Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

จีน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง [ เลสโก หิมะฮองเฮา ] 6D4N BY XW DEC - FEB 20

SKU: ZTBW221002

นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ ฮาร์บิ้น – เมืองฮาร์บิ้น - ร้านขายเสื้อกันหนาว - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง - ร้านศิลปะรัสเซีย - ลานสกี ยาบูลี่ - สถานีรถไฟฮาร์บิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ เสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง -  พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. - ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น  25,999   บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

  • 23.30 น.นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7  เคาน์เตอร์ 7 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

  วันที่สองสนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย        

  • 02.45 น.บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW878 (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
  • 08.50 น.เดินทางถึง สนามบินเสิ่นหยาง ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง (Shenyang Imperial Palace) ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถึงภายในกลุ่มพระราชวังในปัจจุบันของจีน ถือว่าเป็นรองพระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างและความใหญ่โต แต่สิ่งที่ทำให้พระราชวังที่แห่งนี้แตกต่างจากที่กรุงปักกิ่งคือ ถูกสร้างโดยกษัตริย์ชนชาติแมนจู พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางตั้งอยู่ในใจกลางเขตเมืองเก่าเสิ่นหยาง ถือว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีพื้นที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างกว่า 70 แห่ง หรือแม้แต่ห้องต่างๆกว่า 300 ห้อง  ที่พระราชวังแห่งนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ส่วนตะวันออก และส่วนตะวันตก โดยส่วนกลางถือเป็นส่วนสำคัญหลักๆ เป็นสถานที่ตั้ง ตำหนักต้าเจิ้ง หรือที่ว่าราชการ และจัดพิธีกรรมสำคัญของฮ่องเต้ราชวงค์ชิง สองข้างของตำหนักต้าเจิ้งได้สร้างตำหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเป็นคู่ ตั้งแนวใต้ไปเหนือ ได้ชื่อว่าศาลา 10 อ๋อง เป็นที่ทำการของขุนนางชั้นสูง 10 คน 
  • นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟแห่งแรกของเมือง ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ที่รวมเอาร้านค้ามากมายๆ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มาไว้ด้วยกัน ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของกินมากมาย

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สามสถานีรถไฟเสิ่นหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ ฮาร์บิ้น – เมืองฮาร์บิ้น - ร้านขายเสื้อกันหนาว - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

  • นำทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเสิ่นหยาง (Shenyang Train Station) เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฮาร์บิ้น ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที 
  • (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกท่านต้องนำกระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึ้นขบวนรถ และห้ามนำของต้องห้ามดังนี้ขึ้นขบวนรถโดยเด็ดขาด อาทิเช่น ไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิด หากพบสิ่งของต้องห้ามดังกล่าว จะต้องทำการทิ้งอย่างเดียว) 
  • เดินทางถึง เมืองฮาร์บิ้น (Harbin) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งเป็นมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ้งถือว่าตั้งอยู่ในจุดเส้นรุ้งสูงสุดของดินแดนจีน นำท่านเดินทางสู่ ร้านเสื้อกันหนาว (Winter Clothing Shop) ให้ท่านได้เลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์นั้นอยู่ที่ -10 ถึง –30 องศาเซลเซียส

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เกี๊ยวฮาร์บิ้น (4)

  • จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia Church) ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซีย แต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปัตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิน
  • นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue หรือ ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อีกกนึ่งแลนด์มาร์คหากมาเยือนฮาร์บิ้นแล้วไม่ควรพลาด โดยถนนแห่งนี้ความยาวโดยประมาณ 1.4 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินสองข้างทางจะเป็นตึกสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด โดยภายอาคารประกอบไปด้วยสินค้าทั่วไป สินค้าแบรนด์เนม หรือของฝากต่างๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาลูกดก อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย 
  • นำทุกท่านเดินทาสู่ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Ice & Snow World) เป็นเทศกาลแกะสลักหิมะ และน้ำแข็งนานาชาติแห่งเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลนี้มีระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งงานเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ถือเป็นเทศกาลที่ใหญ่โตและยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 หากเทียบกับงานเทศกาลน้ำแข็งที่เมมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เทศกาลคาร์นิวาล ที่ควิเบคประเทศแคนนาดา และเทศกาลสกีที่ประเทศนอร์เวย์ ภายในงานประกอบไปด้วยงานแกะสลักน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป โดยจัดแสดงโชว์มากกว่า 2,000 ชิ้น อาทิเช่น พระราชวังโบราณ ปราสาท หอคอย และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความละเอียดอ่อนของงานแกะสลักในแต่ละประติมากรรมจึงทำให้ที่แห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลก และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือในช่วงยามค่ำคืนเทศกาลแห่งนี้จะมีการประดับตกแต่งด้วยไฟ LED ยิ่งทำให้ที่นี้สวยงามขึ้นไปอีก ภายที่ทุกท่านจะได้เห็นตรงหน้าคือแสงไฟที่ส่องแสงหลากสีสัน ให้ความรู้สึกทั้งฟินและโรแมนติกมากๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่เที่ยวติดอันดับ 1 ใน 35 ของจีน ** (กำหนดการจัดงาน 46th Harbin Ice Lantern Art Fair สำหรับปีนี้จัดขึ้นประมาณวันที่ 24 ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2019) **    

