Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ [เลสโก สะพานแก้ว ] 4D3N BY VZ OCT - DEC 19

SKU: ZTBW211003

ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ - เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์ - เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น  8,999  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์ (-/-/D)

  • 11.00พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
  • 14.00นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ902 (บนเครื่องไม่มีอาหารบริการ)
  • 15.50เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย 
  • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาบิงห์ อยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างฮานอยประมาณ 80 กิโลเมตร เมืองนี้เป็นเมืองหลักอีกเมืองหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้มีเขื่อนพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และยังใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวล่เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

  เย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)

  • พักที่KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

  วันที่สองฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ (B/L/D)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

  • จากนั้นนำทานเดินทางสู่ เมืองมกโจว เป็นเมืองในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และด้วยเหตุนี้ทำให้ที่นี้เป็นแหล่งเพราะปลูกดอกไม้นานาชนิด จนได้รับฉายาว่าเมืองแห่งดอกไม้นานาพันธุ์ เมืองมกโจวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยอดฮิดทั้งสำหรับชาวเวียดนาม และชาวต่างชาติที่หลังไหลมาเยือนเมืองแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
  • จากนั้นนำท่านชม น้ำตกได๋เย๋ม หรือ DAI YEM WATERFALL เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวนิยมอย่างมาก ด้วยความสวยงามของน้ำตก บรรกาศท่ามกลางธรรมชาติ ให้ท่านได้สัมผัสละอองน้ำตก ที่ไหลลงมาจากยอดผา ทำให้ท่านรู้สึกได้ผ่อนคลายเมื่ออยู่ที่น้ำตกแห่งนี้ 

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

  • จากนั้นนำท่านชม ไร่ชารูปหัวใจ เป็นอีกเอกลักษณ์ของเมืองมกโจวที่ไม่ควรพลาด ไร่ชาแห่งนี้นอกจากท่านจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้ว ท่านยังได้พบกับไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และที่เป็นที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือรูปทรงหัวใจ ที่ไร่ชาแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากมายมากให้ท่านได้ละลายเงินดองไม่ว่าจะเป็น ชา ผลไม้อบแห่ง และผลไม้แปลรูปต่างๆ
  • จากนั้นนำท่านชม สะพานแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยงแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองมกโจว และเป็นสะพานแก้วที่ยาวที่สุดแห่งแรกของเวียดนาม นำท่านเดินข้ามสะพานแห่งนี้ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ และความหวาดเสียวเมื่อมองลงสู่พื้นด้านล่าง ท่านจะได้พบกับวิวของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา นอกจากสะพานกระจกแล้วยังมีสวนดอกไม้ตามฤดูกาลมากมายให้ท่านได้ถ่ายรูป เก็บภาพความประใจ
  • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ เมื่อท่านเข้ามาเยื่อนสวนดอกไม้แห่งนี้ จะทำให้ท่านรู้สึกว่ากำลังเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งดอกไม้นานาพันธุ์มากหมายหลากหลายตระกาลตา เพลิดเพลินกับดอกไม้สุดลูกหูลูกตา 

  เย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)

  • พักที่MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  วันที่สามเมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์ (B/L/D)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงกว่าๆ)

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

  • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นำท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ล่องผ่านท้องน้ำ และถ้ำต่างๆภายในบริเวณท่านจะได้ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป ความประทับใจที่ได้จากการมาเที่ยวชมจ่างอานคือ  จ่างอานเป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที่นี้ได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ และที่ท่าเรือแห่งนี้ยังมีสินคาของที่ระลึกมากมายให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝาก
  • จากนั้นนำท่านสักการะ วัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทั้ง เป็นวัดที่ใหญ่สุดในอาเซียนด้วย มีความสวยแปลกตา สร้างถูกหลักฮวงจุ้ยแท้ๆ คือ ด้านหน้าเป็นน้ำ และด้านหลังเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่มากมาย มีทุ่งนา ท้องน้ำ ที่มีแต่สีเขียวสดใส บริเวณด้านข้างๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000 องค์ นอกจากนี้ ยังมีหอระฆัง อาคารเจ้าแม่กวนอิม วิหารเจ้าแม่กวนอิมพันกร เป็นวัดที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายช่วงอายุคน

  เย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)

  • พักที่HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

  วันที่สี่เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

  • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ไฮฟอง เพื่อเดินทางกลับสู่ สนามบินแคทบี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
  • 12.15นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ905 (บนเครื่องไม่มีอาหารบริการ)
  • 14.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
฿8,999.00ราคา