เมมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เทศกาลคาร์นิวาล ที่ควิเบคประเทศแคนนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศนอร์เวย์ ภายในงานประกอบไปด้วยงานแกะสลักน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป โดยจัดแสดงโชว์มากกว่า 2,000 ชิ้น อาทิเช่น พระราชวังโบราณ ปราสาท หอคอย และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความละเอียดอ่อนของงานแกะสลักในแต่ละประติมากรรมจึงทำให้ที่แห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลก และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือในช่วงยามค่ำคืนเทศกาลแห่งนี้จะมีการประดับตกแต่งด้วยไฟ LED ยิ่งทำให้ที่นี้สวยงามขึ้นไปอีก ภายที่ทุกท่านจะได้เห็นตรงหน้าคือแสงไฟที่ส่องแสงหลากสีสัน ให้ความรู้สึกทั้งฟินและโรแมนติกมากๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่เที่ยวติดอันดับ 1 ใน 35 ของจีน ** (กำหนดการจัดงาน 46th Harbin Ice Lantern Art Fair สำหรับปีนี้จัดขึ้นประมาณวันที่ 24 ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2019) **    

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Yourong Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่เมืองฮาร์บิ้น - ร้านศิลปะรัสเซีย - เมืองฉางชุน -  ลานสกี Jingyuetan - จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน 

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

  • นำท่านเดินทางสู่ ร้านศิลปะรัสเซีย (Russian Craft Shop) ในอดีตฮาร์บิ้นเคยเป็นเมืองภายใต้การควบคุมของรัสเซียมาก่อน ทำให้ทุกวันนี้ฮาร์บิ้นยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับรัสเซีย ทำให้มีสินค้าที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยู่จำนวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก กล่องจิวเวอร์รี่ จากฝีมือของช่างชาวรัสเซีย , ไข่ฟาแบร์เช , ผ้าคลุมไหล่Orenburg เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (Changchun) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมืองจี๋หลิน ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ถือว่าเป็นอีกเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งในจี๋หลิน

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

  • นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี Jingyuetan อยู่ห่างเพียง 12 กิโลเมตรนอกเมืองฉางชุนและครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 80 ตารางกิโลเมตร และแบ่งออกเป็นภูเขา Tan Bei Shan ป่า Tan Nan ทะเลสาบ Yue Tan และหมู่บ้านตาลดง พื้นที่ป่าไม้ที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้นี้เป็นตัวอย่างของการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนและเพิ่งได้รับการจัดวางให้เป็นมรดกของชาติ อีกทั้งยังเป็น ที่ตั้งของป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดของจีนและยังเป็นที่ตั้งของลานสกีที่มีเอกลักษณ์ แม้ว่าภูเขาจะปกคลุมไปด้วยหิมะและอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยและนักเดินทางเพลิดเพลินไปกับหิมะบนเนินเขา อาทิเช่น ชื่นชมทะเลสาบที่สวยงามบนภูเขา และสูดอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการหลายอย่าง อาทิเช่น สุนัขเลื่อนหิมะ หรือเคเบิลคาร์บนลานสกีที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดของจีน  ** (ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ และ Skiing fees) ** ไม่เพียงเท่านี้ ณ ที่แห่งนี้ยังมีเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมอีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน (Cuture Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฉางชุนตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน จัตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1996 และทอดยาวไปยังถนนหลักของ ถนน Dong Min ทางทิศตะวันออกติดกับถนน Jiefang ทางทิศใต้ และถนน Minzhu ทางทิศตะวันตกและอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย Jilin ในภาคเหนือ จัตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 50 เอเคอร์ (20.5 เฮกตาร์) มีรูปปั้นแกะสลักขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและเวทีแสดงดนตรีกลางแจ้งในภาคเหนือ แกนหลักยาว 1,400 ฟุต (429 เมตร) เรียงรายไปด้วยทางเข้าหลักทางทิศเหนือและทิศใต้ของถนนสายหลักจากใต้สู่เหนือ ถนนสายหลักถูกวางด้วยหินแกรนิตซึ่งทำให้จัตุรัสเป็นธรรมชาติเคร่งขรึมและมั่นคง ทั้งสองด้านของทางเข้าหลักพื้นที่สีเขียวกว้าง 10 เอเคอร์ (40,000 ตารางเมตร) 

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ไก่โสม  (8)

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก... International Trade Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าร้านโสมจีน - เมืองฉางชุน - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย    

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

  • นำท่านแวะชม ร้านโสมจีน เป็นโสมที่ถือว่าดีต่อสุขภาพมีสรรพคุณหลายๆอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกด้วย ถือว่าเป็นที่นิยมของผู้คนในเมืองฉางชุน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง (Shenyang Imperial Palace) ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถึงภายในกลุ่มพระราชวังในปัจจุบันของจีน ถือว่าเป็นรองพระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างและความใหญ่โต แต่สิ่งที่ทำให้พระราชวังที่แห่งนี้แตกต่างจากที่กรุงปักกิ่งคือ ถูกสร้างโดยกษัตริย์ชนชาติแมนจู พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางตั้งอยู่ในใจกลางเขตเมืองเก่าเสิ่นหยาง ถือว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีพื้นที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างกว่า 70 แห่ง หรือแม้แต่ห้องต่างๆกว่า 300 ห้อง  ที่พระราชวังแห่งนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ส่วนตะวันออก และส่วนตะวันตก โดยส่วนกลางถือเป็นส่วนสำคัญหลักๆ เป็นสถานที่ตั้ง ตำหนักต้าเจิ้ง หรือที่ว่าราชการ และจัดพิธีกรรมสำคัญของฮ่องเต้ราชวงค์ชิง สองข้างของตำหนักต้าเจิ้งได้สร้างตำหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเป็นคู่ ตั้งแนวใต้ไปเหนือ ได้ชื่อว่าศาลา 10 อ๋อง เป็นที่ทำการของขุนนางชั้นสูง 10 คน 
  • นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟแห่งแรกของเมือง ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ที่รวมเอาร้านค้ามากมายๆ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มาไว้ด้วยกัน ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของกินมากมาย

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดย่าง  (11)

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่หกสนามบินเสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)

  • 10.15 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
  • 15.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
  • หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก
  • สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
฿19,999.00ราคา