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้หม้อไฟ  (5)

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Yourong Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่หมู่บ้านหิมะ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม และค่ารถแบตเตอรี่) –- เห็ดหิมะ (Dream Home) (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม) - ถนนคนเดินแส่ยุ่น เจีย

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

  • นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (Snow Town) หรือที่รู้จักกันในฉายา ฟินแลนด์ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตมณฑลเฮยหลงเจียง อยู่ห่างจากตัวเมืองฮาร์บิ้นประมาณ 280 กิโลเมตร โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมู่บ้าน อีกทั้งบ้านแต่ละหลังจะถูกสร้างในรูปแบบเดียวกันหมด ซึ่งหากท่านใดที่มาเยือนยังหมู่บ้านแห่งนี้รับรองได้ว่าจะต้องไม่ผิดหวังเนื่องจากท่านจะรู้สึกว่าหลุดเข้ามาในโลกของเทพนิยาย ซึ่งใน 1 ปี หมู่แห่งนี้จะมีหิมะตกทั้งหมด 7 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงพฤษภาคมของทุกปี ** (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม และค่ารถแบตเตอรี่) ** 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เห็ดและไก่ตุ๋น (7)

  • นำท่านชม เห็ดหิมะ (Dream House) ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังและรายการต่างๆ ซึ่งถือว่างดงามไม่แพ้ที่อื่นๆ สาเหตุที่สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าเห็ดหิมะ อันเนื่องมาจากหิมะที่ตกลงมายังหลังคาบ้านต่างๆ ที่มีความสูงเท่ากันหมดทำให้ลักษณะดูแล้วคล้ายเห็ด ซึ่งถือว่าเป็นความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรขึ้น นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับเห็ดหิมะ 
  • นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินแส่ยุ่น เจีย (Xueyun Street) มีความยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่งเป็นถนนหลักเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้าน ตลอดทางของถนนจะประดับตกแต่งไปด้วยโคมไฟสีแดงหน้าบ้านแต่ละหลัง นำทุกท่านอิสระเพลิดเพลินเดินชม หรือถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Homestay Heat Kang ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าร้านศิลปะรัสเซีย - ลานสกี ยาบูลี่ - สถานีรถไฟฮาร์บิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ เสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

  • นำท่านเดินทางสู่ ร้านศิลปะรัสเซีย (Russian Craft Shop) ในอดีตฮาร์บิ้นเคยเป็นเมืองภายใต้การควบคุมของรัสเซียมาก่อน ทำให้ทุกวันนี้ฮาร์บิ้นยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับรัสเซีย ทำให้มีสินค้าที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยู่จำนวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก กล่องจิวเวอร์รี่ จากฝีมือของช่างชาวรัสเซีย , ไข่ฟาแบร์เช , ผ้าคลุมไหล่Orenburg เป็นต้น นำทุกท่านเดินทางสู่ ลานสกี ยาบูลี่ (Yabuli Skiing Resort) เป็นลานสกีของจีนได้รับการการันตีตามมาตรฐานสากล และได้รับโอกาสเป็นผู้จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 2008 อีกทั้งเป็นลานสกีขนาดใหญ่และอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยบริการดีเยี่ยม ติดอันดับพรีเมี่ยมของทวีปเอเชียเลยทีเดียว ภายในลานสกีมีทางให้เล่นถึง 9 แห่ง แบ่งเป็นตั้งแต่ระดับกลาง ไปจนถึงระดับยากที่เหมาะสำหรับคนที่รักในความท้าทาย โดยเส้นทางสกีที่เป็นทางราบมีระยะทางมากกว่า 5 กิโลเมตร ละระยะทาง 500 เมตรสำหรับมือใหม่ และเส้นทางสกีลงเขาระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยแนวนิ่งที่สุดชันกว่า 805 เมตร ซึ่งทำให้เป็นเส้นทางที่โหด และยาวที่สุดในทวีปเอเชียเลย แถมที่นี่ยังมี ski lifts ที่ไว้คอยรับส่งนักสกีไปตามพื้นที่ต่าง ๆ มากมาย ทำให้ไม่ต้องมานั่งรอนาน หรือต่อคิว นอกจากนี้ ภายในนั้นประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาธิเช่น ร้านอาหาร บาร์ ห้องรับรอง โดยประกรอบไปด้วยห้องพักกว่า 500 ห้อง นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ (ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ หรือ Skiing fees) 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

  • นำทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮาร์บิ้น (Harbin Train Station) เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที 
  • (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกท่านต้องนำกระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึ้นขบวนรถ และห้ามนำของต้องห้ามดังนี้ขึ้นขบวนรถโดยเด็ดขาด อาทิเช่น ไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิด หากพบสิ่งของต้องห้ามดังกล่าว จะต้องทำการทิ้งอย่างเดียว) **
  • เดินทางถึง เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ 

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ไก่แดง (11)

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่หกสนามบินเสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

  • 10.15 น.บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
  • 15.10 น.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
  • หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก
  • สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
    
฿25,999.00ราคา